Sausio 21-22 d. žuvę partizanai

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio partizanai 1947 m. vasarą. Sėdi iš kairės: Vytautas Greičiūnas-Daktaras, Mykolas Kairys-Naujakurys, Juozas Vasylius-Dainius. Stovi iš kairės: neatpažintas, Albertas Apšėga-Raišys, Teofilis Gudas-Eskimas, Petras Apšėga-Vilkas (VŽM)

GREIČIŪNAS Vytautas-Daktaras, gim. 1915 m. Grauželiškių k., Kupiškio vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1949 m. sausio 21d. Vidugirių miške netoli Sineliškių k, Kupiškio vls.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Užrašas kitoje pusėje: „Kelionė per klampiojo Šepeto. 1947 m."
Iš dešinės: Vytautas Greičiūnas-Daktaras, Albinas Milčiukas-Tigras, Antanas Musteikis-Kiškis, neatpažintas ir Bronius Puodžiūnas-Garsas. (Genocido aukų muziejus)

Šatrijos rinktinės partizanai.
Pagal KGB sužymėjimą pirmas - Zigmantas Vainoras, antras - Mykolas Kleiba-Dagys,
trečias - Juozas Vaičekauskas-Kovarnis, ketvirtas - Jonas Laucevičius-Girėnas,
penktas neatpažintas, šeštas - Jonas Griguola-Ąžuolas.
(Z. Paulauskaitės asmeninė kolekcija)

Musteikis Antanas-Kiškis gimė 1913 m. lapkričio 24 d. Panevėžio apskrities Kupiškio valsčiaus Lukošiškio kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Algimanto apygardos V. Greičiūno-Daktaro vadovaujamam būriui. Žuvo 1949 m. sausio 21d. kartu su būrio vadu V. Greičiūnu-Daktaru Kupiškio valsčiaus Vidugirių miške. Kūnai buvo išniekinti Kupiškio aikštėje

Vaičekauskas Juozas-Kovarnis. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanas. Žuvo 1949 m. sausio 21 d.

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

1952 m. sausio 21 d. Vilkaviškio r. (dabar – Vilkaviškio r. sav.) Patilčių k., gyventojo Broniaus Lukoševičiaus sodyboje, per karinę-čekistinę operaciją išduoti žuvo paskutiniai Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo partizanai: Feliksas Čereška-Karvelis (rinktinės štabo viršininkas), Pranas Leonas Daubara-Liūtaširdis, Antanas Grikietis-Slapukas, Vidmantas (rinktinės vadas), Pranas Kemeraitis-Tauras ir Juozas Kmieliauskas-Aitvaras, Napoleonas (rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininkas).

Žuvusiųjų palaikai išvežti į Kauną. Nufotografuoti MGB Kauno r. skyriaus rūsyje. Užkasimo vieta neišaiškinta.

 

Tauro apygardos Vytauto rinktinės 43-osios kuopos partizanai. 1949 m. gegužės 21 d.

Iš kairės: būrio vadas Juozas Kmieliauskas-Aitvaras, Vytauto rinktinės vadas Vytautas Gavėnas-Granitas, Feliksas Čereška-Karvelis ir kuopos vadas Algimantas Rutkauskas- Miškinis. (Iš Genocido aukų muziejaus fondų)

 

Pietų Lietuvos (Nemuno) partizanų srities vadų susirinkimas. 1950 m. Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Feliksas Žindžius-Tigras, Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės vadas Vincas Ambrazevičius-Balandis. Antroje eilėje iš kairės klūpo: Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas Antanas Grikietis-Slapukas, Vidmantas, LLKS štabo narys Urbonas Dailidė-Tauras, Tauro apygardos Žalgirio rinktinės žvalgybos skyriaus viršininkas Juozas Jankauskas-Demonas, Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Margio tėvūnijos vadas Motiejus Jaruševičius-Lakštingala. Trečioje eilėje iš kairės stovi: Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadas Antanas Pužas-Gintaras, Tauro apygardos vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas, srities vadas Sergijus Staniškis-Litas, LLKS vyriausiasis gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, srities štabo Visuomeninės dalies viršininkas ir LLKS gynybos pajėgų štabo pareigūnas Kostas Baliukevičius-Rainys, Tylius. (Iš Genocido aukų muziejaus fondų)

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2012/201201_slapukas_zutis.pdf

 

Antanas Grikietis - Slapukas, Vidmantas - Tauro apygardos Vytauto rinktinės vadas,

Juozas Kmieliauskas - Aitvaras - vado pavaduotojas,

Pranas Kemeraitis - Tauras - štabo narys,

Pranas Daubara - Liūtaširdis - štabo narys.

Kemeraitis Pranas - Tauras iš Trivaravo k. 1928 -1952 01 21. Žuvo prie Bartininkų.

Kmieliauskas Juozas - Aitvaras, Napoleonas iš Pasuduonio k. 1922 - 1952 01 21. Žuvo prie Bartininkų.

Terza Petras - Stumbras iš Kreivosios k. 1920 -1949 01 21. Vytauto rinkt, štabo adjutantas.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Stasys Valma-Grybas, Bajoriškių k., ž.1950 01 21.

Albertas Apšega-Raišys, Kupiškio vis, Bartašiškių k., Šarūno b. Ž.1950 01 21.

Vytautas Greičiūnas-Daktaras, Kupiškio vls., Drauželiškių k., Vaižganto b. Ž.1941 01 21.

Antanas Musteika-Varlė, Vytenio b. Ž.1949 01 21.

Leonas Tubelis-Ganeeris, Kupiškio vls., Pašepečio k., Vytenio b. Ž.1950 01 21.

Povilas Valma-Grybas, Subačiaus vls., Bajoriškių k, Vytenio b. Ž.1950 01 21.

Stasys Valma-Dobilas, Suabačiaus vls., Bajoriškių k., Vytenio b. Ž.1950 01 21.

Jonas Vilčinskas-Doleris, Vytenio b. Ž.1950 01 21.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

LAŠINSKAS KAZYS - Artojas, g.1916 m. Kemešio k., Saldutiškio vls. Ūkininko sūnus. Karo metais tarnavo policijoje. Praėjus frontui, slapstėsi Kupiškio apylinkėse. Žuvo L. Stančiko sodyboje Naivių kaime 1950 01 21 kartu su Juozu Jankausku (1921) ir Leonu Tūbelių (1914). Žuvusieji nuvežti į Kupiškį.

LUMPICKAS PRANAS, g.1921 m. Antilgės k., Tauragnų vls. Žemdirbys, nušautas čekistų 1945 01 21. Palaidotas Juknėnų kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Jonas Neicelis-Šarūnas, kuopos vadas, 1946 01 21,

Bakšinskas Antanas, Motiejaus, sl. Aras, Džiugas, g. 1919 Jonavoje. 1944 dirbo siaurojo geležinkelio depe darbininku. 1944 rudenį mobilizuotas į okupacinę kariuomenę. Vežamas į Jarcevą kartu su S. Bubinu ir V. Kazlausku pabėgo. Slapstėsi. 1945 07 ištrėmė tėvus (šie mirė tremtyje). Nuo vasaros - DKR Pelėdos būrio, Povilo Lukšio rinktinės, A rinktinės Žilvičio kuopos partizanas. Žuvo 1949 01 21 Karaliūnų vnk., Žeimių vlsč., Jačionio sodyboje kartu su R. Treščinsku-Kardu ir J. Jankevičiumi-Kriminalka. Palaikai išniekinti Jonavos NKVD kieme. Užkasti Neries pakrantėje.

Bekeris Henrikas, Kazimiero, sl. Kepalas, g. 1925 Kaune. Dirbo spaustuvėje. Nuo 1944-LLA narys, DKR 2-o bataliono rezervinio Ryto būrio slapukas ir pogrindinės organizacijos „Didžioji Viltis" narys. Suimtas 1945 08, nuteistas 10 m. lagerių. Kalėjo Permės lageriuose, kur ir žuvo 1951 01 21.

Daraškevičius Vincas, Mykolo, sl. Trenksmas, g. 1912 Sližių k., Veprių vlsč. 1935-1936 tarnavo LK autodalyje Kaune, Šiauliuose, jaun. psk. Dirbo šaltkalviu Gelvonyse. 1941 tarnavo pagalbinėje policijoje. 1944 - VR karys, dalyvavo kovose su lenkų AK partizanais. Nuo 05 17 -slapstėsi Medinkos k., Gelvonų vlsč., Tilvikų k. pas žmonos brolį Julių Krutkevičių. Nuo 1945 02 - DKR Slyvos būrio partizanas, 04 - būrio, 06 05 - 2-o bataliono 7-o rajono vadas. 10 18 nelaimingo atsitikimo metu kito partizano sužeistas į koją. Gydėsi Berkelių miške slėptuvėje, nuo 09 - Eglinės k. pas Moniką Morkūnienę, kur Gelvonų MVD garnizono suimtas 1945 11 24. Tardomas išvardijo daug ryšininkų ir rėmėjų. 12 10 perkeltas gydymui iš Ukmergės kalėjimo į Lukiškes, nustojo duoti parodymus. MVD Karo tribunolo 1946 10 27 nuteistas mirti. 12 17 arba 1947 01 21 nužudytas MGB vidaus kalėjime Palaikai užkasti masinėje kapavietėje Tuskulėnuose. 

Jankevičius Juozas, sl. Kriminalka, g. Jaugeliškių k., Jonavos vlsč., A rinktinės Žilvičio kuopos partizanas. Žuvo 1949 01 21 Karaliūnų vnk., Žeimių vlsč. Jačionio sodyboje kartu su A. Bakšinsku-Džiugu ir R. Treščinsku-Kardu.

Treščinskas Romas, Petro, sl. Lazdynas, Kardas, Vaclovo-Pelėdos brolis, g. 1924 Jonavoje. Baigė Jonavos progimnaziją mokėsi Kauno aukštesniojoje prekybos mokykloje. 1944 dirbo siaurojo geležinkelio mašinistu. 1945 pradžioje dėl padarytos avarijos suimtas, tardomas. Paleistas nuo 1945 07 - DKR Pelėdos būrio, Povilo Lukšio rinktinės, A rinktinės Žilvičio kuopos partizanas. Žuvo 1949 01 21 Karaliūnų vnk., Žeimių vlsč., Jačionio sodyboje kartu su A. Bakšinsku-Džiugu ir J. Jankevičiumi-Kriminalka. Palaikai išniekinti Jonavos NKVD kieme. Užkasti Neries pakrantėje.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

ALEKSA Juozas - Pavasaris, g. apie 1922 Pasmilgio vnk., Kėdainių v. Partizanas. Žuvo 1950 01 21 Lipliūnų miške, Kėdainių apyl., stovyklaujant pas Pustelniką. Iš viso žuvo 7 partizanai.

DOCIUS Andrius, g. 1922 Vainikoniuose, Pernaravos apyl., Kėdainių r. Žuvo 1950 01 21 Lipliūnų miške, Kėdainių apyl., stovyklaujant pas Pustelniką. Iš viso žuvo 7 partizanai

JUREVIČIUS VytautasKovas, g. 1921 Ruseiniuose, Josvainių v Žuvo 1950 01 21 Lipliūnų miške. Iš viso žuvo 7 partizanai.

KAVALIAUSKAS Antanas, Vlado, g. 1930 Vosbučiuose, Pajieslio apyl. Žuvo 1950 01 21 Lipliūnų miške, Kėdainių apyl., stovyklaujant pas Pustelniką. Iš viso žuvo 7 partizanai. 

KONTRIMAS Antanas - Parama, Tomas, g. 1910 Spraudės k., Rietavo v. Rambyno būrio partizanas. Būrio vadas. Žuvo 1952 01 21 Žadvainiuose, Rietavo v., apsupties metu kartu su savo būrio partizanais O. Juškiene, J. Oželiu ir kt.

OŽELIS Juozas - Dagilis, g. 1923 Lekiškėje, Švėkšnos v. Partizanas nuo 1949 03 27 (pabėgo nuo trėmimo). Kovojo Pušies rinktinės Rambyno, Kanto, Tomo būriuose. Žuvo 1952 01 21 Žadvainių miške prie Pajūrio k. mūšyje, kuris truko visą dieną. Kartu žuvo būrio vadas A. Kontrimas - Tomas, O. Kalniūtė - Juškienė ir dar trys partizanai.

 

PRANAITIS Jonas, Jono - Mindaugas, g. 1928 Kudoniuose, Betygalos v. 1949 pabėgo nuo trėmimo. Žuvo 1950 01 21 bunkeryje Karūnavos k., prie Josvainių (kita versija - Lipliūnų miške netoli Kėdainių. 

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

VALONIS Juozas, Jono-Merkys, gim. 1921 m. Jovarų k., Subačiaus vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Kęstučio būrio vadas. Žuvo 1952 m. sausio 22 d. Jovarų k. Palaikai buvo užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų mstl. kapinių teritorijoje.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

 

Sausio 22 d. įskundus agentui Špokui Aukštosios Būdos kaime Kazlų Rūdos enkavedistų dalinys rado Žalgirio rinktinės Žilvičio būrio partizanų stovyklą. Kautynių metu garbingai žuvo keturi kovotojai: skyriaus vadas Juozas Dudonis-Barsukas, g.1925 m., iš Višakio Rūdos, Justinas Andziulis-Agronomas, g.1921 m., iš Jankų vls., Jonas Pavilonis-Žentukas, 20 m., ir jaunas partizanas Lenkutis-Klevas. 23 d. rytą, remiantis to paties išdaviko "Špoko" skundu, Kazlų Rūdos enkavedistai apsupo Armališkių kaime V.Banišausko sodybą. Kratos metu mūrinio rūsio pogrindyje šuo surado slėptuvę. Į rūsį atvaryta Banišauskienė įkalbėjo vyrus pasiduoti, kadangi padėtis beviltiška, čekistai tiksliai žino net kiek jų yra, matyt, išdaviko nurodyta. Žalgirio rinktinės Vytauto kuopos Žilvičio būrio vado pavaduotojas Pranas Starkevičius-Dėdžiukas ir eilinis Petras Šiupaila-Žiogas pasidavė.

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

 

Andziulis Justinas - Agronomas nuo Jankų 1921 -1947 01 22.

Dudonis Juozas - Barsukas gimė Aukšt. Rūdos k. 1925 - 1947 01 22. Žuvo Aukštos Rūdos k.

Janzulis (Andziulis?) Justinas, Antano s. - Agronomas iš Janzuliškių (?) k. Šakių apskr. 1921 (?) - 1947 01 22. Žuvo Aukštosios Rūdos k.

Sližauskas Petras - Arūnas. ? - 1948 01 22. Geležinio Vilko rinkt, būrio vadas. Žuvo kartu su Uranu.

Žukauskas Jonas - Uraganas, Uranas. ? - 1948 01 23.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Čėpla Antanas - Lapinas iš Elveriškių k. 1919-1946.01.22. Žuvo Neravų k. Rudaminos vlsč. pas Kaminską. Kartu žuvo J. Račius. Niekinti Rudaminoje.

Klevas (pavardė nežinoma) iš Jankų vlsč. 1922- 1947.01.22. Žuvo Aukštosios Rūdos k.

Markevičius Albinas iš Krūvelių k. 1926-1947.01.22. Žuvo prie Bagotosios k.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Antanas Špokas-Bartulis, Daukšėnų k., ž. 1945 01 22.

Vincas Dobilas-Bartulis, Subačiaus vls., Tautvilių k., desantininkas. Ž.1945 01 22.

Kazys Lašinskas-Artojas, Saldutiškio vls., Kemežio k., Vytenio b. Ž.1950 01 22.

Romas Perlavičius-Šapalas, Šilo b. Ž.1945 01 22

Jonas Sabulis-Juodis, Kupiškio vls., Biriečių k., Gintaro r. Š.v. Ž.1950 01 22.

Antanas Skupas-Bartulis, Subačiaus vls.,Daukšėnų k., Žaliosios rinkt. Šilo b., desantininkas. Ž.1945 01 22

Rapolas Tyla-Simonas, Kulikonių k., Liūto b. Ž.1947 01 22.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

GALVYDIS BRONIUS, gimęs Bernotiškio k., Tauragnų vls. Paimtas į sovietinę armiją, iš jos pabėgo ir grįžęs įstojo į Daugailių apylinkėse veikusį Antano Markevičiaus partizanų būrį. Buvo kulkosvaidininkas. Dalyvavo kautynėse prie Mediniškių ir kitur. Sužeistas mirė Utenos ligoninėj 1948 01 22.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

 

Čepas Antanas, sl. Desantas, B rinktinės Plieno grupės partizanas. Žuvo 1946 01 22 Gurščių k. mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse.

Dūda Vincas, sl. Šermukšnis, g. 1913 Gurščių k., Šešuolių vlsč. B rinktinės Plieno, Voldemaro būrių partizanas. Žuvo 1946 01 22 Gurščių k. mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse.

Gedžiūnas Jonas, sl. Erelis, g. 1925 Gursčių k., Šešuolių vlsč. B rinktinės Plieno, Voldemaro būrio partizanas. Žuvo 1946 01 22 Gursčių k. mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse.

Kalibatas Antanas, sl. Perkūnas, g. 1922 Gurščių k., Šešuolių vlsč. B rinktinės Plieno, Voldemaro būrio partizanas. Žuvo 1946 01 22 Gurščių k. mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse.

Kalibatas Edvardas, sl. Vasaris, g. 1923 05 15 Gurščių k., Šešuolių vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno, Voldemaro būrio, 3-o bataliono 1-os kuopos partizanas. Žuvo 1946 01 22 Gurščių k. mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse.

Kalibatas Stasys, sl. Jovaras, g. 1913 Gurščių k., Šešuolių vlsč. B rinktinės Plieno, Voldemaro būrio partizanas. Žuvo 1946 01 22 Gurščių k. mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse

Mikalajūnas Vladas, sl. Žaibas, g. 1924 Gurščių k., Šešuolių vlsč. B rinktinės Plieno, Voldemaro būrio partizanas. Žuvo 1946 01 22 Gurščių k. mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse.

Navikas Stasys, Stepono, g. 1927, gyv. Minykų k. B rinktinės Plieno būrio partizanas. Žuvo 1946 01 22 Gursčių k. mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse

Steponavičius Antanas, sl. Plaktukas, Viksva, Vlado-Lazdyno, Vyto-Žalčio ir Albino brolis, g. 1912 Berzgainių k., Balninkų vlsč. Nuo 1945 - B rinktinės Karpio, Žalgirio, Voldemaro būrio, 3-o bataliono partizanas. Žuvo 1946 01 22 Berzgainių k., Gurščių mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse.

Steponavičius Vladas, sl. Gegutė, Lazdynas, Antano-Viksvos, Vyto-Žalčio ir Albino-Eglės brolis, g. 1923 Berzgainių k., Balninkų vlsč. Nuo 1945 - B rinktinės Karpio, Žalgirio, Voldemaro būrio partizanas. Žuvo 1946 01 22 Berzgainių k., Gurščių mūšyje kartu su kitais keturiolika partizanų. Palaikai išniekinti Želvos mstl., užkasti žvyrduobėse.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

JUODIS Vytautas, Viktoro - Stimiukas, g. 1925 Armonuose, Raseinių apskr. Armonų būrio partizanas. Žuvo 1948 01 22.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Levutė Žičkutė-Slapšinskienė, Vytauto Slapšinsko žmona, žuvusi 1952 01 22

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

 

Čereška Feliksas-Karvelis, g.1912 m. Brazavo k., Kalvarijos vls., Marijampolės aps. Buvęs policininkas. 1944 m. vasarą įstojo į besiorganizuojančią partizanų Perkūno rinktinę, vėliau performuotą į Gedimino rinktinę. 1945 m. pabaigoje paskirtas Perkūno rinktinės 4-os kuopos II būrio  vadu. 1946 m. birželio mėn. rinktinę išformavus, perkeltas į Tauro apyg. Vytauto rinktinę ir po metų paskirtas rinktinės žvalgybos rajono viršininku ir apdovanotas juostele "Už uolumą". 1947 m. pabaigoje paskirtas 44-os kuopos vadu, 1949 m. pabaigoje - Vytauto rinktinės Gedimino tėvonijos II grandies vadu, 1951 m. vasarą- rinktinės Visuomeninės dalies (VD) viršininku, o rudenį - rinktinės štabo viršininku. 1950 m. pakeltas į jaunesniuosius puskarininkius.

1951 m. apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus I rūšies Pasižymėjimo lapu.

F.Čereška-Karvelis žuvo išduotas 1952 01 21 Patilčių k., Vilkaviškio r. kartu su rinktinės vadu ir trimis štabo pareigūnais. Jo palaidojimo vieta nežinoma.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf

Kelmelis, Kapočius-Juozas Simonaitis, g.1915 m. Balbieriškyje. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1947 m. sausio 21 ar 22 d. Medinų k., Balbieriškio vls., Prienų aps.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-33-2003.pdf

Šilas Antanas - sl.Kovas, Antanas Šaltenis, Karvelis, jaun.ltn, iš Panevėžio apskr. Subačiaus valsč. Lukonių km. Karklo būrio vadas LLA Alsėdžiuose, 1944 11 18 desanto į Panevėžio apyl. grupės vadas, Karklo partizanų būrio vadas. Žuvo 1945 01 22 Žaliosios miške.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-18-1996.pdf