TRUMPA PRANO RUNO BIOGRAFIJA

Iš kairės: Pranas Runas-Daugirdas, Tauro apygardos adjutantas, ir Aleksandras Grybinas-Faustas, Tauro apygardos vadas. 1949 m.

Pranas Runas, slap. Šarūnas, Gintaras, Algirdas, Daugirdas, gimė 1916 m. rugsėjo 17 d. Bundzų k., Plokščių vls., Šakių apskr., ūkininkų Viktorijos ir Prano Runų šeimoje. Vyriausia sesuo Marytė, baigusi mokslus, mokytojavo Raseiniuose, tačiau 1942 m. mirė džiova. Brolis Vytautas, gim.

1926 m., iš paskutinės Šakių „Žiburio“ gimnazijos klasės įstojo į P. Plechavičiaus karininkų mokyklą Marijampolėje. Vokiečiams mokyklą likvidavus, pavyko sveikam sugrįžti į namus. Seserys: Birutė, gim. 1923 m., nuo 1945 m. gyveno, mokėsi ir dirbo Kaune, Irena, gim. 1932 m., gyveno namuose.

Pranas, baigęs Lietuvos kariuomenėje mokomąją kuopą, tarnavo Seredžiuje, 1939 m. rudenį demobilizavosi turėdamas viršilos laipsnį. Nuo 1939 m. Šeduvoje dirbo agronomu ir studijavo Dotnuvos žemės ūkio akademijoje.

1943-1944    m. dirbo agronomu Šakiuose, Plokščiuose, gyveno tėvų ūkyje ir jį prižiūrėjo.

Nuo 1941 metų buvo Lietuvos laisvės armijos narys, nuolat bendravo su LLA kūrėju Kazimieru Veverskiu ir kita LLA vadovybe Kaune.

1944-1945    m. žiemą Pranas kartu su tėvu ir broliu Vytautu rengė posėdžius-pasitarimus, kuriuose dalyvaudavo kpt. Jurgis Valtys ir kiti. Slaptavietėje buvo kaupiami ginklai.

1945 m. kovo-balandžio mėn. Pranas kartu su Lietuvos kariuomenės kpt. Jurgiu Valčių subūrė besislapstančius vyrus į karišką organizaciją, pavaldžią LLA.

1945 m. rugpjūčio 29 d. tėvai ir sesuo Irena buvo ištremti į Šiaurę.

1945 m. rugsėjo 12 d. nelygioje kovoje su rusų kariuomene Prano akivaizdoje žuvo brolis Vytautas-Rimgaudas.

Nuo 1945 m, spalio 7 d., žuvus vadui kpt. Jurgiui Vaičiui, likęs gyvas Pranas subūrė išsisklaidžiusius kovotojus, pakeitė LLA „Vanagai“ pavadinimą į „Dr. Vinco Kudirkos“ kuopą, vėliau rinktinę, slapyvardį „Šarūnas“ pakeitė į „Gintaras“.

1946 m, lapkričio 22 d. suimta sesuo Birutė, slp. Skirmutė.

1947 m, gegužės 12 d. „Dr. Vinco Kudirkos“ rinktinė padalijama į dvi kuopas (36 ir 37), kuopos prijungiamos prie „Žalgirio“ rinktinės Pranas Runas keičia slp. „Gintaras“ į „Algirdas“ ir tampa „Žalgirio“ rinktinės štabo viršininku.

1947 m. rugpjūčio 2 d. Tauro apygardos vado paskirtas mokomosios kuopos lektoriumi, mokė partizanus puskarininkio laipsniui gauti.

1948 m. liepos 23 d. įs. Nr. 17 pervestas į Birutės rinktinę rikiuotės viršininku.

Pranas Runas-Šarūnas, Gintaras, Algirdas, Daugirdas garbingai žuvo 1951 06 16. Prikaltas prie Šakių KBG saugumo pastato sienos

1948 m. rugpjūčio 25 d. įs. Nr. 36 paskiriamas Birutės rinktinės vadu.

1948 m. spalio 8 d. įsak. Nr.18 Daugirdas paskiriamas į Tauro apygardos štabą eiti adjutanto pareigų.

1949 m. sausio 1 d. paskiriamas dar ir apygardos partizanų teismo prokuroru, kartu eina tiesiogines adjutanto pareigas.

1949 m. vasario 19 d. įsak. Nr. 4 apygardos adjutantui Daugirdui pareikšta padėka ir tarnybinis pagyrimas už narsumą kautynėse Avilėlių kaime.

1950 m. balandžio 27 d. įsak. Nr. 16, pablogėjus sveikatai, paties prašymu išleistas atostogų (sirgo atvira plaučių tuberkulioze).

Agentės „Puidokienės“ ir informatoriaus „Dalgelės“ išduotas 1951 m. birželio 16 d. nelygioje kovoje su Šakių MGB vidaus kariuomenės daliniu, pašautas į kojas, nusišovė.

Lietuvos Respublikos prezidento dekretu už nuopelnus kuriant ir stiprinant Lietuvos kariuomenę bei krašto apsaugą Pranas Runas, Vytautas Runas, Birutė Šidlauskienė (Runaitė) apdovanoti Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliais.

Už narsumą ir sumanumą kovojant su priešu Pranas Runas turėjo daug padėkų ir apdovanojimų. Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės dienos proga Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus 2004 m. gegužės 15 d. dekretu Nr. 1325 apdovanojo Praną Runą (50-ųjų žūties metinių proga) Vyčio Kryžiaus ordinu.

Prano Runo žuvimo vietoje Sakių rajono Gerdžiūnų gyvenvietėje vietos gyventojai pastatė kryžių, šalia ant akmens užrašė: „Jis laisvę gynė mūs ne žodžiais, bet kova. Jo žygdarbius minės atgimus Lietuva“. Atokiau kalnelyje Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras Pranui Runui kartu su visais apylinkėje žuvusiais partizanais pastatė Atminimo ženklą.

Pranas Runas-Daugirdas, 1947 m.

Tauro apygardos mokomoji kuopa. Pirmas iš kairės lektorius Pranas Runas-Daugirdas. 1947 m. rugpjūčio 20 d.

Tauro apygardos mokomosios kuopos lektoriai (iš kairės):
1.    Jonas Kuras-Jaunutis
2.    Pranas Runas-Daugirdas (Žalgirio rinktinės viršininkas)
3.    Juozas Jasaitis-Naktis (Apygardos adjutantas)
4.    Jurgis Vasiliauskas-Skydas (Vytauto rinktinės rikiuotės skyriaus viršininkas)

Šaltinis: https://partizanai.org/irena-runaite-belickiene-likimo-keliai