Kovo 14 d. žuvę partizanai

Vyčio apygardos Paukštelio būrio partizanai.
Pirmoje eilėje iš kairės: būrio vadas Jonas Vepštas-Paukštelis, ginkluotas vokišku kulkosvaidžiu MG-34,
neatpažintas partizanas, ginkluotas rusišku 1941 m. modelio Špogino pistoletu-kulkosvaidžiu,
ir Vytautas Vepštas-Žvaigždutė, ginkluotas vokišku pistoletu-kulkosvaidžiu MP-40 II.
[Genocido aukų muziejus)

Vepštas Jonas-Paukštelis gimė 1925 m. Panevėžio apskrities Ramygalos valsčiaus Petriškių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Vyčio apygardos Paukštelio būrio vadas, nuo 1951 m. sausio - Gedimino rinktinės vadas. Žuvo 1951 m. kovo 14 d. Panevėžio rajono Glitėnų kaime kautynėse su MGB pajėgomis. Kartu žuvo dar devyni bendražygiai

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

1949 m. kovo 14 d. susisprogdinęs Tauro apygardos partizanas N. Mikuckas-Žymūnas.

https://partizanai.org/failai/html/kovojanti_lietuva.htm

1951 m. kovo 14 d. Ramygalos r. Glitėnų k. apylinkėse (dabar – Panevėžio r. sav.) MGB Ramygalos r. skyriaus stribams ir MGB kariuomenės kareiviams ieškant partizanų, gyventojos M. Juozapavičienės sodyboje viena karinė grupė aptiko ir per susišaudymą nukovė Vyčio apygardos Gedimino rinktinės vadą Joną Viapštą (Vepštą)-Paukštelį, jo adjutantą Kazį Gvergždį-Klajūną, partizanus Antaną Burkauską-Brakonierių, Stasį Giedraitį-Stasį, Joną Kraujalį-Sūnų, Danielių Kriščiūną-Liubką, Inžinierių, Joną Masioką-Ąžuolą ir Leoną Štarolį-Arą.

Žuvusiųjų palaikai buvo niekinti Krekenavos, Ramygalos aikštėse. Teigiama, kad užkasti Šilagalio k. (dabar Panevėžio r. Ramygalos sen.) žvyrduobėse.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 1 dalis, Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 179–180.


JONAS VIAPŠTAS (VEPŠTAS)- PAUKŠTELIS
1925 01 08–1951 03 14

Jonas Viapštas (Vepštas) gimė 1925 m. sausio 8 d. Panevėžio aps. Krekenavos vls. Petriškių k. Antano Viapšto ir Mortos Jonevičaitės-Viapštienės šeimoje. Ten ir gyveno.

Partizanas nuo 1944 m. Partizanų būrio vadas. 1950 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu U Nr. 03 paskirtas Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės 1-ojo (Vienuolio) rajono, apėmusio Panevėžio apskrities Raguvos, Miežiškių ir Panevėžio valsčius, vadu.

1950 m. liepos 5 d. žuvus Vyčio apygardos vadui Alfonsui Smetonai-Žygaudui ir vadovavimą apygardai perėmus Mykolui Šemežiui-Putinui Vadoklių krašto partizanai pateko į 1951 m. sausio mėn. reorganizuotą Gedimino rinktinę, kurią sudarė likę gyvi Briedžio ir Krištaponio rinktinių partizanai. Rinktinei vadovauti tų pačių metų sausio mėn. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ( LLKS) Prezidiumo nario J. Kimšto-Žalgirio įsakymu Nr. 103 buvo paskirtas J. Viapštas (Vepštas)-Paukštelis.

KAZYS GVERGŽDYS- KLAJŪNAS
1928–1951 03 14

Kazys Gvergždys gimė 1928 m. Gyveno Panevėžio aps. Ramygalos vls. Gaisų k. Vyčio apygardos Gedimino rinktinės vado Jono Viapšto (Vepšto)-Paukštelio adjutantas.

ANTANAS BURKAUSKAS- BRAKONIERIUS
1912–1951 03 14

Antanas Burkauskas gimė 1912 m. Gyveno Panevėžio aps. Krekenavos vls. Sabonių k. Partizanas nuo 1945 m.

STASYS GIEDRAITIS- STASYS
1932 06 15–1951 03 14

Stasys Giedraitis gimė 1932 m. birželio 15 d. Panevėžio aps. Naujamiesčio vls. Vinkšnėnų k. Vlado ir Onos Giedraičių šeimoje. Baigė Upytės pradžios mokyklą, Naujamiesčio progimnaziją. 1949 m. kovo 25 d., tremiant tėvus, pabėgo ir tapo Vyčio apygardos partizanu.

1999 m. gegužės 12 d. S. Giedraičiui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

JONAS KRAUJALIS- SŪNUS
1924 01 01–1951 03 14

Jonas Kraujalis gimė 1924 m. sausio 1 d. Panevėžio aps. Ramygalos vls. Daubarų k. Adomo Kraujalio ir Viktorijos Gabulaitės-Kraujalienės šeimoje. Ten ir gyveno. Partizanas nuo 1944 m. 

DANIELIUS KRIŠČIŪNAS-LIUBKA, INŽINIERIUS
1922 09 01–1951 03 14

Danielius Kriščiūnas gimė 1922 m. rugsėjo 1 d. Gyveno Panevėžio aps. Krekenavos vls. Deveikiškio k. 1933 m. baigė pradžios mokyklą, 1941 m. – Panevėžio berniukų gimnaziją. 1941 m. įstojo mokytis į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Technologijos fakultetą ir mokėsi iki jo uždarymo 1943 m.

Gen. Povilo Plechavičiaus vadovaujamos Lietuvos vietinės rinktinės karys. 1944 m. gegužės 15 d., rinktinę išformavus, grįžo į tėviškę.

Nuo 1944 m. Kazimiero Vaznonio-Vėtros būrio partizanas. Rašė partizanų būrio dienoraštį.

1999 m. gruodžio 24 d. D. Kriščiūnui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. lapkričio 3 d. dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties).

JONAS MASIOKAS- ĄŽUOLAS
1923–1951 03 14

Jonas Masiokas gimė 1923 m. Gyveno Panevėžio aps. Ramygalos vls. Masiokų k. Partizanas nuo 1950 m.

LEONAS ŠTAROLIS- ARAS
1921 07 12–1951 03 14

Leonas Štarolis gimė 1921 m. liepos 12 d. Panevėžio aps. Krekenavos vls. Miško Palivarko vnk. Jono Štarolio ir Ievos Radzevičiūtės-Štarolienės šeimoje.
Partizanas nuo 1946 m.
1997 m. lapkričio 26 d. L. Štaroliui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizanai. Iš kairės: Stasys Strikulis-Fricas, Grigalius Štarolis-Plienas, rinktinės vadas Jonas Viapštas (Vepštas)-Paukštelis, Leonas Štarolis-Aras. Buvusio Vyčio apygardos Gedimino rinktinės partizano (suimto šiose kautynėse) Bronislovo Juospaičio-Direktoriaus asmeninis archyvas

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201603_VCA_GR.pdf

 

1947 m. kovo 14 d. Kaimeliu kaime, Adeles Jaruševiciutes namuose, per susišaudyma su MGB kareiviais žuvo Riekus-Jonas Petruškevicius, g. 1925 m. Staideriškiu kaime.

1951    m. kovo 14 d. Gincioniu kaime, bunkeryje, žuvo Jaunutis - Bronius Kavaliauskas, g. 1929 m. Gincioniu k.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Čebas Jonas, Adolfo s. 1918-1946.03.14. Žuvo Liudvinavo vlsč.

Dėdinas Žalgirio rinktinės partizanas. 1949.03.14 žuvęs slėptuvėje prie Rugienių k. Lukšių vlsč.

Giebas (Gebas) Jonas iš Juodųjų Šaltinių k. Liudvinavo vlsč. 1920-1946.03.14(19). Žuvo savo namuose. Užkastas Liudvinave.

Kutkaitytė Leva. G. 1925 m. Vandenų k. Kazlų Rūdos vlsč. Partizanuose nuol945 m. Žuvo 1949.03.14 miško slėptuvėje prie Viluišių k. Jankų vlsč. Vaclovo Kutkaičio brolio Felikso duktė.

Mikuckas Norbertas - Žemukas. G. 1910 m. Puskunigių k. Lekėčių vlsč. Šakių apskr. Miškininkas. Nuo 1946 m. pavasario Tauro apygardos Žalgirio rinktinės partizanas. 1947.06.10    paskirtas Basanavičiaus (vėliau 36-osios) kuopos skyrininku. Žuvo 1949.03.14 prie Viluišių k. Kartu žuvo L. Kutkaitytė ir A. Mockevičius-Skydas.

Mockevičius Antanas-Skydas. G. 1923 m. Paluobių k. Griškabūdžio vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žalgirio rinktinės 36-oji kuopa. Žuvo 1949.03.14 prie Viliušių k. Jankų vlsč.

Šmitas Aleksas, Jono s., - Šapokas. 1922-1953.03.14. Iš Marijampolės raj. Derbaliūnų k. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo Nemaniūnų k.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Jonas Rudys kartu su keliais draugais 1946 metais iš priešpaskutines Ramygalos gimnazijos klases išejo partizanauti. Žuvo 1948 03 14.

https://partizanai.org/failai/html/pasipriesinimo_istorija.htm

Brakonierius-Barkauskas Antanas, Vyčio apygardos Vyturio būrio  partizanas nuo 1944m Žuvo 1951m kovo 14d.

Mėnesėlis-Henrikas Markauskas, g. 1913m. Mučiūnų k. Žuvo 1951m. kovo 14d.

https://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm

 Petras Šimoliūnas, Kontariškių k. Ž.1945 03 14.

 https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

KRUOPIS VYTAUTAS - Laimutis, g.1925 m. Kruopiškio k., Vyžuonų vls. Partizanavo su Jonu Buroku, Algirdu Raškevičium, Stasiu Mataru, Antanu Tilindžiu. 1945 03 14 partizanus užklupo Antandrajos kaime. V.Kruopis, A.Raškevičius ir A.Tilindis žuvo. Palaidoti Daugailių kapinėse.

RAMONAS BRONIUS - Baronas, g.1910 m. Medenių k., Utenos vls. Praėjus frontui, su Gyliais pradėjo slapstytis. Kai šie žuvo, partizanavo su Jonu Šarkiu. Buvo sužeistas. 1947 03 14 prie Kirklių k. su J.Šarkiu pateko į pasalą ir buvo nušautas, o draugas susisprogdino. Užkastas Dauniškyje. Žmona Albina mėgino išsikasti, bet naktį per klaidą iškasė Šarkį, o vyras ten ir liko.

ŠARKIS JONAS, gimęs Rudupio k., Utenos vls. Vedęs gyveno Starkų k., Vyžuonų vls. Partizanas. Žuvo su Br.Ramonu 1947 03 14 patekę į pasalą tarp Kirklių ir Kruopiškio kaimų. Buvo užkastas Daunišky, bet per klaidą iškasė kaip Br.Ramoną ir palaidojo Biliakiemio kaimo kapinėse.

TILINDIS ANTANAS, gimęs Kruopiškio k., prie Sudeikių. Partizanas. Žuvo 1945 03 14 su Vyt.Kruopiu Antandrajos k., Užpalių vls.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Laurynas Mingilas-Matukas-Aidas-Džiugas gimė 1927 m. Kėdainių apskrities Baisogalos valsčiaus Mažuolių kaime ūkininko šeimoje. Mokėsi Radviliškio gimnazijoje, 1944 m. tarnavo gen. Povilo Plechavičiaus vadovaujamoje Vietinėje rinktinėje. Prasidėjus antrajai sovietinei okupacijai pasitraukė į mišką kartu su dviem broliais. L. Mingilas priklausė Žaliosios rinktinės Juozo Mingilo-Vilko vadovaujamai kuopai. Įkūrus Prisikėlimo apygardą jis iš išformuotos Atžalyno rinktinės buvo perkeltas į apygardos štabą. L. Mingilas spaudos leidėjams buvo žinomas kaip dailininkas, iliustravo dainų ir eilėraščių rinkinį „Kovos keliu žengiant", laikraštį „Prisikėlimo ugnis". Nuo 1951 m. - Maironio rinktinės štabo viršininkas, bendradarbiavo leidžiant laikraštį „Mano gimtinė". Žuvo 1953 m. kovo 14 d. Tytuvėnų rajone, Pivoraičių kaime.

https://partizanai.org/failai/html/prisikelimo_apygardoje.htm

1951 03 14 Adomiškio miške, Molėtų r., žuvo partizanai būrio vadas Adomas Širvinskas-Šalmas (g.1925 m.), Vladas Rinkūnas-Vėtra (g. 1925 m.), Adomas Matelionis-Agronomas.

Laurušonis Alfonsas, Damino, sl. Šermukšnis, g. 1925 Miežonių k., Kaišiadorių vlsč. DKR Uosio būrio partizanas, 2-o bataliono štabo viršininkas ir 5 LLA apylinkės, DKA štabo spaudos skyriaus viršininkas. Žuvo 1946 03 14 Pyplių k., Stalerūno sodyboje.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm