Spalio 13 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanai. 1950 09 16. Iš kairės: pirmas Albertas Pakenis-Jūreivis, trečia - Bronė Matuliauskaitė-Rožė, ketvirtas - Antanas Bagočiūnas-Dūmas. Antra - Šiaurės Rytų srities štabo ryšių įgaliotinė Janina Valevičiūtė-Astra (VŽM)

Iš kairės Vytauto apygardos Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas ir Algimanto apygardos Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanas Vilius Bugailiškis-Drąsutis. 1950 09 03 (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

BUGAILIŠKIS Vilius, Povilo-Drąsutis, Prancūzas, gim. 1929 m. Starkonių k., Viešintų vls., gyveno Pelyšių k., Šimonių vls. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Algirdo kuopos Vytenio būrio partizanas. Žuvo 1952    m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagaliu k., Šimonių vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

GUDAS Teofilis, Jono-Eskimas, gim. 1913 m. Nociūnų k., Šimonių vls., Lietuvos kariuomenės karininkas. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio vadas, vėliau Vytauto apygardos Vaižganto rinktinės Gintaro rajono vadas. Žuvo 1952 m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagalių k., Šimonių vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

Iš kairės: Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio vadas Teofilis Gudas-Eskimas ir Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas Vytautas Pačinskas-Audra. 1950 09 03 (VŽM)

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Vytenio būrio partizanai 1947 m. vasarą. Sėdi iš kairės: Vytautas Greičiūnas-Daktaras, Mykolas Kairys-Naujakurys, Juozas Vasylius-Dainius. Stovi iš kairės: neatpažintas, Albertas Apšėga-Raišys, Teofilis Gudas-Eskimas, Petras Apšėga-Vilkas (VŽM)

GEČIŪNAITĖ Janina, Povilo-Danutė, Dalia, gim. 1926 m. Kušlių k., Svėdasų vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 10 ha žemės. Ryšininkė, vėliau Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Lengvenio, Tigro būrių partizanė. Žuvo 1952 m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagaliu k., Šimonių vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai apie 1949—1950 m.
I eilėje iš kairės: Janina Gečiūnaitė-Dalia, Mykolas Namejūnas-Rimantas.
II eilėje iš kairės: neatpažintas, Antanas Matuliauskas-Adaska, neatpažintas, Povilas Tunkevičius-Kastantas, neatpažintas, Antanas Burokas-Mokytojas, Janina Valevičiūtė-Astra, neatpažintas, neatpažinta.
III eilėje iš kairės: Balys Žukauskas-Princas, Jonas Marcinkevičius-Jokeris, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Vilius Bugailiškis-Drąsutis, neatpažintas, Stasys Jurkštas-Uosis, Juozas Jurkštas-Papartis (GAM)

NAMEJŪNAS Mykolas, Jono-Rimantas, Mokytojas, gim. 1918 m. Beregiu k., Šimonių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 12 ha žemės. Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos Lengvenio būrio, vėliau — Vytauto apygardos Vaižganto rinktinės Tigro būrio partizanas. Žuvo 1952 m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagaliu k., Šimonių vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

VALEVIČIŪTĖ Janina, Jurgio-Astra, gim. 1925 m. Galvydžių k., Svėdasų vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 56 ha žemės. Baigė mokytojų seminariją, Aulelių pradžios m-klos mokytoja. Vytauto apygardos Liūto rinktinės, vėliau Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanė. Žuvo 1952 m. spalio 13 d. prie Vaižganto rinktinės štabo slėptuvės, netoli Šilagalių k., Šimonių  vls. Palaikai buvo užkasti žuvimo vietoje, 1989 m. perlaidoti Panevėžio mst. kapinėse.

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

1949 metų spalio 13 dieną Juodelių kaime (Kalvarijos valsč.) stribai ir rusai aptiko partizanų stovyklą. Įvyko susišaudymas. Partizanas Simukas žuvo, 

Juodelių kaime susišaudymo metu su stribais žuvo Sergijus Ūkelis - Simukas.

Sadauskas Valentinas, Juozo s. - Velėna gimė Bautiškių k. Šakų raj. 1925 - 1949 10 13.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Aglinskas Antanas, Juozo s., iš Girininkų k. Pakuonio vlsč. Žuvo 1948.10.13. Geležinio Vilko rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

MUSTEIKIS BRONIUS - Karvelis, Ramojus, g.1925 m. Gaspariškių k., Utenos vls. Paimtas į sovietų armiją ir apmokytas, iš Jašiūnų (prie Vilniaus) su Jonu Vyžintu pabėgo. Slapstėsi Dusynių kaime, paskui įsitaisė slėptuvę namie, po krosnimi. A.Trainiui pradėjus išdavinėt slėptuves, pasitraukė į Skudutiškio, Alantos apylinkes ir slapstėsi su A.Kraujeliu. Buvo Vyčio būrio vadas. Žuvo 1950 10 13 Buržilų kaime, netoli Alantos. Kartu žuvo Gintas Grigas, Vilius Sabaliauskas ir Mykolas Puodžiūnas.

PUODŽIŪNAS MYKOLAS - Valteris, g. 1918 m. Lementiškio k., Leliūnų vls. Partizanas, Žėručio rajono ūkio skyriaus viršininkas. Žuvo 1950 10 13 prie Buržilų k., netoli Skudutiškio. Kartu žuvo Br.Musteikis, V.Sabaliauskas, Juočepis iš Bajorų k.

SABALIAUSKAS VILIUS, Povilo, - Slapukas, g. 1926 m. Biržynės vnk., Skiemonių vls. Priklausė Vyties būriui ir veikė apie Alantą. Žuvo su G.Grigu ir Br. Musteikiu 1950 10 13 Buržilų k., Alantos vls. Palaidotas Alantos kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Taparauskas Albinas, Jono, sl. Špokas, Alekso-Serbento ir Stasio-Karžygio brolis, g. 1922 Paberžės k., Kaišiadorių vlsč. DKR, A rinktinės 1 -o bataliono 3-os (Jurgino) kuopos partizanas. Žuvo 1946 10 13 Slabados k., paimtas gyvas ir kareivių nušautas. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Antanas Vilnonis-Stiklas, Nociūnų k. Ž.1949 10 13.

Andrius Kapšys-Lionginas, Nibragalio k., ž.1949 10 13.

Bronius Kapšys, Liongino, Miežiškio vls., Nibragalio k. Ž.1949 10 13.

Paukštys, Svėdasų vls., Bajorų k., Viesulo b. Ž.1945 10 13.

Juozas Rimkus-Žvalgas, Svėdasų vls., Čiunkių k., Viesulo b. Ž.1945 10 13.

Vytautas Valentėlis-Laučiukas, Vabalninko vls., Kupreliškio k., Siaubo b. Ž.1951 10 13.

Antanas Vilnonis-Stiklas, Šimonių vls., Nociūnų k., Vytenio b. Ž.1949 10  13.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

J.Valevičiūtė-Astra žuvo 1952 m. spalio 13 d. mūšyje prie Tigro slėptuvės Šimonių girioje.

Bronė Karvelytė-Snaigė, Morta. Kilusi iš Plikiškių nuo Andrioniškio.

Žuvusi kartu su Janina Valevičiūte 1952 m. spalio 13 d. Šimonių girioje.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf

Balčiūnas Antanas iš Braziūkų k., Lekėčių vls., Šakių aps. Partizanas nuo 1945 m. pavasario. Žuvo 1947 m. spalio 13 d. Braziūkų kaime. Čia ir palaidotas.

Baltrušaitis Jonas, g.1912 m. Braziūkų k., Lekėčių vls., Šakių aps.Partizanas nuo 1944 m. rudens. Vadovavo partizanų grupei. Žuvo 1947 m. spalio 13 d. Braziūkų kaime. Čia ir palaidotas

Gustainis Vincas-Ainis, g.1922 m. Judrų-Rūdės k., Kazlų Rūdos  vls., Marijampolės aps. Partizanas nuo 1945 m. gegužės 1 d. Skyrininkas. Susikūrus Žalgirio rinktinei, tapo Basanavičiaus (36-os) kuopos laisvės kovotoju. 1948 m. balandžio 2 d. buvo perkeltas į 34-ąją kuopą. 1949 m. vasario 16 d. pakeltas į grandinius. 34-oji kuopa buvo pertvarkyta į Trispalvės vėliavos tėvūniją. Žuvo 1949 m. spalio 13 d. Klampupių k., Kazlų Rūdos vls., Marijampolės aps.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-25-1999.pdf

BALAŠAITIS Bronius, Izidoriaus - Benius, g. 1917 Balniuose, Eržvilko v. Ūkininkas. Nuo 1945 01 02 Jogailos būrio partizanas. Žuvo 1952 10 13 pasaloje. Kūnas buvo išniekintas Jurbarko aikštėje. Kapas nežinomas.

 

JONČA Vladas - Vaidotas, Varnas, g. 1925 Stirbaičiuose, Tauragės apskr. Gaurės v. sekretorius. Nuo 1945 partizanas. Kovojo Mindaugo būryje. Žuvo 1946 10 13.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm