Balandžio 14 d. žuvę Partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos partizanai. Iš kairės: Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Albertas Pakenis-Jūreivis, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Vytautas Pačinskas-Audra, ryšininkės Emilija Mieliauskaitė, Ona Mieliauskaitė. 1951 04 14, Anykščiai (GAM)

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas Albertas Pakenis-Jūreivis (VŽM)
PAKENIS Albertas, Juozo-Jūreivis, Žvejys, gim. 1929 m. Ramaškonių k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 8 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst.

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos partizanai. 1950 08 29. Sėdi iš kairės: Vladas Matuliauskas-Riešutas, Povilas Budreika-Debesis, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Alfonsas Augutis-Vėjas, Juozas Banys-Šūvis. Stovi iš kairės: Bronė Matuliauskaitė-Rožė, Bronius Puodžiūnas-Garsas, Antanas Bagočiūnas-Dūmas (VŽM)

PUODŽIŪNAS Justinas, Petro-Šerkšnas, Paleckis, gim. 1925 m. Smalinos k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 20 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas, nuo 1949 m. — Deimanto rajono štabo organizacinio skyriaus viršininkas. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst. /

Iš kairės: Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Gražinos kuopos Lengvenio būrio partizanas Jonas Marcinkevičius-Jokeris ir Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas Vytautas Pačinskas-Audra (VŽM)

PAČINSKAS Vytautas, Jono-Audra, Vieversys, gim. 1921 Paandrioniškio k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst. 

BAGOČIŪNAS Antanas, Adomo-Dūmas, gim. 1924 m. Smalinos k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 45 ha žemės, mokėsi Anykščių gimnazijoje. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Perkūno būrio partizanas, nuo 1949 m. Jovaro kuopos, vėliau Liūto rinktinės Deimanto rajono vadas, Vytauto apygardos štabo narys. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, Anykščių mst.

BUDREIKA Povilas, Antano-Debesis, gim. 1921 m. Ramaškonių k., Anykščių vls., ūkininkų šeimoje. Partizanų ryšininkas, vėliau Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. Sunkiai sužeistas 1951 m. balandžio 14 d. prie Niūronių k., Anykščių vls., nuvežtas į Vilnių, mirė Lukiškių kalėjimo ligoninėje.

MIELIAUSKAITĖ Emilija, Balio, gim. 1931 m. Niūronių k., Anykščių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 80 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio ryšininkė. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls., bandydama iš apsupimo išvežti Perkūno būrio partizanus. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, 1990 m. perlaidoti Andrioniškio mstl. kapinėse. 

MIELIAUSKAITĖ Ona, Balio, gim. 1933 m. Niūronių k., Anykščių vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 80 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio ryšininkė. Žuvo 1951 m. balandžio 14 d. Niūronių k., Anykščių vls., bandydama iš apsupimo išvežti Perkūno būrio partizanus. Palaikai buvo užkasti Anykščių stribų būstinės kieme, J. Biliūno g. 86, 1990 m. perlaidoti Andrioniškio mstl. kapinėse.

Šaltinis https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Jonas Jakulis, Svėdasų mstl., fotografas, Liūto b. Ž.1945 04 14.

Albertas Pakenis-Erškėtys, Užugirio vls., Perkūno b. Ž.1951 04 14

Albinas Sabalys, Dusetų vls., Baganj k., Liūto b. Ž.1945 04 14

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

GAIDAMAVIČIUS JULIUS - Viesulas, g.l926(?) m. Purviniškių k., Kuktiškių vls. Dirbo muzikos mokytoju, paskui išėjo į partizanus. Išduotas Juozo Buikos, žuvo 1951 04 14 Tautiškio k., Tauragnų vls. Kartu žuvo Kazys Gaidelis ir Jonas Juodka.

GAIDELIS KAZYS, Jono - Trimitas, g.1924 m. Papirčių k., Tauragnų vls. Žemės tėvai turėjo 42 ha. Augo 5 broliai ir 4 seserys. Jonas 1945 04 23 žuvo prie Berlyno, o kiti pakriko po žmones, nes ūkis 1945 09 19 buvo sovietų iškonfiskuotas. Kazys buvo suimtas ir taip baisiai sumuštas, kad 2 mėnesius buvo ligonis. Pasveikęs įstojo į Jono Juodkos - Vėžio partizanų būrį ir partizanavo iki 1951 04 14, kol buvo Juozo Buikos išduoti. Žuvo Tautiškių kaime, Babrausko sodyboje kartu su Jonu Juodka ir Juliumi Gaidamavičiumi.

JAKŠTAS, gimęs prie Degučių, Zarasų aps. Partizanavo Sudeikių apylinkėse su Lionium Juozėnu, Ilčiukais, Palevičiais ir kt. Žuvo 1946 04 14 prie Toleikių k., netoli Bukelskio.

JUODKA JONAS, Jono - Vėžys, g.1926 m. Avižieniškio k., Tauragnų vls. Partizanas, Trimito būrio vadas. Žuvo 1951 04 14 su paskutiniais šio būrio partizanais Kaziu Gaideliu ir Juliumi Gaidamavičiumi Tautiškio k., Tauragnų vls. Palaidojimo vieta nežinoma.

JUOZĖNAS LIONIUS, Mykolo - Ilgis, g.1929 m. Pažemio k., Degučių vls., Zarasų aps. Partizanavo Sudeikių apylinkėse su Ilčiukais, Palevičiais, Mažliokais ir kt. Žuvo 1946 04 14 Toleikių k. apylinkėse.

MACEIKIENĖ ONA - Kareiva, gimusi Mineiškiemyje, Utenos apskr. Užėjus sovietams, jos vyras buvo suimtas. O.Maceikienė buvo partizanų rėmėja ir ryšininkė. Jos namuose Pranas Ivonis spausdindavo atsišaukimus, laikraštėlius. 1947 04 14 čekistai apsupo namą. O.Maceikienė spėjo tik vaikus laukan išstumti, o pati su partizanu Broniumi Šalna liko viduje. Per susišaudymą namas buvo padegtas, o ji su partizanu žuvo ugnyje.

ŠALNA BRONIUS, gimęs Berniūnų k., Kaltanėnų vls. 1947 04 14 čekistai apsupo Juozo Kaušylo namą Mineiškiemio kaime, kuriame buvo B.Šalna su O.Maceikiene. Per susišaudymą namas buvo padegtas, ir abu žuvo.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

STONYS Vytautas, g. 1930 Skaudvilėje. 1951 05 01 Tauragėje suorganizavo šventinės tribūnos, kur buvo susirinkę mitingo ir apskrities vadovai, susprogdinimą. 1952 09 23 suimtas ir Vilniuje sušaudytas 1954 04 14. Kitų keturių šio drąsaus žygdarbio organizatorių suimtų kartu su V. Stoniu, likimas nežinomas.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Foto: Partizanas Jonas Navickas-Kerštas žuvo 1946 m. balandžio 14 d. Didžiokų kaime (netoli Kazokų) Kivilšų name. Tuomet ten buvo du kovotojai: „Kerštas" ir partizanas slapyvardžiu „Dragūnas". Juos abu stribai nušovė ir, nusivežę į Molėtus, suguldė ant grindinio.

https://partizanai.org/failai/html/giedraiciu-partizanai.htm

Balčiūnas Vincas - Jupiteris iš Kazokų k. Kruonio valsč., g. 1920 m., būrio, vėliau 3-ojo bataliono vadas, ž. 1949 04 14 Varkalių k.

Balčiūnas Pranas Jupiterio brolis, g. 1922 m., žuvo kartu su juo 1949 04 14 Varkalių k.

Mitkus Pranas, Jono - Pavasaris iš Ąžuolynės k., Kruonio valsč., g. 1924m., ž. 1949 04 14 Varkalių k.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

1951 04 14. Niūronių k., Anykščių r., žuvo būrio vadas A. Bagočiūnas-Dūmas, B rinktinės štabo nariai Vladas Rinkūnas-Vėtra ir Adomas Matelionis-Agronomas bei 5 kovotojai bei ryšininkės.

1947 04 14 kautynėse su stribais Butkiškių k., Žemaitkiemio vlsč. - kitais kuomenimis Paželvės k. - žuvo DKA B rinktinės Vėtros partizanų būrio vadas Vytautas Rokas-Vėtra (g. 1926 m.),

1945 04 14 Šeibokų miške Šešuolių stribų nušauti Kiauklių parapijos vyrai Petras Žvirblis, Petras Repečka, Matas Kanapienis, Karolis Pociūnas, Karolis Kanapienis ir Stasys Kanapienis.

Bumbulis Kazimieras (Kazys), Kazio, sl. Tigras, Adomo brolis, g. 1917 Kazokų k., Kruonio vlsč. Nuo 1944 - DKR, A rinktinės 3-o bataliono Narsuolio kuopos partizanas, būrio vadas. Žuvo 1949 04 14 Varkalių k., Žiežmarių vlsč., E. Kirevičienės sodyboje kartu su P. Mitkumi-Pavasariu. Palaikai užkasti prie Žiežmarių.

Grigaliūnas Kazys, sl. Rytas, g. 1927 Beištrakių k., Kaišiadorių vlsč. A rinktinės partizanas. Žuvo 1949 04 14 Varkalių k., Žiežmarių vlsč.

Rokas Vytautas, Rapolo, sl. Vėtra, Stasio-Beržo ir Broniaus-Aido brolis, g. 1926 Paželvių k., Želvos vlsč. Nuo 1945 - DKR, B rinktinės Viržio būrio, 3-o bataliono 1 -os kuopos partizanas, 1946 01 -3-os kuopos vadas. Žuvo 1947 04 14 Butkiškių k., Žemaitkiemio vlsč. ar Paželvių k., Želvos vlsč.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Vasaris-Kazys Bortkevičius, g.l926m Ašmintos km, Prienų valsč.,  Marijampolės apskr. Į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51 kuopą įstojo 1948 02 29. Žuvo 1948 04 14.

Vytautas-Juozas Ulčickas, g.l923m. Alytaus valsč. ir apskr. 1947m. pabaigoje įstojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51 kuopos partizanų gretas. Žuvo 1948 04 14.

Vytenis-Vytautas Čepulionis, g.l924m. Žuvinto km, Pakuonio valsč, Kauno apskr. 1946m. pavasarį stojo į partizanų gretas. Buvo paskirtas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4 kuopos I būrio skyrininku.

Žuvo 1948 04 14 Sokonių km, Kruonio valsč, Kauno apskr.

1948m. vasarą apdovanotas juostelėmis už uolumą ir narsumą (po mirties).

https://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm

Bortkevičius Kazys - Vasaris. G. 1926 m. Ašmintos k. Prienų vlsč. Į Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą įstojo 1948.02.29. Žuvo 1948.04.14.

Kazakevičius Pranas - Klajūnas. 1928 m. Bačkininkų k. Pakuonio vlsč. 1947 m. vasarą įstojo į Geležinio Vilko rinktinės 51-ąją kuopą. Žuvo 1948.04.14 Sekionių k. Kaišiadorių raj.

Radzevičius Stasys - Strazdas, Ilgūnas iš Rimiečio k. Lazdijų raj. 1922-1948.04.14. Lakūno būrys. Žuvo Egliškių k. kartu su B. Šalaševičiumi.

Ulčickas Juozas - Vytautas. G. 1923 m. Alytaus vlsč. 1947 m. pabaigoje įstojo į Geležinio Vilko rinktinės 51 kuopą. Žuvo 1948.04.14.

Vaitulionis Juozas - Žilvitis iš Laibagalių k. Žuvo 1948.04.14 Lazdijų raj. Ėgliškių k. Perkūno rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Partizanų rėmėja Teresė Žališkevičienė buvo netikėtai užklupta ir suimta.

1951 11 04 okupantų teismo nuteista mirties bausme ir 1952 04 14 sušaudyta.

Pranas Repšys. Gimęs 1880 m. Denionių kaime. Prie Šimonių girios turėjo apie 25 ha ūkį. Pagal dukters Bronės Repšytės-Kalpokienės liudijimą, 1945 m. balandžio 14 d. (pagal A.Baliūną, tai buvo 1946 m. balandį) jis buvo suimtas namuose, ir, varydami per mišką, Svėdasų stribai jį nušovė. Tai padarė stribas Albinas Rašimas (g.1917 m.) iš Vikonių 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf

Ipolitas Ivaškevičius-Rickus iš Karpių k., Siesikų vls. Žuvo 1947 m. balandžio 14 d. Bardiškių k.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-26-1999.pdf