Balandžio 17-20 d. žuvę partizanai

Nurengti ir išniekinti 1952 m. balandžio 19 d. žuvę Dainavos apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanai.

Iš kairės: V. Andriuškevičius-Vijoklis, V. Dambrauskas-Žvejas, K. Jakubauskas-Vikeris ir nežinomas partizanas

Išniekintas 1952 m. balandžio 19 d. žuvęs Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanas S. Lastauskas-Aušra

https://partizanai.org/failai/html/kovojanti_lietuva.htm

Šiaurės Rytų srities vadovybė 1948-1949 m. žiemą.
I    eilėje iš kairės: Joana Railaitė-Slučkienė-Neringa, srities vadas Antanas Slučka-Šarūnas, Žaliosios rinktinės vadas Vytautas Česnakavičius-Valas, neatpažintas.
II    eilėje iš kairės: srities vado pavaduotojas Vincas Kaulinis-Miškinis, neatpažintas, Žaliosios rinktinės vado adjutantas Algirdas Meškauskas-Vanagaitis (VŽM)

ČESNAKAVIČIUS Vytautas-Valas, Žemaičių apygardos Žaliosios rinktinės vadas. Žuvo 1949 m. balandžio 19 d. Laipuškių k., Pakruojo vls. Palaikai buvo nuvežti ir užkasti Pakruojo mst. 

MEŠKAUSKAS Algirdas, Antano-Raitvytis, Vanagaitis, gim. 1927 m. Padaugyvenės vnk., Smilgių vls. Algimanto apygardos Žaliosios rinktinės vado adjutantas. Žuvo 1949 m. balandžio 19 d. Laipuškių k., Pakruojo vls. Palaikai buvo nuvežti ir užkasti Pakruojo mst

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Platakytė Leontina-Žibutė gimė 1928 m. kovo 24 d. Telšių apskrities Varnių valsčiaus Upėtų kaime. 1948 m. gegužę kartu su šeima buvo ištremta į Krasnojarsko kraštą. Pabėgusi iš tremties ir grįžusi į Lietuvą, įstojo į Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanų gretas. Priklausė V. Bubliausko-Būro būriui. Žuvo 1952 m. balandžio 17 d. Rietavo rajono Giliogirio miške 

Vyčio apygardos Paukštelio būrio partizanai.
Pirmoje eilėje iš kairės: būrio vadas Jonas Vepštas-Paukštelis, ginkluotas vokišku kulkosvaidžiu MG-34,
neatpažintas partizanas, ginkluotas rusišku 1941 m. modelio Špogino pistoletu-kulkosvaidžiu,
ir Vytautas Vepštas-Žvaigždutė, ginkluotas vokišku pistoletu-kulkosvaidžiu MP-40 II.[Genocido aukų muziejus)

Vepštas Vytautas-Žvaigždutė gimė 1929 m. Panevėžio apskrities Ramygalos valsčiaus Petriškių kaime. Vyčio apygardos Paukštelio būrio partizanas. Žuvo 1953 m. balandžio 18 d. Krekenavos apylinkėse Rodų miške įrengtame Gedimino rinktinės štabo bunkeryje nuo agentų smogikų rankos. Kartu žuvo Gedimino rinktinės vadas E. Daučiūnas-Jokeris

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Antanas Kundroška-Aras, Rokiškio vls., Kazliškio k., Vaidiiučio b. Ž.1950 04 17

Bronius Narbutas-Radvila, Jūžintų vls., Šilų k., Margio b. Ž.1950 04 17

Jonas Šukys-Liūtas, Anykščių vls., Margio k. ar b vadas. Ž.1950 04 17.

Jonas Petrauskas-Cvirka, Pašilių k. Ž.1949 04 18

Julius Blieka, Kupiškio vls., Suvainių k., Vytenio b. Ž.1949 04 18

Jonas Petrauskas-Cvirka, Troškūnų vls., Pašilių k., Šarūno rinkt, v., būrio v. Ž.1949 04 18.

 Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Anykščių vls., Smalynos k., Tigro b. Ž.1951 04 19

 Stasys Blieka, Kupiškio vls., Suvainių k., Vytenio b. Ž.1947 04 19

 Petras Vanagas-Šalna, Zulnio b.vadas. Ž.1949 04 20.

 Petras Vildžiūnas, Kavarsko vls., Puželių k., Butageidžio b. Ž.1949 04 20

 https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Balandžio 17-tą pas Andrių Klinkevičių Eigeniškių k., Žiežmarių vlsč., viešėjo partizanai. Juos kareiviai apsupo tankiu žiedu. Trys partizanai iššoko iš trobos, bet buvo nušauti. Žuvusius atpažino ir nustatė, kad tai Albinas Visockas-Jovaras (g. 1927 m.) iš Kairiškių k., Narsuolio būrio, Jonas Klinkevičius iš Eigeniškių (g. 1920 m.), gyvenęs legaliai, o trečiasis liko neatpažintas. Žmonės žinojo, kad tai Aleksas Lekavičius-Siaubas iš Joniliškių k., priklausęs Narsuolio būriui.

Klinkevičius Juozas, Andriaus, g. 1920 Eigeniškių k., Žiežmarių vlsč. A rinktinės 3-o bataliono Narsuolio būrio partizanas. Žuvo 1948 04 17/18 Eigeniškių k. savo tėvų namuose kartu su A.Visocku-Jovaru ir A. Lekavičiumi-Siaubu. 

Lekavičius Aleksas, Juozo-Liepos pusbrolis, g. Avinėlių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 - DKR Aguonos būrio, 12 01-5 orgkuopos (Kaugonių) Vyšnios būrio partizanas. Miręs. APP4,1.551 Lekavičius Aleksas, Jono, sl. Siaubas, g. 1919 Joniliškių k., Kruonio vlsč. LK tarnavo priešlėktuvinėje apsaugoje. Nuo 1945 03 12 - A rinktinės 3-o bataliono 2-os kuopos partizanas. Žuvo 1948 04 17/18 Eigeniškių k. A. Klinkevičiaus sodyboje kartu su A. Visocku-Jovaru ir J. Klinkevičiumi.

Visockas Albinas, Igno, sl. Jovaras, g. 1927 Kairiškėlių k., Žiežmarių vlsč. 1944 mobilizuotas į okupacinę kariuomenę, vežamas į frontą pabėgo. Nuo 1945 03 03 - DKR, A rinktinės 3-o bataliono 2-os kuopos partizanas. Žuvo 1948 04 17/18 Eigeniškių k., A. Klinkevičiaus sodyboje kartu su J. Klinkevičiumi ir A. Lekavičiumi-Siaubu.

Aika Jonas, sl. Klevelis, g. 1916 Šarkaičių k., Gelvonų vlsč. DKR partizanas. Žuvo 1949 04 19 Vaškinės miške prie Paukštamiškio k.

1 kuopai vadovavo Vilius Karaliūnas-Viržis, gimęs 1910 m. Želvos vlsč., gyvenęs Paželvių k., žuvęs 1946 m. balandžio 20 d. Davėnų k. rajone, Bliudšilio miške. 

Karaliūnas Vilius (Vilhelmas), Kazio, sl. Viržis, Edvardo-Drugio brolis, g. 1916 Paželvių k., Želvos vlsč. Nuo 1945 01 - DKR, B rinktinės būrio, 1946 01 -3-o bataliono 1-os kuopos vadas. Žuvo 1946 04 20 (ar 28) Bliudšilio miške prie Davėnų k.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Antanas Jurgis iš Makrickų k. Gudelių vlsč. Marijampolės apskr. 42 metų. Žuvo 1947.04.17.

Baranauskas Julius iš Pramezio k. Balbieriškio vlsč. 33 metų. Žuvo 1945.04.17.

Motuza Vincas iš Makrickų k. 1925-1947.04.17(?).

Bartulis Juozas iš Naujavalakių k. 1925-1945.04.18. Žuvo Žaliojoje (Buktos) girioje. Perkūno rinktinė.

Lasavickienė-Valentaitė Petronė - Gegutė, Pašvaistė, Ramunė, Motkelė iš Zovodos k. Sangrūdos vlsč. 1920- 1952.04.18. Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanė. Partizanuose nuo 1945 m. Suimta 1951.03.15. Vartų k. pas Žalaškevičių. Sušaudyta Vilniuje.

Pauža Juozas. G. Naujavalakių k. 1925-1945.04.18. Žuvo Buktos girioje prie Vartų k.

Petrauskas Kazys, Mato s., - Sigolis iš Prienų raj. 1911— 1945.04.18.    Pasienio policininkas Bitėnuose, vėliau Šeštokų geležinkelio stoties raštininkas. Žuvo Žaliosios (Buktos) girioje. Užkastas Krosnoje prie mokyklos.

Rėkus Juozas iš Skersabalių k. Krosnos vlsč. 1912- 1945.04.18. Žuvo Buktos girioje prie Vartų k. Geležinio Vilko rinktinė.

Šmitas Juozas iš Tūriškių k. 1927(?)-1945.04.18. Žuvo Buktos girioj prie Palių.

Dambauskas Vincas, Tomo s., -Jaunutis, Žvejas iš Kamšų k. Rudaminos vlsč. 1924-1952.04.19. Žuvo Bilvyčių k. Lazdijų raj. Vytauto rinktinė. Ąžuolo kuopa. Du pusbroliai žuvo Kalniškės mūšyje.

Glušinskas Juozas iš Gluosninkų k. Simno vlsč. Žuvo 1947.04.19.

Gustaitis Antanas, Jurgio s.,-Dainius. 1931-1951.04.19. Buvo suimtas. Po dvejų metų tardymo išleistas iš kalėjimo. Vėl išėjo į mišką ir žuvo 1951 m. vasarą Šiaudinių k. Lukšių vlsč.

Jankauskas Kostas, Kosto s., - Vikeris. G. Miklausės k. Būdviečio vlsč. 1927-1952.04.19. Žuvo Bilvyčių k. Lazdijų raj. pas Čemelį. Būrio vadas po B. Salaševičiaus-Žilvičio žūties.

Jankauskas Vaclovas - Naras iš Brastos k. Sasnavos vlsč. ?-1948.04.19. Žalgirio rinktinė.

Kleiza Jonas - Siaubas, Žalvaris. G. 1917 m. Kirkiškės k. Veiverių vlsč. Nuo 1945 m. pavasario pasyvus partizanas. 1945 m. rudenį išėjo į mišką. Buvo Geležinio Vilko rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas. Vėliau - Algirdo kuopos vadas. Nuo 1945.11 - Stirnos rinktinės vadas. Žuvo kautynėse 1946.04.19 pas Staniulį Kulčikų k. Barzdų vlsč. Palaidotas Paskarlupių k. Jankų vlsč., 1947 m. perlaidotas į Višakio Rūdą.

Lazauskas Vytas iš Rūdninkų (Raudeniškių?) k. Žuvo 1952.04.19. Bilvyčių k. pas Černelį. Kartu žuvo V. Dambrauskas, K. Jankauskas ir S. Trakimavičius.

Naruševičius Antanas - Akuotas iš Sūsninkų k. Kalvarijos vlsč. 1923-1949.04.19. Partizanuose nuo 1945 m. Nusišovė Rudelės k. pas Virbicką, slėptuvę apsupus kariuomenei. Kartu nusišovė Rapolas (Rapoliukas) nuo Panevėžio. Vytauto rinktinės Ąžuolo kuopa.

Šalaševičius Antanas - Visvydas, Žilvitis iš Rudaminos vlsč. Lopiškių k. 1932-1952.04.19. Žuvo Lazdijų raj. Bilvyčių k. pas Čemelytes, jų išduotas. Kartu žuvo K. Jankauskas, V. Andriuškevičius, V. Dambrauskas ir S. Lastauskas.

Trakimavičius Sigitas iš Vicgailių k. Žuvo 1952.04.19 Bilvyčių k. pas Černelį. Kartu žuvo V. Dambauskas, V. Lazauskas ir K. Jankauskas. Buvusi Perkūno rinktinė.

Aleknavičius Juozas iš Mockų k. Kalvarijos vlsč. 1921—1945.04.20. Vytauto rinktinės, Ąžuolo kuopos partizanas. Žuvo Rudelės k. Kalvarijos vlsč. Palaidotas Būdveityje.

Čepulis Aleksas, Juliaus s., iš Pakuonio k. Prienų raj. Žuvo ar buvo suimtas Užupio k. Panemunės vlsč. 1946.04.20.

Čiurinskaitė Marijona - Gražuolė iš Kauno. Žuvo 1946.04.20 Kauno raj. Užupių k.

Jankaitis Bronius iš Santakos k. Kalvarijos vlsč. 1923- 1945.04.20. Žuvo Kalvarijoje.

Mičiulis Kazys, Kazio s., -Šalmas. G. 1921 m. Bačkinin-kėlių k. Panemunės vlsč. Žuvo Užupio k. Panemunės vlsč. 1946.04.20.

Puodžiūnas Kazys-Karosas iš Gusonių k. Panemunės vlsč. 1911(?)-1946.04.20. Žuvo Užupio k. Panemunės vlsč. Geležinio Vilko rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Tamulionis Antanas, Vinco, g.l914m. Leipalingyje, čia ir nukankintas 1945 04 17-19. Palaikai identifikuoti.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf

Juozas Laukaitis - pirmoji Daukšių kaimo auka, g.1927 m., žuvo 1945 m. balandžio mėn. 17 d. 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf

Savickas Boleslovas - Strazdas, g,1916m. Mikalinos kaime. Žuvęs 1950 04 18 Vilkininkų kaime.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf

Aloyzas Braknė. Gimęs 1923 m. Zoviškiuose. Žuvo 1945 04 18 Šimonių girioje per susišaudymą su enkavedistais. Palaidotas Jotkonių kaimo kapinėse. Motina, brolis ir sesuo buvo išvežti.

Albinas Sabalys. Gimęs 1923 m. Bajoruose. Tėvai turėjo 9 ha žemės.

Slapstėsi nuo tarnybos kariuomenėje. NKVD ir stribai 1945 m. balandžio 18 d. nušovė jį Bajorų pušynėlyje. Likusi sesuo turėjo slapstytis. 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf

Pauža Juozas, g.1925 m. Naujavalakių k., Krosnos vls., Marijampolės aps. Žuvo 1945 m. balandžio 18 d. Buktos miške prie Vartų k., Krosnos vls.

Šmitas Juozas, g.1927 m., iš Tūriškių k., Krosnos vls., Marijampolės aps. Žuvo 1945 m. balandžio 18 d. Buktos miške prie Vartų kaimo.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf

Foto: Tauro apygardos Stirnos rinktinės vadas Jonas Kleiza-Siaubas, Žalvaris, ž.1946 04 19

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

Kostas Jankauskas-Vikeris, žuvusį 1952 04 19,

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-33-2003.pdf

KENTRA Jonas, Juozo - Rūtenis, Lukštas, g. 1922 Užlankyje, Šilalės v. Būrio vadas. Butegeidžio rinktinės vadas. 1950 - 1951 vadovavo Šalnos partizaniniam rajonui. Žuvo 1952 04 20 Bilionių k., Laukuvos v., Laukuvos - Varnių kelyje.

LIATUKAS Tadas, Gediminas, Leono - Vytautas, g. 1926 Mikūlėse, Laukuvos v. Butegeidžio rinktinės Rūtenio būrio partizanas nuo 1949. Žuvo 1952 04 20 Bilioniu k., Laukuvos v.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm