Sausio 26 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos partizanai. 1950 08 29. Sėdi iš kairės: Vladas Matuliauskas-Riešutas, Povilas Budreika-Debesis, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Alfonsas Augutis-Vėjas, Juozas Banys-Šūvis. Stovi iš kairės: Bronė Matuliauskaitė-Rožė, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Antanas Bagočiūnas-Dūmas (VŽM)

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas Alfonsas Augutis-Vėjas, žuvęs 1951 m. (GAM)

AUGUTIS Alfonsas, Prano-Vėjas, Šeškas, Audra, gim. 1922 m. Pavarių k., Anykščių vls., ūkininkų šeimoje. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. Žuvo 1951 m. sausio 26 d. Rašimėlių k., Debeikių vls. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst.
https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Andriušis - Mūrininškės Andriušis, būrio vadas. 1945 01 26 dengdamas atsitraukiantį būrį, žuvo Krūvelių pagiry, netoli Dubinsko.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Jankauskas Juozas - Demonas. G. 1926 m. Puskepalių k. Šakių vlsč. Baigė 6 gimnazijos klases. 1944 m. tarnavo Vietinėje rinktinėje. 1945.03 stojo į A. Šmuilio partizanų būrį. Po Valkų mūšio liko partizanų gretose ir 1947.02 buvo paskirtas Žalgirio rinktinės 37-osios (buvusios Dr. V. Kudirkos) kuopos būrio vadu, vėliau - rinktinės štabo žvalgybos skyriaus viršininku. 1949 m. vasarą paskirtas rinktinės štabo ūkio skyriaus viršininku, o 1950.04 - štabo visuomeninės dalies viršininku. Rugsėjo mėn. paskirtas Žalgirio rinktinės vadu, o spalio mėn. dar ir trečiuoju apygardos vado pavaduotoju. 1951.02 jam suteiktas partizanų jaunesniojo leitenanto laipsnis. Nuo balandžio mėn. -Tauro apygardos vadas. 1952.06 buvo suimtas, užverbuotas ir panaudotas naikinant apygardos ginkluotą pogrindį. 1954.07 buvo nuteistas mirties bausme ir 1955.01.26 sušaudytas.

Kleiza Pranas - Rytis. 1927-1951. G. Pakampiškių k. Prienų vlsč. Nuo 1946 m. Geležinio Vilko rinktinės 3-iosios kuopos partizanas, vėliau kuopininkas, grandinis. 1948 m. vasarą paskirtas Geležinio Vilko rinktinės adjutantu, nuo 1949.05.28 - rinktinės štabo viršininku, o rudenį skiriamas laikinai eiti rinktinės vado pareigas. 1949.12.26 Vartų k. Balbieriškio vlsč. pas Žukauską buvo užmigdytas, suimtas ir 1951.01.26 sušaudytas. Kartu buvo suimti K. Urbanavičius-Žaibas ir S. Marčiulynas-Lapinas.

Pauža Vitas - Ožys. G. 1924 m. Rokelių k. Aukštosios Panemunės vlsč. Geležinio Vilko rinktinės Žiedo kuopos I būrio partizanas nuo 1946.04. Žuvo 1948.01 iš 25 į 26 d. Piliuonos ar Tursono k. Aukštosios Panemunės vlsč. pas A. Mažeiką.

 Uzdila Jonas - Vieversys iš Šventežerio vlsč. Janėnų k. Žuvęs 1951.01.26. Šarūno rinktinė. Kuopos vadas.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

PUREVIČIUS SIMONAS - Švyturys, g.1932 m. Ginučių k., Linkmenų vls. Partizanas nuo 1950 m. liepos mėnesio. Žuvo 1951 01 26 Minčios miške, prie Utenykščio ežero. Kartu žuvo Lokio rinktinės vadas Pranas Račinskas.

RAČINSKAS PRANAS - Drugys, Žaibas, g.1921 m. Geibų k., Dūkšto vls. Partizanų būrio vadas. Žuvus K.Kaladinskui, Vytauto apygardos vadas Lokio rinktinės vadu 1948 03 24 laikinai paskyrė P.Račinską. Saugumo agentai Beržas ir Rūta išdavė prie Utenykščio ežero, Minčios girioje, įrengtą štabo bunkerį. 1951 01 26 rinktinės vadas ir S.Purevičius žuvo, kiti pasitraukė.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Aviža Petras, Mykolo, sl. Valteris, g. 1909/1911, gyv. Bastūnų k., Želvos vlsč. 1944 08 14 suimtas, kalintas Vilniuje. Karo tribunolo 1945 0117 nuteistas 10 m. lagerių ir 5 m. tremties. 1945 12 03 pabėgo ir tapo partizanu. Žuvo 1947 01 26 Bartuliu k., Šešuolių vlsč. (1948 Bastūnų k.) 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

KUROČKA Vladas, Stasio - Dūdelė, g. 1923 Grinkiškyje. LLA karys nuo 1943. Paliepių Pušynės partizanų junginio vadas. 1944 12 16 vadovavo mūšiui Paliepių Pušynėje, Ariogalos v., su gausiomis enkavedistu pajėgomis. 1945 08 06 atsitiktinai suimtas Vosyliškio klebono daržinėje ir po "teismo” Kėdainiuose, 1946 01 26 sušaudytas Vilniuje.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Algirdas ŽEMAITIS. G. 1929 m. Kavarsko vls., mokėsi Ukmergės mokykloje. Moksleivių grupės, rėmusios partizanus, narys. Žuvo Ukmergėje 1946 m. sausio 26 d.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf