Vasario 26 d. žuvę partizanai

Plieno rinktinės Stiklo būrys, veikęs Ukmergės apylinkėse.
Iš kairės: būrio vadas Bronius Jakubonis-Stiklas, Stasys Pariokas-Plechavičius,
Steponas Zalagėnas-Ripka, Alfonsas Tušys-Papuošalas, Kazimieras Tušys-Nemunas,
Edvardas Miliukas-Bijūnas, Pranas Šuminskas-Pėdia, Stasys Našlėnas-Sakalas
ir Vaclovas Varnas-Jokeris
(R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Tušys Alfonsas-Papuošalas gimė 1923 m. Ukmergės apskrities Kadrėnų kaime. Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės 5-ojo bataliono 2-osios kuopos vadas. Žuvo 1948 m. vasario 26 d. Taujėnų valsčiaus Karveliškių kaime P. Matuškevičiaus sodyboje įrengtame bunkeryje kartu su bendražygiais broliu Kazimieru ir St. Zalagėnu-Ripka

Tušys Kazimieras-Nemunas gimė 1912 m. Ukmergės apskrities Kad-rėnų kaime. Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės 5-ojo bataliono 1-osios kuopos vadas. Žuvo 1948 m. vasario 26 d. Taujėnų valsčiaus Karveliškių kaime P. Matuškevičiaus sodyboje įrengtame bunkeryje kartu su bendražygiais broliu Alfonsu ir St. Zalagėnu-Ripka 

Zalagėnas Steponas-Ripka gimė 1914 m. Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiaus Kunigiškių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Vyčio apygardos vadoj. Krištaponio būriui. 1945 m. pradžioje kautynėse Lėno miške buvo sunkiai sužeistas, apie metus gydėsi ir slapstėsi. Pagijęs 1946 m. prisijungė prie Br. Jakubonio-Stiklo būrio, veikusio miškuose tarp Vidiškių ir Taujėnų. Žuvo 1948 m. vasario 26 d. Taujėnų valsčiaus Karveliškių kaime P. Matuškevičiaus sodyboje įrengtame bunkeryje kartu su bendražygiais, Didžiosios Kovos apygardos partizanais broliais Kazimieru ir Alfonsu Tušiais 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Juozas Kalendra-Dėdė, Naras iš Anykščių mst., žuvo 1947 m. vasario 26 d.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

JONAS PAUŽA, slap. „VILKAS"

gimė 1917 m. Zečkalnių kaime km., Barzdų valsč., Šakių apskr. Išėjo partizanauti 1945 m., buvo „Vilkų" būrio vadas. Žuvo 1947 m. vasario 26 d. Barzdų valsč., ,,Žemaičio" lauke įrengtoje slėptuvėje.

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-kovu-aidai.htm

 

Arlauskas Alfonsas - Geležinis Vilkas, Vilkas iš Pagirių k. Garliavos vlsč. ?-1945.02.26. Birutės rinktinės 3-iojo būrio vadas. Buvęs policininkas. Žuvo prie Pažėrų, Žiemkelio mūšyje.

Benešiūnas iš Antrųjų Girininkų k. G. 1924(7) m. Stirnos rinktinės partizanas. 1945.02.26 žuvo Žiemkelio mūšyje. 

Blackis Valentinas iš Antrųjų Girininkų k. Ežerėlio apyl. 1922-1945.02.26. Žuvo Žiemkelyje. Arlausko būrys.

Blockys Valentinas iš Pirmųjų Girininkų k. Veiverių vlsč. 1922-1945.02.26. Partizanuose nuo 1944 m. Arlausko būrys. Žuvo Žiemkelio miške.

Bortkevičiūtė. 7-1948.02.26. G. Ašmintos k. Prienų vlsč. Geležinio Vilko rnkt. partizanų ryšininkė. Žuvo tėvų sodyboje įrengtame bunkeryje kartu su 7 partizanais. 

Gervė Kazys - Migla iš Girininkų k. Pakuonio vlsč. 1926- 1948.02.26. Partizanuose nuo 1946 m. pab. 1948 m. pavasarį jam buvo suteiktas grandinio laipsnis. Išduotas žuvo Ašmintos k. Prienų vlsč.

Jankus iš Girininkų k. Veiverių vlsč. Birutės rinktinės partizanas, 1945.02.26 žuvęs Žiemkelio mūšyje.

Juodžbalis Jurgis. G. 1916 m. Pažėruose, Veiverių vlsč. Žuvo 1945.02.26. Žiemkelio miške kartu su Seredinsku, broliais Kalauskais. Perlaidotas Skausmo kalnelyje Veiveriuose.

Jurgelevičius Pranas -Našlaitis. G. 1928 m. Pakumprio k. Prienų vlsč. 1947 m. pr. įstojo į Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo 1948.02.26    Ašmintos k. Prienų vlsč.

Jurgelaitis Boleslovas-Darius. G. 1922 m. 1947 m. pab. įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo išduotas 1948.02.26    Ašmintos k. Prienų vlsč.

Kalauskas Bronius. G. 1920 m. Pažėruose, Veiverių vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945.02.26 kartu su savo broliu Jonu ir J. Seredinsku prie Girininkų k. Žiemkelio miške. Manoma ten žuvus 12 partizanų. Arlausko būrys.

Kalauskas Jonas. G. 1918 m. Pažėruose, Veiverių vlsč. Žuvo 1945.02.26 miške prie Girininkų k. Veiverių vlsč. kartu su broliu Broniumi, J. Seredinsku.

Lapinskas Kazys iš Gyvių k. Veiverių vlsč. 1945.02.26. Žiemkelio miške sužeistas, nusišovė kartu su V. Starinsku.

Laukaitis Juozas iš Papilvio k. ?-1945.02.26. Arlausko būrys. Žuvo Žiemkelio miške.

Lencevičius Albinas - Ulonas iš Dievogalos k. Zapyškio vlsč. 1923-1950.02.26. Partizanuose nuo 1947 m. Žuvo Tvarkiškių k. Garliavos vlsč.

Liktoraitis Vytautas iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelio miške. Arlausko būrys.

Morkūnas Petras iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelio miško pelkėje prie Ežerėlio. Arlausko būrys. Ten pat žuvo dar 17 kovotojų.

Norkūnas Petras iš Kluoniškių k. Zapyškio vlsč. Nuo 1944 m. rudens partizanavo Žalgirio (Stirnos) rinktinėje. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelio miške.

Pauža Jonas, Felikso s., - Vilkas iš Žečkalnių k. Barzdų vlsč. 1916-1947.02.26. Žalgirio rinktinė. Baigęs 4 klases, Lietuvos kariuomenės husaras. Susisprogdino slėptuvėje Višakio upės krante prie Lakinskų k. Šakių apskr. Kartu žuvo dar 6 partizanai.

Pažėra Kazys. G. 1926 m. Padrėčių k. Veiverių vlsč. Žuvo 1945.02.26 Kazlų Rūdos miške, Žiemkelyje. Birutės rinktinė.

Puziniauskas (Puzinas) Modestas - Audra. G. 1925 m. Kaune. 1948.01.18 įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą. Žuvo išduotas 1948.02.26 Prienų vlsč. Ašmintos k.

Seredinskas Juozas. G. 1925 m. Pažėrų k. Veiverių vlsč. Tarnavo Plechavičiaus armijoje. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelio miške. Žalgirio rinktinė, Arlausko būrys.

Skatikas Kostas. Arlausko būrys. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelyje.

Stankus iš Antrųjų Girininkų k. Birutės rinktinės Arlausko būrio partizanas. 1945.02.26 žuvęs Žiemkelio mūšyje.

Starinskas Vytas nuo Vilkaviškio ?-1945.02.26. Žalgirio rinktinės partizanas. Susišaudant Žiemkelio miške, buvo sunkiai sužeistas ir vėliau su kitu sužeistuoju K. Lapinsku iš Gyvių k. nusišovė.

Šarėnas Bronius - Šarūnas. G. 1912 m. ĮTauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51 kuopą įstojo 1948.01.18. Žuvo išduotas 1948.02.26 Ašmintos k. Prienų vlsč.

Šerėnas Bronius - Šarūnas iš Kauno. 1921-1948.02.26. Žuvo Ašmintoj. Geležinio Vilko rinktinė.

Šlapikas Vincas - Šnekutis iš Judrarūdės k. K. Rūdos vlsč. Partizanuose nuo 1944 m. rudens. Žuvo 1945.02.26 Žiemkelio miške.

Vaitkūnas Vincas iš Veiverių vlsč. Tvarkiškių k. 1920- 1945.02.26.    Žuvo Žiemkelio miške.

Vilimas (Vilemas) Julius nuo Jankų. ?-1945.02.26. Birutės rinktinės Arlausko būrio kovotojas. Žuvo Žiemkely.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Kairys Pranas-Serbentas, iš Batakių vls., partizanų ryšininkas, suėmus iš ligoninės pabėgo ir partizanavo. Žuvo 1949 02 26. Atpažintas masiniame kape Skaudvilėje 1990 m.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Foto: NOREIKA Jonas, Baltraus - Vėtra, g. 1910 Šukoniuose, Pakruojo v. 1931, baigęs karo mokyklą, paskirtas į septintąjį DLK Butegeidžio pulką Tauragėje. 1941 06 22 - 27 vadovavo sukilėlių būriams Žemaitijoje Vėtros slapyvardžiu. Nuo 1941 07 01 Šiaulių apskr. viršininkas. 1943 metais suimtas ir išsiųstas į Štuthofo koncentracijos stovyklą. Už aktyvų pasipriešinimą bolševikų okupacijai 1946 sausio mėn. Lietuvos Tautinės Tarybos nutarimu jam suteiktas generolo Vėtros vardas. 1946 03 18 suimtas ir 1947 02 26 nužudytas Vilniaus KGB rūsiuose. Užkastas Tuskulėnų parke. 1997 02 16 po mirties apdovanotas I laipsnio Vyčio kryžiumi.

SEMAŠKA Jonas, Juozo - Liepa, g. 1907 Panevėžio apskr. Majoras. Paskutinės LLA struktūros "Žemaičių Legiono” vadas. Suimtas 1946 kovo mėn. Nuteistas 1946 10 30 Telšiuose. Sušaudytas 1947 02 26. Palaikai rasti Tuskulėnų parke 1996.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Bauras Kazys - Varguolis iš Bagdoniškių k., g. 1921 m., ž. 1947 02 26.

1947 m. vasario 26 d. agentai pranešė, kad prie Burbiškiu pasirodė du partizanai. Kareiviai greitai išvyko į nurodytą vietą ir nušovė Kazį Baurą - Varguolį iš Bagdoniškių kaimo, o suimtas sunkiai sužeistas Pranas Dzimidavičius iš Jočiūnų k.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm