Vasario 1-2 d. žuvę partizanai

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai apie 1947—1948 m.
I    eilėje iš kairės: Albinas Milčiukas-Tigras, Juozas Šilaika-Šviedrys, Liuda Kaminskaitė-Kuosa, Juozas Valonis-Merkys.
II    eilėje iš kairės: Jonas Darela-Dieduška, Jonas Butkus-Karklas, Antanas Karvelis-Vachmistras, Simonas Dailidėnas-Vėtyklė, Petras Šakėnas-Šauksmas.
III    eilėje iš kairės: Aleksas Velanis-Tigras, Jonas Dagelis-Gintaras, Antanas Jogėla-Ąžuolas,Vytautas Jonelis-Vilkas, Antanas Blauzdys-Konkurentas, Anicetas Simanonis-Sigitas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

ŠAKĖNAS Petras, Antano-Šauksmas, gim. Girelės k., Traupio vls., mažažemių šeimoje. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos, vėliau Vyčio apygardos Kuprio būrio partizanas. Žuvo 1948 m. vasario 2 d. 

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Iš kairės į dešinę:

1) Tigras- Feliksas Žindžius, Žalgirio rinktinės vadas. Žuvo 1950 09 26 Ardzijauskų km. Jankų valse. Šakių apskr.

2) Riešutas- Aleksandras Povilaitis, Žalgirio rinktinės Šturmo tėvonijos 1 grandies vadas. Žuvo 1950 11 24, Jančių km. Lekėčių valse. Šakių apskr.

3) Rūta- Bronė Valytė. Žalgirio rinktinės 36-tos kuopos partizanė. Žuvo 1949 11 11 bunkeryje Agurkiškės miške, Lukšių valsč. Šakių apskr.

4) Dūmas- Pranas Bastys. Žalgirio rinktinės Ūkio dalies viršininkas. Žuvo 1951 02 02. Endrikių km. Šakių raj.

5) Galvojama kad tai Vaidilutė- Stasė Mačiūtaitė, Žalgirio rinktinės 36-tos kuopos partizanė. Žuvo 1950 02 06, Pūdimų km. Lukšių valsč. Šakių apskr.

6) Saidokas, Karijotas- Viktoras Vitkauskas, Tauro apygardos vadas. Žuvo 1951 02 02. Endrikių km. Šakių raj

7) Žilvitis- Petras Vengraitis. Tauro apygardos štabo pareigūnas. Paimtas į nelaisvę 1950 05 20. Altoniškių km. Kauno raj., miško bunkeryje. 1952 02 21 nuteistas mirties bausme ir 1952 06 20 sušaudytas.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-12-1994.pdf

 

Tauro apygardos partizanų vadai. 1947 m. ruduo. Stovi iš kairės: Maironio kuopos vadas Kazimieras Pyplys-Mažytis, apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas- Šturmas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

1948 m. vasario 1 d. Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Gulbiniškių k. MGB Vilkaviškio aps. skyriaus ir MGB kariuomenės karinė operatyvinė grupė apsupo gyventojo Motiejaus Baltrušaičio sodybą. Žuvo (nusišovė) joje slėpęsi Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, apygardos adjutantas Juozas Balsys-Dobilas ir apygardos vadui tiesiogiai pavaldžios 24-osios kuopos būrio vadas Pranciškus Žaldaris-Šapalas.

Tikėtina, kad žuvusių partizanų palaikai buvo išvežti į Kauną. Jų užkasimo vieta neišaiškinta.

Pietų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,

Vilnius: LGGRTC, 2008, l. 131.


JUOZAS BALSYS- DOBILAS

1912 –1948 02 01

Juozas Balsys, Juozo, gimė 1912 m. Šakių aps. Barzdų vls. Ropydų k.

Baigė tarnybą Lietuvos kariuomenėje, jam suteiktas puskarininkio laipsnis.

Gyveno Barzdų mstl. Stalius.

Nuo 1945 m. Stirnos bataliono (nuo 1945 m. rugpjūčio 15 d. Tauro apygardos Stirnos rinktinės, 1946 m. sausio 31 d. pervadintos Žalgirio vardu) partizanas. 1947 m. gruodžio 8 d. Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo įsakymu Nr. 48 jam, 24-osios kuopos vadui, pareikštas tarnybinis pagyrimas už dalyvavimą 1946 m. vasario 24 d. Šakių aps. Jankų vls. Būdviečių k. vykusiose kautynėse, kuriose jis pasižymėjo narsumu, sumania ir gera orientacija, stipria ir taiklia ugnimi, keliais nukautais priešininkais. Gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 49 24-osios kuopos būrio vadui Dobilui pareikštas tarnybinis pagyrimas už dalyvavimą 1946 m. balandžio 19 d. Šakių aps. Jankų vls. Katinų k. vykusiose kautynėse, kuriose jis pasižymėjo narsumu, sumaniu vadovavimu, gera orientacija, stipria ir taiklia ugnimi, o gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 50 pareikšti dar du tarnybiniai pagyrimai už dalyvavimą 1946 m. kovo 26 d. Jankų vls. Vierčiškių k. ir 1947 m. lapkričio 20 d. kautynėse Pilvišklių vls. Oželių k.

1948 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. 2 J. Balsys-Dobilas pasirašė kaip Tauro apygardos adjutantas.

1999 m. balandžio 13 d. jam pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

 

PRANCIŠKUS ŽALDARIS- ŠAPALAS

1918 11 01–1948 02 01

Pranciškus Žaldaris gimė 1918 m. lapkričio 1 d. Marijampolės aps. Marijampolės vls. Skardupių k. Adomo Žaldario ir Kunigundos Tamulynaitės-Žaldarienės šeimoje.

Nuo 1947 m. Tauro apygardos Vytauto rinktinės 1-osios kuopos partizanas. 1947 m. gruodžio 8 d. Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo įsakymu Nr. 48 jam, 24-osios kuopos būrio vadui, pareikštas tarnybinis pagyrimas už dalyvavimą 1947 m. liepos 9 d. Vilkaviškio aps. Pilviškių vls. Kupreliškių miške vykusiose kautynėse, kuriose jis pasižymėjo narsumu, gera orientacija, stipria ir taiklia ugnimi, keliais nukautais priešininkais. Gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 49 Šapalui pareikštas tarnybinis pagyrimas už dalyvavimą 1947 m. lapkričio 20 d. Pilvišklių vls. Oželių k. kautynėse, kuriose jis pasižymėjo narsumu, šaltakraujiškumu ir gera orientacija.

1947 m. kovo 5 d. Vilkaviškio aps. Gurbšilio k. žuvo brolis Tauro apygardos Vytauto rinktinės partizanas Algirdas Žaldaris-Vikis, Klajūnas. Tų pačių metų liepos 14 d. suimta sesuo Tauro apygardos partizanų ryšininkė Antanina Žaldarytė-Kūmutė. Gruodžio 13 d. ji buvo nuteista septyneriems metams ir 1948 m. vasario 11 d. išvežta į Ustvymlagą (Komija). 1958 m. grįžo į Lietuvą.

1947 m. lapkričio 24 d. į Tiumenės sr. Baikalovo r. Uralą buvo ištremta motina Kunigunda Žaldarienė, kuri 1948 m. balandžio mėn. pabėgo iš tremties, bet 1950 m. rugsėjo 9 d. buvo suimta ir grąžinta į tremtį.

1951 m. buvo ištremti tėvas Adomas ir brolis Gediminas Žaldariai.

Tauro apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys darbo metu. 1947 m.

spalio mėn. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Tauro apygardos partizanų 1-osios mokomosios kuopos išleistuvės. Kazlų Rūdos miškas, 1947 m. rugpjūčio 20 d. Tribūnoje stovi iš kairės: pirmas – Vytauto rinktinės vadas Kazimieras Greblikas-Sakalas,

antras – laikinai einantis apygardos štabo Žvalgybos skyriaus viršininko pareigas Juozas Albinas Lukša-Skirmantas, trečias – apygardos vadas Antanas Baltūsis-Žvejys, ketvirtas – Kęstučio rinktinės vadas

Pranas Kučinskas-Ainis, penktas – apygardos štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas Jonas Aleščikas-Rymantas, šeštas – Birutės rinktinės štabo Ryšių poskyrio viršininkas Vytautas Malinauskas-Aras. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2018/201802_TA_KR_zutis.pdf

 

Bolkus Kostas - Stipruolis iš Valinčių k. 1927 -1951 02 01. Žuvo Pakruopiškįų k.

