Sausio 31 d. žuvę partizanai

Geležinio Vilko rinktinės partizanai.
Iš kairės: Algimantas Gumauskas-Balandis, Kazimieras Popiera-Gegužis, Antanas Karpauskas-Kurtas ir Antanas Gudynas-Speigas.
Apie 1950-1951 m. (A. Vilutienės asmeninė kolekcija)

Popiera Kazimieras-Gegužis gimė 1931 m. Marijampolės apskrities Dambaukos kaime. Į] partizanų gretas įstojo 1948 m. (kitur 1950 m.), priklausė Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės Dešinio tėvūnijai. Žuvo 1952 m. sausio 31d. kartu su bendražygiais broliu Broniumi Popiera-Meška, Kazimieru Kurtiniu-Ąžuolu ir Leonu Vokietaičiu-Žveju apsupti priešų kareivių Marijampolės rajono Varnabūdės miške 
https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Geležinio Vilko rinktinės Ąžuolo tėvūnijos 1952 01 31. Varnabudės miške nukauti partizanai.
Iš kairės: P. Gumauskas-Pipiras (gyvas), B. Popiera-Meška, K. Kurtinys-Ąžuolas,
K. Popiera-Gegužis ir L. Vokietaitis-Žvejys.
https://partizanai.org/failai/html/kovojanti_lietuva.htm

 

Albinas Tindžiulis gimė 1910 m. rugsėjo 11d. Rokiškio aps. Pandėlio vis. Gineišių k. Baigė Pandėlio, Skapiškio mokyklas, Rokiškio gimnaziją, Karo mokyklą Kaune. Karo lakūnas. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Nuo 1943 m. Lietuvos fronto Kęstučio organizacijos narys.

1944 m. iš Alizavos apylinkių kaimų vyrų sudarė partizanų būrį, kuriam ir vadovavo. 1945-1949 m. Dariaus ir Girėno rinktinės partizanų būrio, veikusio Biržų ir Vabalninko vis. Alizavos, Kupreliškio ir Salamiesčio apylinkėse, vadas.

Žuvo 1949 m. sausio 31 d. Kupiškio aps. Aukštupėnų vis. Ožkinių k. partizanų rėmėjo Prano Rudžio sodyboje esančiame bunkeryje per MGB karinę operaciją.

Palaikai niekinti Kupiškio milicijos kieme esančiame tvartuke. Tiksli užkasimo vieta neišaiškinta.

2013 m. kovo 5 d. A. Tindžiuliui suteiktas kario savanorio statusas (po mirties).

Šaltinis:  http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2019/201901_tindziulis_biog.pdf

 

Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės partizanai. I eilėje: Vincas Brašinskas-Smauglys (ž.1952 06 24), rinktinės vadas Vytautas Menkevičius-Spyglys (ž.1952 06 24), Kazimieras Kurtinys-Ąžuolas (ž.1952 01 31). Stovi: Vincas Navikas-Dėdė (ž.1952 06 24), Kazimieras Popiera-Gegužis (ž.1952 01 31), Sigitas Jankauskas-Keleivis (ž.1952 06 16), Klemensas Marčiulaitis-Karaliūnas (ž.1952 05 31), Albinas Banislauskas-Klajūnas (ž.1952 06 24), Pranas Kižys-Pranelis (ž.1952 06 24)

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-26-1999.pdf

1952 01 31 8 val. ryto baudėjai pasiekė operacijos rajoną. 9 valandą numatytas miško kampas buvo užblokuotas ir paieškų grupės pradėjo “košimą”. 12 val. Marijampolės MGB operatyvinės grupės pavaduotojas kpt. Tichomirovas, kurio būrys ėjo dešiniu kraštu, pamatė šviežius pėdsakus ir suplėšytą popierių. Sekant pėdsakais, tankiuose krūmuose buvo aptikta gerai užmaskuota slėptuvė su šešiais partizanais.

Partizanai buvo išsirengę, ramiai poilsiavo. Pamatę kariuomenę, kaudamiesi pradėjo trauktis įvairiomis kryptimis. Kadangi visas miško kvartalas buvo apsuptas, partizanams pasislėpti nepavyko. 4 jų žuvo, 2 buvo paimti gyvi. Žuvo:

1.    Dešinio tėvūnijos būrio vadas Kazimieras Kurtinys -Ąžuolas iš Jasenavos k.

2.    Kazimieras Popiera - Gegužis, vado adjutantas iš Dambraukos k.

3.    Bronius Popiera - Meška iš Dambraukos k.

4.    Leonas Vokietaitis - Žvejas iš Kazlų Rūdos valsčiaus.

 

Šmuilys Andrius iš Eiciūnų k. Paežerėlių vlsč. ? -1946 01 31. Buinikių k. Šakų raj.

Vokietaitis Leonas - Žvejys iš Gudelių k. K. Rūdos vlsč. 1932 - 1952 01 31 . Žuvo Varnabūdės miške.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Abugelis Kazys, Juozo s.,-Spalis. G. 1923 m. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno raj. Žuvo 1946.01.31 Guogų k. Kauno raj.

Lapinskas Jeronimas, Jurgio s., iš Bačkininkėlių k. Pakuonio vlsč. Žuvo 1946.01.31 Gogių k.

Mičiulis Vytas, Miko s., - Plaukas. Žuvo 1946.01.31.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

KUTKA STASYS, g.1922 m. Šileikių k., Vyžuonų vls. 1944 m. rudenį partizanavo. Žuvo 1945 01 31 Šileikių k.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Katinas Julius, sl. Jurginas, g. Petrašiūnų k., Pabaisko vlsč. B rinktinės, Vyčio apygardos DKR Daugirdo būrio partizanas. Žuvo 1953 01 31, nužudytas smogikų (ag. „Mokytojo" ir kt.) kartu su B. Šinkūnu-Daugirdu ir V. Katinu.

Katinas Vytautas, g. Petrašiūnų k., Pabaisko vlsč. Vyčio apygardos DKR Daugirdo būrio partizanas. Žuvo 1953 01 31, nužudytas smogikų (ag. „Mokytojo" ir kt.) kartu su J. Katinu-Jurginu ir B. Šinkūnu-Daugirdu.

Šinkūnas Bronius, sl. Daugirdas, g. Širvintų vlsč. Iki 1940 okupacijos - Širvintų policijos vachmistras. Nuo 1948 - B rinktinės partizanas, 1951 - būrio, Vyčio apygardos DKR Daugirdo būrio vadas. Žuvo 1953 01 31, nužudytas smogikų (ag. „Mokytojo" ir kt.) kartu su J. Katinu-Jurginu ir V. Katinu.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm