Juozas Starkauskas REPRESINIŲ STRUKTŪRŲ IR KOMUNISTŲ PARTIJOS BENDRADARBIAVIMAS : Turinys, metrika

LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDO IR REZISTENCIJOS TYRIMO CENTRAS

VILNIUS 2007

Juozas Starkauskas

REPRESINIŲ STRUKTŪRŲ IR KOMUNISTŲ PARTIJOS BENDRADARBIAVIMAS ĮTVIRTINANT OKUPACINĮ REŽIMĄ LIETUVOJE 1944-1953 M.

Recenzavo dr. Vytautas Tininis

Knyga PDF formatu:   fotografinė kopija: 


© Juozas Starkauskas, 2007
© Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007
© Meninis apipavidalinimas, Alfonsas Žvilius, 2007

ISBN 9986-757-76-2

TURINYS

9 ĮVADAS
23 Trumpai apie Lietuvoje veikusius čekistus 
25 Tyrimo šaltinių patikimumas
30 Sovietinė istoriografija
35 Dabartinė Lietuvos istoriografija

39 POKARIO LIETUVA OKUPANTŲ IR KOLABORANTŲ AKIMIS
43  Rusų kariai apie Lietuvą
51  Apie bendrą šalies padėtį, gyventojų pažiūras, politinį nusiteikimą pirmaisiais pokario metais
53  Laiškas Stalinui
57  Vietinių komunistų ir rusų tarpusavio santykiai
64  Apie kovas su partizanais ir juos palaikančiais gyventojais
109 Trėmimų moralinis aspektas
115 Kolektyvizacija ir jos padariniai Lietuvos kaimui 
125 Padėtis po kolūkių įsteigimo
156 1953-ieji - didžiųjų pokyčių metai

168 LKP(b) CK BIURAS IR VKP(b) CK BIURAS LIETUVAI

176 KAI KURIE A. SNIEČKAUS VEIKLOS BRUOŽAI

195 KOMUNISTŲ PARTIJOS APSKRIČIŲ (RAJONŲ) IR VALSČIŲ KOMITETAI
202 Biurai
204 Partijos apskričių (rajonų) komitetų tautinė sudėtis
209 Sekretoriai
211 Partijos valsčių komitetai
215 IŠVADOS

217 KOMUNISTŲ PARTIJOS NARIAI, JŲ VEIKLA
221 Komunistų skaičius
224 „Partijos karys“, įslaptinimai ir kt.
232 Komunistų moralė
244 Neraštingųjų partija
248 Komunistų privilegijos
253 Komunistų tarpusavio nesutarimai
263 Valymai
266 Aktyvistai
284 IŠVADOS

287 KOMUNISTŲ IR ČEKISTŲ BENDRADARBIAVIMAS
287 Bendradarbiavimo pagrindai 
325 LKP(b) CK vaidmuo stiprinant bendradarbiavimą
336 Partijos komitetų pastangos stiprinti bendradarbiavimą su čekistais
345 Partinių funkcionierių ir čekistų ūkiniai ryšiai
354 Čekistinės vadovybės pastangos įtraukti partijos komitetus į bendrą veiklą
362 IŠVADOS

364 KOMUNISTŲ PARTIJOS NARIAI - REPRESIJŲ VYKDYTOJAI
375 Partiečių kova su pogrindžiu
388 Žemės atėmimas,išbuožinimai, trėmimai
428 Mokesčiai ir kolūkiečių engimas
441 Kiti komunistų partijos narių represiniai veiksmai
462 IŠVADOS

466 KOMUNISTŲ PARTIJOS ĮTAKA ČEKISTAMS
466 Įtaka čekistų kadrams. Čekistų valdymo grandys LKP(b) CK ir A. Sniečkaus vaidmuo
487 Partijos komitetų informacijos apie čekistų darbą šaltiniai
490 LKP(b) CK nutarimų poveikis čekistų veiklai
498 Čekistų ataskaitos
500 Bendri partijos apskričių komitetų nurodymai čekistams
514 Čekistų kadrai
522 Čekistų partiniai komitetai
526 IŠVADOS

529 TROIKOS IR PETIORKOS
558 IŠVADOS

560 PARTINIŲ ORGANŲ NESUTARIMAI SU ČEKISTAIS IR MĖGINIMAI RIBOTI KAI KURIUOS JŲ VEIKSMUS
561 Nesutarimų priežastys
565 Partijos komitetų ir represinių žinybų nesutarimai
585 Drastiškų čekistų veiksmų ribojimas
591 LKP(b) CK darbuotojų pranešimai
594 Partijos komitetų nutarimai ir bausmės čekistams
601 LKP(b) CK nutarimai čekistų veiklos klausimais
608 IŠVADOS

611 PARTINIŲ FUNKCIONIERIŲ POŽIŪRIS | ČEKISTUS
612 Priekaištai čekistams
631 LKP(b) CK ir pavienių partinių funkcionierių požiūris į čekistus
639 IŠVADOS

641 KADRŲ VALYMAI IR NAUJŲ KADRŲ RENGIMAS
641 Bendros kadrų valymo tendencijos
644 Partinių darbuotojų ir čekistų bendros pastangos keičiant kadrus
664 Atleistų iš darbo žmonių skaičius Lietuvoje
666 LKP(b) CK nutarimai kadrų klausimais
670 Partijos apskričių ir rajonų komitetų pastangos valyti kadrus nuo „svetimų elementų“
674 Aukštųjų ir vidurinių mokyklų kadrų valymas
686 Savų kadrų rengimas. Čekistinių „nacionalinių“ kadrų rengimas
691 Nomenklatūra
696 IŠVADOS

PRIEDAS NR. 1
698 TRUMPOS 1944-1953 M. LKP(b) CK BIURO NARIŲ BIOGRAFIJOS

PRIEDAS NR. 2
716 PARTIJOS APSKRIČIŲ (RAJONŲ) KOMITETŲ PIRMIEJI SEKRETORIAI
728 Trumpos pirmųjų sekretorių biografijos

PRIEDAS NR. 3
738 KAI KURIŲ KITŲ LSSR PARTINIŲ IR VALSTYBĖS DARBUOTOJŲ TRUMPOS BIOGRAFIJOS

743 SUTRUMPINIMAI

745 ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

Juozas Starkauskas
REPRESINIŲ STRUKTŪRŲ IR KOMUNISTŲ PARTIJOS BENDRADARBIAVIMAS ĮTVIRTINANT OKUPACINĮ REŽIMĄ LIETUVOJE 1944-1953 M.

Nuotraukos, iliustracijos iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo, Lietuvos ypatingojo archyvo ir Genocido aukų muziejaus fondų.


Dailininkas Alfonsas Žvilius
Redaktorė Rima Dulkinienė
Maketuotoja Nijolė Juozapaitienė

SL 2015. 2006 12 28. 50 sp. 1.
Tiražas 1000 egz. Užsakymas 7.4
Išleido Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras,
Didžioji g. 17/1, LT-01128 Vilnius www.genocid.lt

Spausdino AB spaustuvė „Spindulys",
Gedimino g. 10, LT-44318 Kaunas

Kaina sutartinė

Starkauskas, Juozas

St85 Represinių struktūrų ir komunistų partijos bendradarbiavimas įtvirtinant okupacinį režimą Lietuvoje 1944-1953 m. / Juozas Starkauskas. - Vilnius : Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2007. - 768 p., [16] iliustr. lap.

Bibliogr. išnašose. - Pavardžių r-klė: p. 745-766.

ISBN 9986-757-76-2

Remiantis archyvų dokumentais knygoje plačiai atskleidžiami Lietuvos komunistų partijos ryšiai su čekistais - masinio teroro vykdytojais Lietuvoje 1944-1953 m. ir bendras darbas su represinėmis struktūromis naikinant Lietuvos valstybingumo likučius bei šalies gyventojus, triuškinant ginkluotą pogrindžio pasipriešinimą.

UDK 947.45.083+[321.6+351.74/.76+343.3](091)(474.5)