Balandžio 15-16 d. žuvę partizanai

Tigro rinktinės štabo pareigūnas Leonardas Basys-Švyturys (kairėje) ir Tigro rinktinės vadas Vincentas Žaliaduonis-Rokas. (V. Striužo asmeninė kolekcija)

Basys Leonardas-Švyturys gimė 1914 m. Rusijoje. Po Pirmojo pasaulinio karo su tėvais grįžo į Lietuvą. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. 1944 m. pasitraukė į Rytų Prūsiją, ten baigė žvalgybos mokyklą ir 1944 m. gruodį desantu grąžintas į Lietuvą. Nusileido su grupe Linkmenų apylinkėse. Nuo 1945 m. pradžios buvo Vytauto apygardos Tigro rinktinės vado pavaduotojas, Tigro rinktinės štabo spaudos ir švietimo skyriaus viršininkas. Redagavo partizanų leidinius „Kelias į Laisvę", „Rytų Lietuva". Žuvo 1950 m. balandžio 16 d.
https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

I    eilėje stovi iš kairės: Albinas Milčiukas-Tigras, Juozas Valonis-Merkys, Pranas Petronis-Alksnis, Bronius Labakojis-Vilkas.
II    eilėje iš kairės: Vincas Peslikas-Griausmas, Mykolas Šileika-Kaimynas (E. Smetonos asmeninė kolekcija)

KARVELIS Antanas, Igno-Vachmistras, gim. 1922    m. Survilų k., Troškūnų vls., ūkininkų šeimoje. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos Traidenio būrio, vėliau Butageidžio kuopos partizanas. Žuvo 1950 m. balandžio 16 d. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų mstl. kapinių teritorijoje.

LABAKOJIS Bronius, Jurgio-Vilkas, gim. Žavadiškio k., Troškūnų vls., gyveno Umėnų vnk., Troškūnų vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Kęstučio būrio partizanas. Žuvo 1947 m. balandžio 16 d.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Kazys Vaičeliūnas, Punkrelių k. Ž.1945 04 15

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

LIVARAUSKAS JERONIMAS, Juozapo, g. 1900 m. Indubakių k., Saldutiškio vls. Ūkininkas. 1945 04 15 nušautas prie Kemešio kaimo, nuvežtas į Tauragnus ir ten kažkur užkastas.

AŽUBALIS VLADAS, žuvo 1945 04 16 Vieteikių k., netoli Pakalnių. Kartu nušauti Juozas Rakauskas ir Jonas Sakalis.

RAKAUSKAS JUOZAPAS. Partizanas, žuvo kartu su Vladu Ažubaliu ir Jonu Šakaliu prie Vieteikių k. (netoli Pakalnių) 1945 04 16.

SAKALIS JONAS, gimęs Vieteikių k., Utenos vls. Partizanas. Žuvo 1945 04 16 su Juozu Rakausku ir Vladu Ažubaliu Vieteikių kaime.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Ratkevičius Bronius iš Padalių k., ž. 1946 04 15 tėviškėje.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Foto: BRIEDIS Pranas - Šarūnas, Šimonis, Jūra, g.1925 Drobūkščiuose, Šilalės v. Stambaus Jūros srities būrio vadas. 1950 04 15 išdaviko įviliotas į saugumiečių spąstus. Suimtas kartu su St. Žičkumi. Mėgino pabėgti ir buvo nušautas.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Balčiūnas Bolius, sl. Šarūnas, g. 1919 Mikalaučiškių k., Žaslių vlsč. DKR partizanas. Žuvo 1945 04 15 Kapciškių k. miške kartu su V. Matačiūnu-Gaidžiu. Palaikai išniekinti Žasliuose, užkasti Kliuko pušynėlyje. 1990 perlaidoti į Paparčių k. kapines.

Matačiūnas Vytautas, sl. Gaidys, g. 1921 Mikaliaučiškių k., Žaslių vlsč. DKR partizanas. Žuvo 1945 04 15 Kapciškių k. miške kartu su B. Balčiūnu-Šarūnu. Palaikai išniekinti Žasliuose, užkasti Kliuko pušynėlyje. 1990 perlaidoti į Paparčių k. kapines.

Petkevičius Bronius, A rinktinės partizanas. Žuvo 1946 04 15 Padalių k., Žaslių vlsč. pas Miką Ratkevičių kluone įrengtoje slėptuvėje.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Grigonis, Jonas, Kazio (1928-1945-04-16)

Paimtas iš namų Nemaniūnuose stribų būstinėje žiauriai kankintas ir nukankintas mirtinai.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

Parnarauskas Jonas, g.1925 m. Polų k., mažažemis ūkininkas, Mindaugo būrio partizanas. Žuvo 1947 04 16 Paparčių k. Šimkaičių vis.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Bražinskas Antanas - Simonas, Žaltys iš Bukonių k. Igliškėlių vlsč. 1920-1947.04.16. P. Kučinsko-Apynio kuopos I būrio vadas. Žuvo, traukdamasis iš Grabavos k. Igliškėlių vlsč., prie Jurgelaičio sodybos.

Bujanauskienė Agota iš Balbieriškio vlsč. Marijampolės apskr. Žuvo 1945.04.16.

Kvietkauskas Bronius - Eigulys, Audriūnas, Girininkas iš Dovydų k. Jankų vlsč. 1916-1947.04.16. Partizanuose nuo 1945 m. pavasario. Susisprogdino Barzdaičio lauke Vierčiškės k. Jankų vlsč. 34-osios kuopos būrio vadas. Žalgirio rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm