Mykolas Šemežys-Putinas

1951 m. balandžio 29 d. Ramygalos r. Steponavos k. apylinkių miške MGB Ramygalos r. skyriaus karinė grupė nukovė Vyčio apygardos vadą Mykolą Šemežį-Putiną.

Žuvusiojo palaikai atvežti į Pagirių miestelį ir numesti kolūkio daržinėje. Užkasimo vieta neišaiškinta, tačiau manoma, kad ji yra Pagiriuose.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 1 dalis,

Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 181.

Mykolas Šemežys, Jono, gimė 1918 m. Ukmergės aps. Pagirių vls. Steponavos k.

Partizanas nuo 1944 m. rudens. Nuo 1946 m. pabaigos Vyčio apygardos partizanų būrio, veikusio Ukmergės aps. Pagirių ir Panevėžio aps. Ramygalos valsčiuose, vadas. Nuo 1948 m. lapkričio mėn. šios apygardos rajono, veikusio Ukmergės apskrityje, vadas.

1949 m. balandžio 20 d. Vyčio apygardos vado Alfonso Smetonos - Žygaudo įsakymu Nr. 12 paskirtas Briedžio rinktinės, vienos iš dviejų apygardoje suformuotų rinktinių, vadu.

1950 m. liepos 5 d. žuvus apygardos vadui A. Smetonai-Žygaudui, tų pačių metų rugpjūčio 17 d. M. Šemežys-Putinas perėmė apygardos vado pareigas. 1951 m. sausio mėn. jis iš Panevėžio ir Ukmergės apskrityse veikusių rinktinių įkūrė Gedimino rinktinę, o iš Biržų apskrityje veikusių partizanų būrių – Pilėnų tėvūniją.

1999 m. gegužės 12 d. M. Šemežiui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Res pub li kos Prezidento 1999 m. gegužės 19 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 3-iojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius), o 1999 m. gegužės 27 d. dekretu jam suteiktas pulkininko laipsnis (po mirties).

 

Vyčio ir Algimanto apygardų vadų susitikimas. 1947–1948 m. Pirmoje eilėje (guli) iš kairės: Vyčio apygardos būrio vadas Bronius Juospaitis-Direktorius, šios apygardos Jono Viapšto (Vepšto)-Paukštelio būrio partizanas Edvardas Daučiūnas-Jokeris, neatpažintas partizanas; klūpo Algimanto apygardos vado pavaduotojas Jurgis Urbonas-Lakštutis. Stovi iš kairės: Vyčio apygardos vado adjutantas Alfonsas Smetona-Žygaudas, neatpažintas, Vyčio apygardos būrio vadas Mykolas Šemežys-Putinas, Vyčio apygardos vadas Danielius Vaitelis-Briedis, Algimanto apygardos vadas Antanas Slučka-Šarūnas, šios apygardos štabo ir Ūkio skyriaus viršininkas Antanas Kisielius-Sakalas, apygardos partizanas Antanas Burokas-Mokytojas, Vyčio apygardos partizanas Vytautas Zakaras-Povas ir šios apygardos būrio vadas Antanas Žilys-Žaibas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Vyčio ir Algimanto apygardų partizanai. 1949 m. Iš dešinės: pirmas – Algimanto apygardos Šarūno rinktinės būrio vadas Julius Burneika-Tardytojas, antras – Vyčio apygardos štabo ūkio dalies viršininkas Mykolas Šemežys-Putinas, kiti du – neatpažinti. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201604_VCA_zutis.pdf