Žuvę partizanai 1950 m. gegužės 7 d. Tauragės rajono Stirbaičių kaime.

Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės Žalgirio būrio partizanai. Pirmoje eilėje (sėdi) iš kairės: Vladas Lukošius-Putinas, Antanas Sudeikis-Darius, būrio vadas Zigmas Šatkus-Šiaurys ir Ona Lešinskytė-Akacija. Antroje eilėje (stovi) iš kairės: Danielius Lukošius-Maironis, Jonas Altaravičius-Nykštukas ir Juozas Bušinskas-Jurginas. Fotografavo Jonas Ozgirdas.

Šaltinis: http://8diena.lt/2018/03/15/partizanu-fotografijos-laisves-ir-gyvenimo-liudijimas/

1950 m. balandžio 9 d. agento Šimkaus pastangomis F.Gaubstys-Vytautas, P.Trijonis-Jaunutis ir Z.Paulikas, apnuodijami ir užmigdomi pas Tauragės gyventoją L.Jokubauskaitę. Atsibudo Pagėgių čekistų rankose. Prasidėjus tardymams, F.Gaubstys iš karto palūžo. Pats buvęs partizaninio Karo lauko teismo pirmininkas, dalyvavęs vykdant teismo mirties nuosprendžius, norėdamas likti gyvas, sutiko “išpirkti” savo “kaltę” bendražygių krauju.

Apie Šalnos tėvūnijos vadų suėmimą nebuvo žinoma nei partizanams, nei ryšininkams. Tad F.Gaubstys pradėjo darbuotis iš peties. Praėjus keletui dienų po suėmimo, jau balandžio 13 dieną, F.Gaubstys į susitikimą Obelyno miške pakviečia tris Aušrelės būrio partizanus: P.Pipirą-Dumčių, Matutį-Lakūną ir Z.Čepą-Klevą. Pasalos metu P.Pipiras-Dumčius žuvo, o kiti du partizanai suimti gyvi. Po dviejų dienų, t.y. balandžio 15 d., Gaubstys jau su smogikais suorganizuoja susitikimą su Kęstučio apygardos štabo viršininku Pranu Briedžiu-Jūra. Briedis atvyko su partizanais Vladu Mišeikiu-Tarzanu ir S.Žickumi-Vasariu. Iš F.Gaubsčio suruoštos išdavystės pasiseka išsigelbėti tik V.Mišeikiui-Tarzanui.

Nors F.Gaubsčio išdavystės išaiškėjo ir jam partizanai paskelbė mirties nuosprendį, tačiau ir toliau jam sekėsi tęsti išdavikiškus darbus. Balandžio 25 d. išduoda Aušrelės būrio skyriaus vadą V.Vitkų-Žvirblį. Gegužės pradžioje F.Gaubstys atėjo pas ryšininką Kazimierą Gužauską-Slapuką, gyvenusį Vaitkiškės k., Žygaičių vls., ir pasakė, kad nori susitikti su Jūros būrio partizanais.

Vykdydamas vado nurodymus, ryšininkas suorganizavo susitikimą gegužės 7 d. Vaitkiškės k., prie senųjų Stirbaičių kapinaičių. Nieko neįtardami partizanai susiruošė į susitikimą. Tik jauniausias Jūros būrio partizanas Danielius Lukočius suabejojo, ar nepavojinga visam būriui eiti kartu. Tačiau vyresnieji partizanai Danielių, neturintį nei septyniolikos metų, pavadino nieko neišmanančiu piemeniu. Apie 24 val. įvyko susišaudymas. Iš pasalos gyviems pasisekė pasitraukti: Danieliui Lukočiui, Vincui Eičiui-Laimučiui ir Onai Lešinskaitei-Akacijai. Žuvo:

ryšininkas Gužauskas-Slapukas, g.1929 m. Vaitkiškės k., Žygaičių vls. gyventojas;

Zigmas Šatkus-Šiaurys, Šaltis, g.1926 m.,partizanauti pradėjo 1947 m.;

Alfonsas Šatkus-Dobilas, g.1929 m., partizanauti pradėjo kartu su, trejais metais vyresniu broliu Zigmu;

Vladas Lukočius-Mėnulis, Putinas, g.1923 m. Pryšmantų k., Žygaičių vls., į partizanų būrį įstojęs 1948 m. pavasarį;

Juozas Bučinskas-Jurginas, g.1929 m. Kęsčių k., Tauragės vls.

Išdavikas F.Gaubstys išliko gyvas. Pasikeitęs pavardę gyveno Jonavoje, vėliau - Kaliningrado srityje.

Danielius Lukočius-Maironis, Vladas Lukočius-Putinas, Alfonsas Šatkus-Dobilas,Vincas Eičas-Laimutis

Zigmas Šatkus-Šiaurys (skyrininkas), Alfonsas Šatkus-Dobilas, Juozas Bučinskas-Jurginas, Vladas Lukočius-Putinas, Jonas Altaravičius-Nykštukas 

Šaltinis: https://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-35-t-2003/3893-kestucio-apygardos-butageidzio-rinktines-salnos-tevunijos-juros-zalgirio-burio-partizanu-likimai

Lydžio rinktinės Šiaurio būrio partizanai. Iš kairės: Juozas Bušinskas-Jurginas, 
Alfonsas Šatkus-Dobilas, Zigmas Šatkus-Šiaurys (būrio vadas), Vladas Lukošius-Putinas ir Jonos Altoravičius-Nykštukas.

(J. Ozgirdo asmeninė kolekcija)