Gegužės 5-8 d. žuvę partizanai

Lydžio rinktinės Šiaurio būrio partizanai. Iš kairės: Juozas Bušinskas-Jurginas,
Alfonsas Šatkus-Dobilas, Zigmas Šatkus-Šiaurys (būrio vadas), Vladas Lukošius-Putinas ir Jonas Altoravičius-Nykštukas.
(J. Ozgirdo asmeninė kolekcija)

Bušinskas Juozas-Jurginas gimė 1929 m. Tauragės apskrities Kęs-čių kaime. Kęstučio apygardos Butageidžio rinktinės Žalgirio būrio partizanas. Žuvo išduotas 1950 m. gegužės 7 d. Tauragės rajono Stir-baičių kaime. Kartu žuvo dar keturi bendražygiai

Lukošius Vladas-Putinas gimė 1924 m. Tauragės apskrities Žygaičių valsčiaus Pryšmantų kaime. Nuo 1946 m. — Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės ryšininkas, nuo 1948 m. - partizanas. Žuvo išduotas 1950 m. gegužės 7 d. Tauragės rajono Stirbaičių kaime. Kartu žuvo dar keturi bendražygiai

Šatkus Alfonsas-Dobilas gimė 1929 m. Tauragės apskrities ir vals čiaus Trakiniškių kaime. 1948 m. pabėgo nuo trėmimo ir įstojo Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės partizanų gretas. Žuvo išduotai 1950 m. gegužės 7 d. Tauragės rajono Stirbaičių kaime kartu su broliu Zigmu ir dar trimis bendražygiais

Šatkus Zigmas-Šiaurys gimė 1926 m. Tauragės apskrities ir valsčiaus Trakiniškių kaime. Prasidėjus antrajai okupacijai, buvo paimta; į okupacinę armiją, iš kurios 1946 m. pabėgo ir tapo Kęstučio apygardos Lydžio rinktinės partizanu. Žalgirio būrio vadas. Žuvo išduotas 1950 m. gegužės 7 d. Tauragės rajono Stirbaičių kaime kartu si broliu Alfonsu ir dar trimis bendražygiais  

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Juknelis Petras - Deimantas, Pasienietis, Petras iš Žaidaklos k. 1929-1952.05.05. Ąžuolo tėvonijos vado A. Rutkausko-Miškinio adjutantas, A. Bieliūno-Kabelio išduotas, nusišovė miške prie Novosadų k. Kalvarijos apylinkėse.

Plečkaitis Kazys. Žuvo 1945.05.05 Bagotosios k. Pilviškių vlsč.

Simonauskas Jonas, Adomo s. Žuvo Bagotosios k. Pilviškių vlsč. 1945.05.05.

Ūsas Pranas. Žalgirio rinktinė. Partizanuose nuo 1945.05.05.

Baltrušaitis Stasys iš Klampučių k. Jankų vlsč. 1917— 1945.05.06.    Išėjo partizanauti 1945 m. pavasarį. Žuvo 1945.05.06 prie Jūrės upelio Bartninkų k. Pilviškių vlsč. Slapta palaidotas savo namuose, darželyje. Kartu žuvo J. Vaišnora, A. Rimaitis, K. Pečkys.

Karpavičius Sigitas, Adomo s., iš Trivaravo k. Kalvarijos vlsč. 1928-1950.05.06. Vytauto rinktinė. Žuvo Kamšų k. Kalvarijos vlsč.

Kilikevičius Jonas iš Nedviškių k. Balbieriškio vlsč. Žuvo 1945.05.06. Geležinio Vilko rinktinė.

Pečkys Kazimieras. G. 1921 m. Karklinių k. Pilviškių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1946.05.06 Bartninkų k. Pilviškių vlsč. prie Jūrės upelio. Palaidotas Kriauniškės k. miško pakraštyje, prie Bagotosios k. Kartu žuvo J. Vaišnora, A. Rimaitis ir S. Baltrušaitis.

Rimaitis Antanas -Pipiras iš Šedvygų k. Griškabūdžio vlsč. 1924-1945.05.06. Vokiečių laikais buvo Baltrušių seniūnas. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo prie Jūrės upelio Bartninkų k. Pilviškių vlsč. Su juo žuvo K. Pečkys, J. Vaišnora, S. Baltrušaitis.

Simanauskas Jonas. G. 1920 m. Višakiškės k. Pilviškių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945.05.06 Bartninkų k. Pilviškių vlsč. Kartu žuvo dar6 partizanai. Vinco brolis. Partizanavo 3 dienas.

Simanauskas Vincas. G. 1914 m. Višakiškės k. Pilviškių vlsč. Žuvo 1945.05.06 išduotas pas svainį Suopį Višakiškės k. Palaidotas Bagotosios kapinėse. Jono brolis. Vytauto rinktinė.

Stačiokas Klemensas - Klemensas. G. 1928 m. Kampinių k.Veiverių vlsč. Žuvo 1952.05.06. Manoma, kad žuvo Raželių miške Garliavos vlsč. Geležinio Vilko rinktinė. Vyčių tėvonijos vadas.

Vaišnora Jonas. 1918-1946.05.06. G. Kampinių k. Jankų vlsč. Šakių apskr. Stirnos rinktinės partizanas nuo 1944 rudens. Žuvo Bartninkų k. Pabalsupių giraitėje. Kartu žuvo K. Pečkys, A. Rimaitis, S. Baltrušaitis. Palaidotas Kriauniškės k. kapinaitėse prie Bagotosios.

Bačėnas Pranas iš Jurginiškių k. Garliavos vlsč. Žuvo 1945.05.07.

Burdulis Antanas iš Vaiponiškių k. Sangrūdos vlsč. 1918-1945.05.07. Stribų užmuštas Vaiponiškių k.

Leškevičius Mikas, Stasio s., - Vyturys iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1926-1950.05.07. Partizanuose nuo 1946 m. Vytauto rinktinės būrio vadas. Žuvo Kamšų k. pas P. Petrauską. Kartu žuvo J. Račius-Klevas.

Račius Jonas -Klevas iš Reketijos k. 1924-1950.05.07. Žuvo Kamšų k. pas Petrauską. Kartu žuvo M. Leškevičius. Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopa.

Veškevičius Mikas, Stasio s., - Vyturys. 1926-1950.05.07. Iš Kalvarijos vlsč. Sūsninkų k. Vytauto rinktinė. Žuvo Kalvarijos vlsč. Kamšų k.

Barkauskas Antanas. G. Rudžių k. Marijampolės vlsč. 1923-1947.05.08. Žuvo Rudžių k.

Bendoraitis Antanas iš Degimų k. 1921-1945.05.08.

Bendoraitis Juozas iš Degimų k. 1923-1945.05.08.

Abramavičius Jonas -Šermukšnis iš Žemaitkiemio. 1920- 1945.05.08. Žuvo Žiegždrių k. Balbieriškio vlsč. Geležinio Vilko rinktinė, Vilko būrys.

Busila Leonas iš Elveriškių k. 1918-1945.05.08. Žuvo. Palaidotas Rudaminoje.

Poderienė Anelė iš Ilgakiemio k. Garliavos vlsč. Žuvo 1946.05.08.

Poderis Juozas iš Ilgakiemio k. Garliavos vlsč. Žuvo 1946.05.08.

Simanavičius. Bagotosios partizanas, vienas iš 8, 1945.05.08 žuvusių Bartninkų k. prie Jūrės

Slavinskas Juozas - Vyturys iš Ilgakiemio k. Garliavos vlsč. 1925-1946.05.08.

Višakis Justinas - Narsutis. G. 1928 m. Viliūšių k. Jankų vlsč. Partizanuose nuo 1950.05.08. Pabėgo vežamas į rusų armiją. Žuvo 1952.03.25 pas Bataitytę Germuolių k. Lukšių vlsč. Žalgirio rinktinė. Šturmo būrys.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Nikodemas Talušis-Viesulas, Kavarsko vls., Sudeikių k., Liūto b. Ž.1948 05 05.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

KVYKLYS JONAS ,g.1924 m., gyv. Vyžuonose. Tėvai žemės neturėjo, gyveno iš atsitiktinių darbų. 1940 m. buvo įstojęs į komjaunimą, 1944 m. buvo LVR karys. Užėjus sovietams, išėjo į partizanus ir 1945 05 05(12) Vyžuonų šile, prie Balčio ežero, žuvo kartu su Kostu Jurelevičiumi, Broniumi Puodžiumi ir Petru Šileikių.

PUODŽIUS BRONIUS, Petro, g.1921 m., gyv. Vyžuonose. Slapstėsi nuo kariuomenės Vyžuonų šile. Žuvo 1945 05 05(12) prie Balčio ežero su Petru Šileikiu, Kostu Jurelevičiumi ir Jonu Kvykliu. Palaidotas Vyžuonų kapinėse.

