Kovo 11-12 d. žuvę partizanai

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai 1947 m.
I    eilėje iš kairės: Jonas Staškevičius-Aušra, Juozas Valonis-Merkys.
II    eilėje iš dešinės: Jonas Stasiukaitis-Ežys, kiti neatpažinti.
III    eilėje iš kairės: Jonas Šimėnas-Berželis, Albinas Milčiukas-Tigras, Povilas Jonelis-Tūzas (GAM)

ŠIMĖNAS Jonas-Berželis, gim. Papilių k., Subačiaus  vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Kęstučio būrio partizanas. Žuvo 1948 m. kovo 12 d. Jackagalio k., Raguvos vls. 
https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Algimanto apygardos partizanai prie Šventosios.
 Pasirėmęs Jonas Šimėnas-Berželis. Sėdi iš kairės: Povilas Jonelis-Tūzas ir Albinas Milčiukas-Tigras.
Stovi pirmas iš kairės - Jonas Stasiukaitis-Ąžuolas. Kiti neatpažinti.
(Genocido aukų muziejus)

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Foto: 1952 m. kovo 12 d. susisprogdinę Vyčio apygardos Briedžio rinktinės partizanai J. Dabušinskaitė ir A. Kliorė

https://partizanai.org/failai/html/kovojanti_lietuva.htm

Josnickas Benius - Žvangys. Žuvo 1946.03.11 Ražiškių k. Garliavos vlsč.

Maceina Juozas - Šarka. Kauno apylinkių partizanas. Žuvęs 1946.03.11. Geležinio Vilko rinktinė.

1946 m. naktį į kovo 12 d. Ražiškių k. Garliavos vlsč. pas M. Štuopienę buvo sunaikintas bunkeris. Jame buvę partizanai B. Juodsnukis-Žvangas ir A. Rakauskas-Vijoklis susisprogdino.

Dženkauskaitė Bronė iš Skevonių k. Birštono vlsč. Žuvo 1945.03.12.

Juodsnukis Benas - Žvangas iš Pavytės k. Garliavos vlsč. Geležinio Vilko rinktinės Kęstučio kuopos partizanų vadas. 1946.03.12 išduotas grupės partizano Rugieniaus-Mėnulio, Ražiškių k. Garliavos vlsč. bunkeryje pas Štuopienę susisprogdino.

Rakauskas Antanas - Vijoklis iš Pavytės k. Garliavos vlsč. Kęstučio kuopa. Žuvo 1946.03.12 Ražiškių k. Garliavos vlsč. kartu su B. Juodsnukiu.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Misiūnas Jonas, sl. Žaliasis Velnias, Žalias Velnias, g. 1911 Valmonių k. (Pagirių vnk.), Pušaloto vlsč., Panevėžio aps. 1934 LK liktinis puskarininkis, 1940 LK husarų pulko Kaune viršila. 1941 06 su kariuomenės likučiais iš Valkininkų traukėsi iki Minsko, kur perėjo pas vokiečius. 1942-1944 tarnavo Lietuvių savisaugos geležinkelio apsaugoje, Kaugonių ruože. LLA narys. 1944 02-05 - VR karys, kariūnas Marijampolės karo mokykloje. Nuo 05 15 slapstėsi, Musninkų valsčiaus LLA vadas. 07 organizavo pirmą partizanų vanagų- Didžiosios Kovos būrį. Nuo 1944 07 - LLA DKR vadas, 1945 01 15 - 5-os LLA apylinkės vado pavaduotojas, štabo I Operatyvinio skyriaus viršininkas ir Vanagų (partizanų)/DKR vadas, 04 13 - 5-os LLA apylinkės ir DKR vadas, Didžiosios Kovos apygardos organizatorius, 1945 12 01 - DKA vadas. Partizanų leitenantas. 1946 08 13 melagingo BDPS centro iškviestas į Vilnių ir slapta suimtas. Žuvo 1947 03 11, sušaudytas Maskvos Butyrkų kalėjime. 1998 suteiktas (po mirties) pulkininko laipsnis. 1945 01 05 Ukmergės NKVD suėmė Žaliojo Velnio žmoną Oną. Kūdikis Vytautas ir vyresnieji dvyniai Kęstutis ir Rimgaudas (g. 1937) palikti įkaitais, O. Misiūnienė 0110 paleista, užverbuota perduoti laišką, raginantį Žaliąjį Velnią pasiduoti. 02 04/05 Pigonių k. mūšio metu žuvo, palaidota Pigonių kapinėse. Vaikai 1945 12 atiduoti į Čiobiškio prieglaudą, iš kur 1946 pasiėmė giminės. 

Švenčionis Bernardas (Bernasius), Augusto, sl. Berželis, Beržas, Zigmo-Tigriuko brolis, g. 1921 Ilgakiemio k., Žaslių vlsč. Kalvis. DKR Kariūno bataliono partizanas, A rinktinės 2-o bataliono 4-os kuopos vado adjutantas ir būrio vadas. Žuvo 1946 03 12 Pyplių k. Palaikai išniekinti Žasliuose ir užkasti kartu su 07 15 nužudytu ūkininku Ignu Savicku iš Prūdninkų k.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

Foto: JUOZAS NORKUS - KERŠTAS 1905-1945 03 11

Juozas Norkus - Kerštas buvo Didžiosios Kovos rinktinės vado Žalio Velnio pavaduotoju galbūt nuo pirmųjų jos susikūrimo dienų. Buvo Lietuvos kariuomenės atsargos leitenantas. 

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Žvangas - Benas Juodsnukis iš Pavytės k., Garliavos vls., Kauno aps. Geležinio Vilko rinktinės Kęstučio kuopos partizanų grupės vadas. 1946 m. kovo 12 d., išduotas grupės partizano Rugieniaus-Mėnulio, Garliavos vls., Ražiškių k., bunkeryje pas Michaliną Štuopienę susisprogdino. 1950 m. rudenį apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus Pasižymėjimo lapu (po mirties).

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-22-1997.pdf

Sakalas-Apolinaras Klėris, žuvęs 1952 03 12

https://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm

1945m. kovo mėn.11-12d. Švenčionių apskrityje Labanoro girioje (prie Kiauneliškio geležinkelio stoties) įsitvirtinusius Tigro rinktinės Margirio ir Kauno būrių partizanus puolė stambios NKVD pajėgos. Dvi paras trukusiuose įnirtinguose mūšiuose žuvo apie 80 partizanų. (Paminkle prie mūšių vietos dabar įvardinti 79 žuvę kovotojai.)

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_partizanai.htm

BANKAUSKAS Juozas, Mykolo, g. 1919 Žaiginyje, Šiluvos v. Mokėsi Žemės ūkio mokykloje, dirbo Šiluvoje agrotechnikų. 1945 liepos mėn. pasitraukė su broliais Broniumi ir Romu į mišką. Žuvo 1946 03 12 prie Tendžiogalos. Kartu žuvo brolis Romas

BANKAUSKAS Romas, Mykolo, g. 1923 Žaiginyje, Šiluvos v. Dirbo tėvų ūkyje. 1945 kartu su broliais Broniumi ir Juozu pasitraukė į aktyvų ginkluotą pasipriešinimą. Žuvo 1946    03 12 kartu su broliu Juozu prie Tendžiogalos

 

Foto: KARAŠAUSKAS Jonas, Ipolito, g. 1921 Betygalos v. bežemių šeimoje. Slapstėsi nuo karinės tarnybos su broliu Kostu Pagrubyčiuose, Betygalos v., pas ūkininką Praną Gervę. 1945 02 02 sodybą apsupo rusų kareiviai. Kostas žuvo, Jonas pabėgo. Po kelių savaičių buvo suimtas ir užverbuotas. Buvusio partizano Jono Mockaus parodymu, pasitraukė į mišką ir partizanavo Stribo slapyvardžiu. Žuvo 1946 03 12 kautynėse ties Tendžiogala.

 

Foto: MOCKUS Antanas, Jono, g. 1922 Kaulakiuose, Raseinių apskr. Dirbo tėvų ūkyje. Nuo 1943 LLA karys, partizanas. Žuvo 1946 03 12 prie Tendžiogalos.

RĖBŽDA Bronius - Žilvitis, g. Gvalduose, Kvėdarnos v. Kovojo Pušies rinktinės Rambyno, Vilko būriuose. Žuvo 1952 03 12 Stirpeikių k., Švėkšnos v. Kartu žuvo E. Tarvydas ir S. Rumša.

RUMŠA Stasys - Vėtra, g. 1926 Petraičiuose, Švėkšnos v. Partizanas nuo 1950. Kovojo Dariaus rajono Pušies rinktinėje. Žuvo 1952 03 12 Stirpeikių k., Švėkšnos v. Kartu žuvo B- Rėbžda ir E. Tarvydas.

TARVYDAS Eduardas - Granitas, g. 1926 Gedikuose, Švėkšnos v. Ūkininkas. Partizanas nuo 1950. Kovojo Vilko būryje. Žuvo 1952 03 12 Stirpeikose, Švėkšnos v. Kartu žuvo B. Rėbžda ir S. Rumšą.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

MIKELIS JUOZAS, gyv. Stūglių k., Tauragnų vls. Partizanas, žuvo 1945 03 11.

STRAZDAS ANTANAS - Rugienis, gyv. Liveikių k., Leliūnų vls. Žuvo Labanoro girioje 1945 03 11.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm