Vytautas Valentinas Pakštas - Naras, Vaidotas

1922 02 14–1951 03 19

Vytautas Valentinas Pakštas gimė 1922 m. vasario 14 d. Rokiškio aps. Obelių vls. Vabolių k. Mikolo Pakšto ir Genovaitės Žąsinaitės-Pakštienės šeimoje. 1941 m. baigė Utenos „Saulės“ gimnaziją ir pradėjo dirbti spaustuvėje.

Vytautas Valentinas Pakštas-Naras, Vaidotas su žmona partizanų ryšininke Natalija Deveikyte-Pakštiene-Vaidilute. Apie 1950 m. Iš Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus fondų

Nuo 1942 m. rudens Lietuvos laisvės armijos (LLA) narys Utenos apylinkėse. Nuo 1944 m. vasario 16 d. gen. P. Plechavičiaus vadovaujamos Lietuvos vietinės rinktinės Marijampolės mokyklos kursantas.

Nuo 1944 m. rudens mokytojavo Utenos „Saulės“ gimnazijoje – mokė lotynų kalbos. Buvo NKVD suimtas. Pasirašęs pasižadėjimą dirbti sovietų represinėms struktūroms buvo paleistas ir 1945 m. vasario mėn. pasitraukė pas partizanus.

1945 m. birželio 15 d. Utenos aps. Utenos vls. Biliakiemio k. vykusiame partizanų vadų pasitarime įkūrus Šarūno rinktinę, V. V. Pakštas buvo paskirtas jos štabo viršininku. Tų pačių metų gruodžio 1 d., žuvus rinktinės vadui Vladui Mikulėnui-Lubinui, perėmė rinktinės vado pareigas. Nuo 1946 m. gruodžio iki 1947 m. rugpjūčio mėn. vadovavo Vytauto apygardos Liūto rinktinei. Vėliau ėjo Vytauto apygardos Organizacinio skyriaus viršininko pareigas, o 1947 m. balandžio 30 d. apygardos štabo įsakymu Nr. 18 buvo paskirtas Vytauto apygardos Politinės dalies viršininku.

1949 m. liepos 18 d. Šiaurės Rytų (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities Visuomeninės dalies viršininko Bronislovo Kazicko-Krivaičio rašte Tigro rinktinės vadui informuojama, kad V. V. Pakštas eina Vytauto apygardos Visuomeninės dalies viršininko pareigas. Rašte taip pat pabrėžiama, kad Vaidotas yra „geras organizatorius, sumanus, tvarkingas, ištvermingas ir darbštus“.

1949 m. rugpjūčio 1 d. laikinai einančio Vytauto apygardos vado Broniaus Kalyčio-Liutauro įsakyme Nr. 2 taip pat nurodoma, kad Vytauto apygardos Politinės dalies viršininkas V. V. Pakštas-Vaidotas nuo 1949 m. liepos 1 d. yra skiriamas apygardos Visuomeninės dalies viršininku.

Tų pačių metų rugpjūčio 28 d. Šiaurės Rytų (Karaliaus Mindaugo) partizanų srities pakėlimui į partizanų karininkų laipsnius pristatytų kandidatų atestacijos sąraše nurodoma, kad Vaidotui suteiktas leitenanto laipsnis ir jis „tinka užimamai vietai“.

Rytų Lietuvos partizanų srities ir Vytauto apygardos štabo viršininkas.

1945 m. spalio–1952 m. rugsėjo mėn. redagavo Vytauto apygardos laikraštį „Aukštaičių kova“.

1999 m. vasario 17 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Atminimo lenta 1945-1953 m. už Lietuvos laisvę žuvusiems Utenos „Saulės" gimnazijos mokytojams ir mokiniams atminti. Utenos r. Utenos m. Ladygos g. 20. Senasis Utenos „Saulės" gimnazijos pastatas. Bendras pastato ir atminimo lentos vaizdas. Atidengta 2000 m. gegužės 29 d. R. Trimonienės nuotr., 2010 m.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201603_pakstas_biog.pdf