Metrika

Juozas Starkauskas 
REPRESINIŲ STRUKTŪRŲ IR KOMUNISTŲ PARTIJOS BENDRADARBIAVIMAS ĮTVIRTINANT OKUPACINĮ REŽIMĄ LIETUVOJE 1944-1953 M.

Nuotraukos, iliustracijos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo ir Genocido aukų muziejaus fondų.

Dailininkas Alfonsas Žvilius 
Redaktorė Rima Dulkinienė 
Maketuotoja Nijolė Juozapaitienė

SL 2015. 2006 12 28. 50 sp. 1.

Tiražas 1000 egz. Užsakymas 7.4
Išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,

Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius www.genocid.lt

Spausdino AB spaustuvė „Spindulys", Gedimino g. 10, LT-44318 Kaunas

Kaina sutartinė

Starkauskas, Juozas

St85 Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944-1953 m. / Juozas Starkauskas. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007. - 768 p., [16] iliustr. lap.

Bibliogr. išnašose. - Pavardžių r-klė: p. 745-766.

ISBN 9986-757-76-2

Remiantis archyvų dokumentais knygoje plačiai atskleidžiami Lietuvos komunistų partijos ryšiai su čekistais - masinio teroro vykdytojais Lietuvoje 1944-1953 m. ir bendras darbas su represinėmis struktūromis naikinant Lietuvos valstybingumo likučius bei šalies gyventojus, triuškinant ginkluotą pogrindžio pasipriešinimą.

UDK 947.45.083+[321.6+351.74/.76+343.3](091)(474.5)