BUTRIMAS POVILAS - Vaidila, g.1921 m. Jakėnų k. (dabar Ignalinos rj.). Buvo būrio vadas, priklausė Lokio rinktinei. Žuvo 1947 05 07 apsuptame miške netoli Ginučių ir Šiliniškių kaimų, mėgindamas perbėgti biržę. Kartu buvo nušautas ir Petras Šimkūnas - Klajūnas iš Šeimaties k.

DULKSNYS PETRAS, Jono, g. 1905 m. Nušautas 1945 05 07 Mikėnų k., Užpalių vls.  

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

GUŽAUSKAS Kazimieras - Slapukas, g. 1929 Vaitiškėje, Žygaičių v., ūkininkų šeimoje. Žalgirio būrio ryšininkas. Žuvo 1950 05 07 prie Stirbaičių senųjų kapiniu Žygaičių v. Iš viso žuvo 5 partizanai.

Foto:  LUKOŠIUS Vladas - Putinas, Mėnulis, g. 1924 Pryšmantuose, Žygaičių v., ūkininkų šeimoje. Žalgirio būrio partizanas. Žuvo 1950 05 07 Stirbaičiuose prie senųjų kapinių. Iš viso žuvo 5 partizanai.

Šaltis, g. 1926 Trakiniškėje, Tauragės v., ūkininkų šeimoje. Žalgirio būrio skyrininkas. Kovojo Šalnos partizaniniame rajone III kuopoje. Apdovanotas Vyčio kryžiumi už pasižymėjimą kautynėse. Žuvo 1950 05 07 Stirbaičiuose prie senųjų kapinių. Iš viso žuvo 5 partizanai.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Mikelevičius Vytautas, Felikso, sl. Papartis, Stasio-Bijūno brolis, g. 1926 Šilinkos k., Alantos vlsč. Nuo 1944 12 - B rinktinės 2-o bataliono 3-os kuopos (Laimučio) partizanas. Žuvo 1947 05 07, palaidotas Avilčių k. kapinėse.

Adomonis Vaclovas, Igno, sl. Lokys, g. 1920 Juodžiūnų k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 -B rinktinės Plieno, Stiklo būrio partizanas. Žuvo 1946 05 08 Kūrėjų k. Palaikai išniekinti Vidiškiuose, užkasti prie mokyklos. 1989 perlaidotas į Ukmergės Dukstynos kapines

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Altaravičius-Nykštukas, partizanas-žvalgas. Žuvo kovodamas Žalgirio būryje Žygaičių vls. Stribaičiuose 1950 05 07.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Gabrys-Feliksas Totoris, g. Žydelių km. Krekenavos valsč. Žuvo  1947 05 07.

https://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm

1947 05 07 tarp Ginučių ir Šiliniškių k. įvykusiame susirėmime su NKVD dalimis žuvo būrio vadas Povilas Butrimas-Strausas, Vaidila ir Petras Šimkūnas-Klajūnas. 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-16-1996.pdf

Mikelionis Petras, Juozo, — Kibirkštis, g.l925m. Drapalių kaime, žuvęs 1948 05 08.

Jurgelevičius Alfonsas, Mykolo, - Nevėžis, g.l924m. Kudrėnų k., žuvęs 1948 05 08

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf

Adamonis Vaclovas-Lokys, g.1920 m. Juodžiūnų k.; išėjo į mišką 1945 m.; ž.1946 05 08 Kadrėnų k., niekintas ir užkastas Vidiškiuose; perlaidotas Dukstynos kapinėse.

Gipas Vytautas-Liūtas, Igno, g.1924 m. Neprausėnų k.; ž.1949 05 08

Keručio dvare; buvo išniekintas saugumo arklidėje; spėjama, jog buvo užkastas Deltuvoje prie kirchės

Lunys Albinas, Kazio iš Kunėnų k.; ž.1949 05 08 Keručio dvare.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf

Račius Jonas-Klevas, g.1924 m. Reketijos k., Liubavo vls., Marijampolės aps. Nuo 1945 m. Tauro apygardos Perkūno rinktinės partizanas, nuo 1946 m. birželio 27 d. - Vytauto rinktinės 5-os kuopos II būrio kovotojas.

1947 m. spalio 15 d. paskirtas 45-os kuopos I būrio vadu. 1948 m. vasario 16 d. paskirtas kuopos žvalgybos rajono viršininku, einant tiesiogines pareigas. Spalio 3 d. dėl sveikatos iš būrio vado pareigų atleistas, paliekant žvalgybos rajono viršininku. 1950 m. balandžio 15 d. paskirtas Ąžuolo tėvonijos vadu.

Žuvo 1950 m. gegužės 7 d. išduotas informatoriaus Jaunučio Kamšų k., Kalvarijos vls. ir aps., pas P.Petrauską

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf