Spalio 16-18 d. žuvę partizanai

Aukštaitijos partizanų vadai Šimonių girioje 1947 m.
I    eilėje sėdi iš kairės: Vincas Kaulinis-Miškinis, Antanas Slučka-Šarūnas, Bronius Kazickas-Saulius, Mykolas Guobužas-Šaulys, neatpažintas, Albertas Nakutis-Viesulas.
II    eilėje stovi iš kairės: Povilas Baronas-Briedis, Jurgis Urbonas-Lakštutis, Balys Jakštonis-Trockis, Vytautas Perevičius-Dobilas, Jonas Guobužas-Girėnas, Stasys Zabulionis-Lūšis (UKM)

GUOBUŽAS Jonas, Kazio-Girėnas, gim. 1927 m. Gaspariškių k., Vyžuonų vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo apie 30 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Beržo kuopos Šmėklos būrio partizanas. Žuvo 1949 m. spalio 18 d. Gaspariškių k. Palaikai buvo užkasti prie Vyžuonų mstl. kapinių.

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

BIVAINIS VLADAS, gimęs Vyžių k., Tauragnų vls. Nuo 1944 m. rudens slapstėsi. 1945 10 17 būrys Minčios girioje, tarp Baltelės ir Utenykščio ežerų buvo užkluptas NKVD kariuomenės, ir V.Bivainis su Vladu Tumėnu žuvo.

TUMĖNAS VLADAS, gimęs Vyžių k., Tauragnų vls. Partizanas. 1945 10 17 su Vladu Bivainiu rusų kariuomenės užtikti tarp Utenykščio ir Baltelės ežerų ir nušauti.

AVLASEVIČIUS ALEKSANDRAS, Boleslovo, g,1926(?)m. Baublių k., Vyžuonų vls., ūkininkas, partizanas, 1944 10 18 nušautas enkavedistų.

MEIDUS ANUPRAS, g.1927 m. Tauragnų miestely. Paskelbus mobilizacija slapstėsi Juknėnų k., Daugailių vls., Prano Miškinio sodyboje. Slėptuvė buv išduota, ir A.Meidus su Pranu Purviniu 1946 10 18 žuvo.

MIKULĖNAS STASYS - Galvydis, Galiūnas, g.1915 m. Mockėnų k., Utenos vls. Vedęs gyveno Anykščiuose. Tarnavo policijoj. Buvo 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis. Partizanas, priklausė Juozo Kalendros - Naro būriui. Žuvo 1946 10 18 Rubikių k. (Anykščių rj.). Užkastas kalnelyje prie Dauniškio ežero, Utenoje.

PURVINIS PRANAS, g.1915 m. Egliniškio k., Dūkšto vls., Zarasų aps. Vedęs nuo 1941 m. gyveno Juknėnų k., Daugailių vls. Prasidėjus vyrų gaudynėms, slapstėsi apie Pr.Miškinio namus. Žuvo 1946 10 18 su Anupru Meidumi Juknėnuose. Bunkerį parodė prikankintas Jurgis Dudėnas. Jausdamas dėl to kaltę, bunkeryje rastu ginklu ir pats nusišovė.

PŪSLYS BRONIUS, g. 1924 m. Juknėnų k., Daugailių vls. Praėjus frontui, slapstėsi. Slėptuvę parodė suimtas ir kankinamas Jurgis Dudėnas. Žuvo 1946 10 18 Juknėnuose kartu su Broniumi Maniušiu ir Pranu Purviniu. Nušautuosius nuvežė į Daugailius, prie skrebyno.

ŠAVALINSKAS ALFONSAS, g.1920 m. Narvydžių k., Daugailių vls. Slapstėsi apie namus. 1946 10 18 užklupo čekistai namie. Vieną nušovęs, bėgo į Latviškių mišką, bet ten laukė pasala, ir A.Šavalinskas žuvo.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Vaišnys Justinas - Rymantas, Lakūnas iš Vilkiškių k. 1928 - 1950 10 16. Žuvo prie Liudvinavo. Buvęs mokytojas.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Brokas Petras - Plienas, Ąžuolas(?) iš Geisteriškių k. Keturvalakių vlsč. 1918-1946.10.16. Žuvo Pūstapėdžių k. Kartu žuvo K. Vingelis-Iešmas. Palaidoti Bartninkuose, Vilkaviškio raj.

Brokas Gediminas iš Geisteriškių k. Keturvalakių vlsč. 1926-1946.10.16.

Gelčys Jonas - Perkūnas iš Kalvių k. Prienų vlsč. 1920- 1945.10.16. Viesulo būrio vadas. Žuvo Vangų (Mačiūnų) k.

Gudynas Leonas - Žilvitis iš Živavodės k. Geležinio Vilko rinktinė. Žuvo 1945.10.16 Jasenavos k. prie Montvilos ūkio-buvo rusų subadytas durtuvais. Palaidotas Plutiškėse.

Rušinskaitė Magdutė iš Pūstapėdžių k. Vilkaviškio raj. Žuvo 1946.10.16 Vaizbūniškės k. prie Budavonės miško, Vilkaviškio raj. Kartu žuvo A. ir G. Brokai.

Valtys Jurgis - Lokys, Dunda, Tunda, Tundra, Viesulas. G. 1910 m. Pūstauniškių k. Lukšių vlsč. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Partizanas nuo 1945 m. balandžio mėn. Būdamas vienintelis aukštesniojo laipsnio karininkas savo gimtajame krašte, dėjo pastangas sujungti partizanų grupes, veikiančias Paežerėlių, Plokščių, Lekėčių, Lukšių ir kituose aplinkiniuose valsčiuose, suskirstė partizanus į kuopas, būrius, skyrius. Užmezgė ryšius su Tauro apygardos štabu, su LLA, iš kur gaudavo pogrindinę spaudą ir veiklos direktyvas. Žuvo išduotas 1945 m. spalio 17 d. prie savo tėviškės. Palaidotas Lukšių kapinėse.

Kučinskas Jonas - Spyruoklis, Tautmylis iš Škėvonių k. Birštono vlsč. 1906-1951.10.18. Lietuvos kariuomenės puskarininkis. 1947-1951 m. vadovavo Balbieriškio Vaidoto grupei, prieš tai buvo Vilko būryje. Po V. Ambrazevičiaus-Balandžio žūties Punios šile 1951.05.23 Geležinio Vilko rinktinės kuopos vadas Spyruoklis paskiriamas Dzūkų rinktinės vadu. Žuvo Bartkūniškių (Sabališkių) miške Simno raj. Gegučio ir Tylos brolis.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

ŠĖPARIS Petras, g. 1922. Žuvo 1945 10 16 prie savo namų Šiluose, Švėkšnos v.

ASTRAUSKAS Vytautas - Linksmutis, Šalnos rajono K. Bagdono -Ūdros būrio partizanas. Žuvo 1948 10 17 Tujainiuose, Kaltinėnų v., kautynėse, kurias laimėjo partizanai (nukauti 9 enkavedistai).

Foto: MIKNIUS Viktoras, Antano - Faustas, g. 1922 Švilpiškėje, Betygalos v. Partizanas nuo 1944 spalio mėn. Ryto adjutantas. Žuvo 1947 10 17 Zvėgių miške, Ilgižių apyl., Raseinių r., kartu su Pr. Zvėga.

ZVĖGA Pranas, partizanas. Žuvo 1947 10 17 Zvėgių miške, Ilgižių apyl., kartu su V. Mikniumi.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Iš Kalvių k. kilęs Tauro apygardos partizanų būrio vadas Jonas Gelčys-Perkūnas (g. 1920 m). Savo kaimo apylinkėse partizanavo nuo 1944 09 20. Bijodamas pakenkti saviesiems, iškeliavo su keliais vyrais į užnemunę, tapo Geležinio Vilko rinktinės 8 kuopos antrojo būrio vadu. Žuvo 1945 10 16 Pakuonio vlsč., Vangų k . patekęs į pasalą. Jo kūną kareiviai nusivežė į Pakuonį ir užkasė Bajoraičio sodybos pakraštyje. Tik 1991 m. partizano palaikai perlaidoti į Jonučių kapines (Garliava, Kauno r.).

Bumbulis Adomas, Kazio, Kazio-Tigro brolis, g. 1919 Kazokų k., Kruonio vlsč. A rinktinės 3-o bataliono Narsuolio kuopos partizanas. Žuvo 1947 10 17 Germanaičių k., Kruonio vlsč. Užkastas Gojaus miške, bendrame kape.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Ūselis Juozas - Pakalnis laikr.„Žalioji giria" leidėjas, sušaudytas 1962 10 16.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Spalio 16 d. Tyrulių pelkėse žuvo Mindaugo tėvūnijos Nemuno būrio vadas M. Bankauskas-Puškinas-Vymantas.

https://partizanai.org/failai/html/prisikelimo_apygardoje.htm

Mykolas Nausiejūnas-Rimantas, Šimonių vls., Nociūnų k., Eimučio b. Ž.1952 10 17.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Miknius Viktoras-Faustas, Antano, g.1922 m. Švilpiškės k. Betygalos vls. (tėvų ūkis 6 ha). Ryto adjutantas. Nuo 1944 m. iki 1947 10 17 kovojo su ginklu. Žuvo Zvegių miške kartu su Pranu Zvėga.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Varnas Juozas, Jono Sušaudytas Vilnius, 1951 10 17

Alekna Domas, Jono  Sušaudytas Klaipėda, 1951 10 17

Pabiržys Pranas, Andriaus Sušaudytas Kaunas, 1951 10 17

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-13-1995.pdf

Ruibys Benediktas-Miklovas, 1927-1947 10 17;

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-24-1998.pdf

Valtys Jurgis-Lokys, Dunda, Tunda, Tundra, g.1910 m. Pūstauniškių k., Lukšių vls., Šakių aps. Lietuvos kariuomenės kapitonas. Partizanas nuo 1945 m. balandžio mėn. Būdamas vienintelis aukštesnio laipsnio karininkas savo gimtajame krašte, dėjo pastangas sujungti partizanų grupes, veikiančias Paežcrėlių, Plokščių, Lekėčių, Lukšių ir kituose aplinkiniuose valsčiuose, suskirstė partizanus į kuopas, būrius, skyrius. Užmezgė ryšius su partizanais, veikiančiais prie Kauno ir aplinkiniuose valsčiuose, su Tauro apygardos štabu, su LLA, iš kur gaudavo pogrindinę spaudą "Girios balsas", "Laisvės Žvalgas", "Nepriklausoma Lietuva" ir veiklos direktyvas. Žuvo išduotas 1945 m. spalio 17 d. prie savo tėviškės. Palaidotas Lukšių kapinėse.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-25-1999.pdf

Antanas Matulionis-Adabra, Būtėnų k. Ž.1952 10 18.

Anelė Karvelytė-Burdienė, Viešintų vls., Šilagalio k., Jauniaus b. Ž.1952 10 18.

Bronė Karvelytė-Snaigė, Viešintų vls., Šilagalio k., Jauniaus b. Ž.1952 10 18.

Vladislava Karvelytė-Lelija, Viešintų vls., Šilagalio k., Jauniaus b. Ž.1952 10 18.

Antanas Matulionis-Adabra, Šimonių vls., Butėnų k., Vytenio b. Ž.1952 10 18.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Trys A. Kentros broliai – Rūtenis (stovi), Tauras (priklaupęs), Sakalas (sėdi), sesuo Snaigė ir mama, slapyvardžiu Motinėlė, 1949 m.

Jonas Kentra - Rūtenis buvo labai sumanus vadas, sugebėjęs drąsą derinti su gera konspiracija, todėl jo būrys ilgai nepatyrė didelių nuostolių. Pats vadas buvo sužeistas net septyniolika kartų, bet sugebėdavo išvengti priešo nelaisvės. 

Rūtenis žuvo 1951 m. spalio 18 d. apie 16 valandą 15 minučių, išbuvęs partizaninėje kovoje septynerius metus.

https://partizanai.org/failai/html/kestucio-partizanai.htm

Genys-Petras Kazlauskas, g. 1914 m. Žiūronių k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps. Nuo 1945 m. Dainavos apygardos partizanas. Žuvo 1946 m. spalio 18 ar 22 d. Vaivos k., Balbieriškio vls., Prienų aps. pas Naudžiūną.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-33-2003.pdf