Dadurkevičius Mindaugas - Karys, iš Saulėgrąžų k. 1932 - 1951 02 01. Žuvo Pakruopiškių k.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Margevičius Algis, g. 1931 m., nukautas 1949 m. vasario 1 d.

Žibūda, Kazys Demokratas 1927 05 20 Menciškės k., Kapčiamiesčio vis. 1947 10 15 Eilinis 1948 02 01 Macevičių k.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

Agurkis Julius - Bijūnas iš Rudelės k. Kalvarijos vlsč. Žuvo 1951.02.01 Jakimavičiuose. Vytauto rinktinė, Ąžuolo kuopa.

Račius Kazys. Žuvo Jakimavičių k. 1951.02.01.

Šiugždinytė Domicėlė iš Sokonių k. (?) Jiezno vlsč. 1925-1949.02.01. Ryšininkė. Dragūno sesuo. Žuvo pas Moniką Klimaitę Gudakalnio k. Birštono vlsč. Prienų apskr.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Alfonsas Janulis-Papartis, Puronių k. Blindos būrys. Ž.1948 02 01.

Birutė Šniuolytė-Rožytė, Radviliškio vls., mokytoja. Montės būrys. Žuvo 1949 02 01.

Stasė Vigelytė-Živilė, Svėdasų vls. Sliepsiškio k. mokytoja. Montės būrys. Žuvo 1949 02 01.

Vlada Vizbarienė-Gražina, Anykščių vls. Drulėnų k. mokytoja. Žuvo 1949 02 01.

Alfonsas Janulis-Papartis, Šimonių vls., Puzonių k., Blindos b. Ž.1948 02 01.

Alfonsas Lapienis, Šėmo b. Ž.1948 02 01.

Bronius Vaivada, Vabalninko vls., Mergų k., Sirulio b. Ž.1951 02 01.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Jakutis Feliksas-Sniegutis, g.1923 m. Kuišių k. Tauragės aps. Žuvo 1951 02 01 Šiluose (Ariogalos apyl.) Dubinsko sodyboje kartu su Jankausku ir Docka.

Jankauskas Alfonsas, g.1923 m. Kuniorių k. ūkininko šeimoje. Žuvo kartu su Jakučiu ir Docka Ariogalos apyl. Šilų kaime Dubinsko sodyboje 1951 02 01.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Foto: DOCKA Aleksandras, Antano - Vanagėlis, g. 1928 Pelutavoje, Pernaravos apyl., Kėdainių r., ūkininkų šeimoje. Žuvo 1951 02 01 Šiluose, Ariogalos apyl., Dubinsko sodyboje. Kartu žuvo F. Jakutis ir A. Jankauskas.

JAKUTIS Feliksas - Sniegutis, g. 1923 Kuisiuose, Tauragės apskr. Žuvo 1951 02 01 Šiluose, Ariogalos apyl., Dubinsko sodyboje. Kartu žuvo A. Docka ir A. Jankauskas. Du partizanai pasitraukė.

JANKAUSKAS Alfonsas - Alfa, g. 1923 Kudo-niuose, Betygalos v., ūkininkų šeimoje. Žuvo 1951 02 01 Šiluose, Ariogalos apyl., Dubinsko sodyboje kartu su A. Docka ir F. Jakučiu.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Abraitis Juozas-Spindulys, Neptūnas (?) iš Širvydų k. 1929-1950 02 02. Žuvo Siberijos k. pas Rimšienę.

Sadauskienė-Sutkutė Bronė. ? - 1950 02 02.

Skystimas Vincas - Šešėlis iš Rūdžių k. 1928 - 1950    02 02. Žuvo Siberijos k. pas Rimšienę.

Sutkus Vincas - Senis iš Simokų k. ? - 1948 02 02.

Šakočiūtė-Tilvikienė Laima iš Valavičių k. 1931 -1950 02 02.

Šalaševičius Egidijus - Skystimas iš Šilavoto k. 1928 - 1950 02 02. Žuvo Siberijos k. pas Rimšienę.

Tilvikienė Laima iš Siberijos k. 1931 - 1950 02 02. Žuvo Siberijos k. pas Rimšienę (žr. Otkočiūtė L).

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

PRANAS ŽALDARIS, slap. „ŠAPALAS"

iš Skardupių km., Marijampolės apskr. Išėjo partizanauti 1947 m. pavasarį. Žuvo 1948 m. vasario 2 dieną Gulbiniškių km., Pilviškių valsč., Vilkaviškio apskr., pas ūkininką Baltrušaitį. Kartu žuvo „Tauro" apygardos vadas „Žvejys" — A. Baltūsis ir jį kartu lydėjęs partizanas „Dobilas".

JUOZAS BALSYS, slap. „DOBILAS"

gimė 1912 m. Ropydų km., Barzdų valsč., Šakių apskr. Išėjo partizanauti 1945 m., lydėdavo „Tauro" apygardos vadą „Žvejį" kartu su partizanu „Šapalu". 1945 m. vasario 2 d. įvykus išdavystei visi trys žuvo Gulbiniškių km., netoli Pilviškių.

Šioje nuotraukoje vaizduojami išniekinti „Tauro" apygardos vado „Žvejo" ir jį lydėjusių partizanų kūnai.

Iš kairės į dešinę: J. Balsys-„Dobilas", „Tauro" apygardos vadas Antanas Baltūsis-„Žvejys", Pr. Žaldaris-„Šapalas".

Jie žuvo 1948 m. vasario 2 d. Gulbiniškių km., Pilviškių valsč.

Žuvusiųjų lavonai jau apiplėšti — jiems nusegti diržai, nuauti auliniai batai, nuvilktos milinės.

PRANAS BASTYS, slap. „DŪMAS"

iš Lekėčių km., Šakių apskr., Išėjo partizanauti 1946 m. Žuvo 1951 m. vasario 2 d. kartu su „Tauro" apygardos vadu „Karijotu" Endrikių km., Slavikų valsč., Šakių apskr. užėjęs ant pasalaujančių Sovietų kareivių.

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-kovu-aidai.htm

 

Abraitis Juozas- Spindulys, Neptūnas, Naktinis iš Sirvydų k. Keturvalakių vlsč. 1929-1950.02.02. Žuvo Siberijos k. pas Rimšienę. Kartu žuvo L. Tilvikienė, E. Šalaševičius ir V. Skystimas.

Balkus Kostas - Stipruolis iš Valinčių k. Punsko vlsč. 1927-1951.02.02. Partizanų Kazio ir Dominyko brolis. Partizanuose nuo 1949 m. Žuvo Pakruopiškių k. pas Žiurienę. Kartu žuvo L. Ramanauskas-Kalavijas ir M. Dadurka-Karys. Vytauto rinktinės 4-oji kuopa.

Dadurka (Dadurkevičius) Mindaugas - Karys iš Saulėgrąžų k. Liubavo vlsč. 1932-1951.02.02. Partizanuose nuo 1950 m. Žuvo Pakruopiškių k. pas Žiurienę. 

Nauburaitis Pranas-Tarzanas iš Albertiškių k, Gelgaudiškio vlsč. 1912-1950.02.02. Partizanuose nuo 1944.11.17. Neaiškiomis aplinkybėmis žuvo pas J. Jaką Dobilaičių k. Gelgaudiškio vlsč. Žalgirio rinktinė.

Pažereckas Vytautas - Mindaugas iš Skirsnemunės. 1929-1951.02.02. Žuvo Endrikių k. Išdagų vlsč. (prie Šakių).

Račiukaitis Jonas - Jonas. Žuvo 1951.02.02 kartu su Vitkausku-Saidoku, Rudmicku-Uosiu, Basčiu-Dūmu, Pažerecku-Mindaugu Endrikių k. Slavikų vlsč. Šakių apskr.

Ruckaitis (Racukaitis?) Jonas. Žuvo 1951.02.02 Kauno srityje. Žalgirio rinktinė, Vasario 16-osios būrys.

Sadauskienė-Sutkutė Bronė - Barbė iš Simokų k. Jankų vlsč. 1930-1950.02.02. Partizanų Senio ir Senės dukra, Velėnos žmona. Žuvo su tėvais Pilypų miške prie Višakio Rūdos. Susisprogdino. Šarūno būrys. Partizanuose nuo 1948 m.

Skystimas Vincas - Šešėlis iš Rudžių k. Marijampolės raj. 1928.04.20-1950.02.02. Baigė Marijampolės amatų mokyklą. Kovojo Kalvarijos apylinkėse. Žuvo Siberijos k. Keturvalakių vlsč. pas Rimšienę. Kartu žuvo L. Tilvikienė-Šakočiūtė, J. Abraitis-Spindulys ir E. Šalaševičius. Vytauto rinktinė.

Sutkus Vincas - Senis iš Simokų k. Jankų vlsč. 1907- 1950.02.02.    Susisprogdino slėptuvėje Pilypų miške prie Višakio Rūdos. Kartu žuvo žmona Senė ir duktė Barbė. Apsupti gynėsi 7 valandas. Užkasti Jankuose. Šarūno būrys.

Sutkuvienė Ona - Senė iš Simokų k. Jankų vlsč. 1913— 1950.02.02.    Su vyru ir dukra Pilypų miške prie Višakio Rūdos susisprogdino. Šarūno būrys. Partizanuose nuo 1948 m.

Šakočiūtė-Tilvikienė Laima iš Valavičių k. 1931— 1950.02.02. Susisprogdino Siberijos kaime pas Rimšienę kartu su Skystimu ir kitais.

Šalaševičius Egidijus - Skystimas iš Liudvinavo vlsč. Šilavoto k. 1928-1950.02.02. Žuvo Siberijos k. pas Rimšienę. Partizanuose nuo 1949 m.

Šidiškis Bonifacas iš Garliavos vlsč. Pagirių k. 1929- 1946.02.02. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo tėviškėje.

Tilvikienė-Šakočiūtė    Laima iš Keturvalakių vlsč. Siberijos k. 1931-1950.02.02. Iš mažažemių. Į partizanus pasitraukė atėjus ją suimti; vyras jau buvo kalėjime. Žuvo tėviškėje, pas Rimšienę.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Petras Šakėnas-Šauksmas, Girelės k. Ž.1945 02 02.

Stasys Šakėnas, Girelės k. Ž.1945 02 02.

Albinas Valaika, Vaidlonių k. Ž.1945 02 02.

Juozas Adamonis-Ričkus. Ž.1949 02 02.

Regina Jančytė, Svėdasų vls. Liepagirių k. Žuvo 1949 02 02.

Zofija Avižaitė-Tulpė, Anykščių vls., Kateliškių k., Rėdos b. Ž.1952 02 02.

Alfonsas Grimža, Raguvos vls., Zerkiškio k., Vyčio a. Ž.1945 02 02.

Kazimieras Grimža, Raguvos vls., Zerkiškio k., Vyčio a., Ž.1945 02 02.

Kazys Jurkevičius, Raguvos vls., Juriškio k. Ž.1945 02 02.

Alfonsas Kilda, Raguvos vls., Laukagalio k. Ž.1945 02 02 Juodgirėje.

Stasys Kilda, Jūžintų vls., Lenkagalio k. Ž.1945 02 02

Antanas Mačiulis, Raguvos vls., Šiliuolankės k. Ž.1945 02 02 Juodupio mstl.

Alfonsas Pajuodis-Radvila, Subačiaus vls., Pajuodžiu k., Vytenio b. Ž.1951 02 02.

Vladas Petronis-Klevas, Viešintų vls., Medikonių k., Gražinos b. Ž.1948 02 02.

Bronius Stalionis, Raguvos vls., Rezgių k. Ž.1945 02 02 Juodgirio miške.

Stasys Stalionis, Raguvos vls., Rezgių k. Ž.1945 02 02 Juodgirio miške.

Stasys Šakėnas, Troškūnų vls., Girelės k., A.Pamario b. Ž.1945 02 02.

Jurgis Urbonas-Lakštutis, Anykščių vls., Niūronių k., Šarūno rinkt. Ž.1948 02 02.

Albinas Valaika, Troškūnų vls., Vaidlonių k. Šarūno b. Ž.1945 02 02.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

 

Foto: JURGIS URBONAS-Lakštutis

Gimė 1923 m. Utenos apskrityje, Anykščių valsčiuje, Niūronių kaime. Poetas, Niūronių pradinės mokyklos mokytojas.

Buvo Algimanto apygardos štabo Visuomeninės dalies viršininkas. Redagavo štabo periodinį leidinį Partizanų kova (1947 m. gegužės-1948 m. vasario mėn.), Šarūno rinktinės štabo periodinį leidinį Pragiedruliai (1947-1948 m.), rengė ir redagavo neperiodinį apygardos leidinį Neįveiksi, sūnau, Šiaurės.

1948 m. vasario 2 d. žuvo prie Duobulės miško Andrioniškio valsčiuje. Palaidotas Inkūnų kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/algimanto-apygarda.htm

 

DANEIKA BRONIUS, Juozo, gimęs Droničėnų k., Utenos vls. Partizanas. Žuvo Norvaišių miške 1946 02 02 kartu su Algirdu Mitalu(?) ir Jonu Graužiniu.

DŪDĖNAS ALBERTAS - Doič, Dučė, g. 1921 m. Salake, Zarasų aps. Partizanaudamas draugavęs su Gene Karnickaite. Žmonių sakymu, pas ją ir buvo suimtas. Archyvo dokumentuose rašoma, kad buvo sulaikytas 1946 02 01 netoli Strokinių k. Šarūno rinktinės (?) Dobilo būrio grupės vadas Dudėnas Albertas, Jono, g.1923 m., turėjęs slapyvardį Doič, 1946 02 02 naktį Saldutiškio areštinėje pasikorė. Palaidotas Saldutišky.

ILČIUKAS JONAS, g.1925 m. Girelės k. Turėjo apie 30 ha žemės. Praėjus frontui, slapstėsi, buvo partizanų būrio vadas. Žuvo 1946 02 02 Nolėnų kaime, sužeistą skrebai užmušė buožėmis. Su juo žuvo dar 2 partizanai. Seserį Uršulę ištrėmė į Sibirą.

ILČIUKAS PETRAS, Alekso, g.1927 m. Verbūnų k., Utenos vls. Į kariuomenę nėjo, slapstėsi. 1946 02 02 važiuojant iš Juškėnų pastojo kelią enkavedistai ir nušovė. Palaikę prie milicijos, užkasė kalnelyje prie Dauniškio ežero, Utenoje.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Karašauskas Kostas, Ipolito, g.1913 m. Kapšetų k. Betygalos vls. bežemių šeimoje. Slėpėsi Pagrubičių k. pas ūkininką Praną Gervę. Žuvo 1945 02 02.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

ARMONAS Stasys - Gediminas. Žuvo 1953 02 02 Jokūbaičiuose, Šilalės v., bunkeryje netoli Dambrauskų sodybos. Kartu žuvo A. Šaltys ir O. Dambrauskaitė.

Foto: KARAŠAUSKAS Kostas, Ipolito, g. 1913 Betygalos v. bežemiu šeimoje. Slapstėsi nuo karinės tarnybos su broliu Jonu Pagrubyčių k., Betygalos v., pas ūkininką Praną Gervę. 1945 02 02 sodybą apsupo rusu kareiviai. Kostas žuvo, brolis Jonas pabėgo.

Antanas ir Bronius ŠALČIAI

ŠALTYS Antanas - Šalčiūnas, g. Jucaičiuose, Šilalės v. Būrio vadas. Žuvo 1953 02 02 Jokūbaičiuose, Šilalės v., netoli Dambrauskų sodybos -apsupties metu susisprogdino bunkeryje kartu su S. Armonu ir O. Dambrauskaite, sudegindami dokumentus.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

PRANAS RAIŠYS-ŽILVYTIS

Lietuvos kariuomenės viršila, gyveno su žmona Kaune, pasipriešinimo pradžioje buvo apie 40 m. amžiaus. Įsidarbino Žeimiuose miško medžiagos sandėlininku, palaikė ryšius su Pelėdos ir Jono Bileišio-Šarūno būriais. Buvo geras konspiratorius, sumanus žmogus, tačiau 1945 m. buvo išduotas Dalboko-Imperatoriaus. Ir šiomis kritiškomis akimirkomis jam pasisekė pasislėpti. Tą dieną stribai suėmė Feliksą Davidonį ir Stasį Bareišį. Tada Žilvytis turėjo pereiti į Šarūno būrį. Perėjęs į DKA, tapo 5-ojo bataliono vadu. Žuvo 1949 02 02 Širvintų r. Darvydų miško mūšio metu. Palaidojimo vieta neišaiškinta.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Albinas Tindžiulis, g.1910 m. rugsėjo 11 d. Pandėlio vls. Gibeičių k. Aviacijos kapitonas. 1941 m. LAF Vyr.štabo narys. Salamiesčio partizanų būrio vadas. Žuvo 1949 m. vasario 2 d. Ožkinių k. bunkeryje

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf