Paverknių kautynės

Paminklas, pastatytas Paverknių mūšyje žuvusiems partizanams atminti

1945 m. kovo 28 d., prieš Šv. Velykas, Didįjį trečiadienį, partizanų dalinys buvo apsistojęs Sokonių, Voseliūnų kaimuose. Gavo pranešimą, kad rusų kariuomenė „šukuoja" Benčiakiemio miškelius, krūmus, žygiuodami link Voseliūnų, Sokonių kaimų. Geležinio vilko pulko partizanų dalinys, kurį sudarė apie 90-dešimt vyrų, turėdami penkiolika kulkosvaidžių, automatų ir kitų ginklų, stojo į mūšį su galinga rusų kariuomene. Rusų kareivių kolonai priartėjus partizanai atidarė ugnį, retindami rusų karių gretas. Įnirtingas mūšis vyko apie 7 valandas. Rusų kariuomenė buvo pastiprinta naujais rusų karių būriais, daliniais iš Alytaus, Prienų, Birštono, ruošdamiesi apsupti partizanų buvimo vietovę. Partizanai pradėjo trauktis. Daug sunkumų patyrė, nes Verknės upė buvo išsiliejusi iš krantų, ne visi mokėjo plaukti, ginklai, šilta apranga trukdė keltis į kitą Verknės pusę. Partizanas Albinas Šiugždinis-Žaibas buvo sužeistas ir negalėjo paeiti, jis, paėmęs kulkosvaidį, pridengė besitraukiančius draugus. Jo kulkosvaidis nesiliovė tol, kol buvo šovinių. Šoviniams pasibaigus, išsiėmęs granatą sušuko:

- Gyvas nepasiduosiu, Tėvynės neišduosiu!

Žuvo didvyrio mirtimi kovos lauke.

Paverknių mūšyje, kovos lauke, narsiai, didvyriškai kovėsi ir žuvo mūšyje šie partizanai:

1.    Leonas Bieliauskas
2.    Vytautas Celiešius-Vaidotas
3.    Pranas Daraškevičius-Papartis
4.    Vytautas Kandrotas-Kregždė
5.    Petras Kurilavičius-Skroblas
6.    Jonas Mikalauskas
7.    Albinas Šiugždinis-Žaibas, Dzingeris
8.    Kazimieras Vaikšnys-Špokas
9.    Kazimieras Ziutelis-Anglas
10.    Aleksandras Bačinskas-Ūkininkas.

Paverknių mūšio metu rusų karių žuvo daugiau kaip šimtas, nors archyviniuose dokumentuose rašoma, kad žuvo 94 kariai.

Paverknių mūšis - skaudi netektis partizanams. Laukė ir ruošėsi katalikiškai švęsti Velykas, nežinojo, kad išniekintiems reiks gulėti Jiezne, ant rinkos, Šventų Velykų rytą gaudžiant varpams.

O kai norėsi pamatyti,
    Paskutinį kartą mane.
    Ateiki į Jiezno miestelį,
    Rasi gulintį rinkoje.

O kai nuveš mane nuo rinkos,
    Laidos ant žydiškų daržų.
    Tada jaunutė mergužėlė
    Puoš man kapelį vainiku.

Nepink vainiko man iš rūtų,
    Pink iš eglės šakelių,
    Tai jis primins žaliąjį mišką,
    Praleistą laiką tarp draugų.

(Iš partizanų dainos)

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm