11. Lagerių imperija

Ketvirtajame dešimtmetyje, pasižymėjusiame dar neregėtomis represijomis prieš visuomenę, nepaprastai išsiplėtė koncentracijos stovyklų - lagerių sistema. Šiandien prieinami Gulago archyvai leidžia tiksliai nustatyti tuomet vykusią jos evoliuciją, įvairius pertvarkymus, kalinių skaičių ir jų srautus, kalinių paskirstymą darbams, taip pat jų pasiskirstymą pagal lytį, amžių, tautybę, išsilavinimą, nuosprendžio tipą1. Žinoma, vis dar lieka neaiškumų. Gulago biurokratija gebėjo gerai suskaičiuoti savo „ganomuosius", bet tik tuos, kurie atvyko į paskirties vietą. O apie tuos, kurie į tą vietą neatvyko, statistikos duomenų beveik nėra. Galbūt jie mirė kalėjime ar be galo pervežinėjami iš vieno lagerio į kitą. Kiek jų buvo, šiandieną pasakyti neįmanoma, net jeigu jų kančių keliai nuo suėmimo iki nuteisimo pakankamai dažnai aprašyti ir paliudyti.

1930 m. viduryje GPU valdomuose lageriuose dirbo jau apie 140 000 kalinių. Vien tik milžiniškiems Baltosios—Baltijos jūrų kanalo kasimo darbams prireikė vergiškos 120 000 žmonių darbo jėgos, tad buvo pagreitintas dešimčių tūkstančių kalinių pervežimas iš kalėjimų į lagerius. Kaltinamųjų nuosprendžių skaičius nepaliaujamai augo: 1929 m. už GPU žinioje buvusius nusikaltimus nuteista 56 000 žmonių, o 1930 m. - jau daugiau kaip 208 000 (palyginus su 1 178 000 nuteistų 1929 m. bylose, kurios nepriklausė CPU jurisdikcijai, ir 1 238 000 - 1931 m.2). 1932 m. pradžioje didžiosiose CPU statybose, kur mirtingumas galėjo siekti 10% per metus, kaip ir kasant Baltosios—Baltijos jūrų kanalą, vargo daugiau nei 300 000 kalinių.

1934 m. liepą, CPU pertvarkius į NKVD, Gulagui (Glavnoje upravlenije lagerei - Vyriausioji lagerių valdyba) atiteko 780 smulkių pataisos kolonijų, kuriose buvo maždaug 212 000 kalinių. Jos buvo laikomos neproduktyviomis ir prastai tvarkomomis. Anksčiau jos buvo pavaldžios Teisingumo liaudies komisariatui. Kad lageris būtų produktyvus, jis turėjo būti didelis ir specializuotas. Netrukus pagrindinę vietą stalininėje SSRS ekonomikoje užėmė milžiniški kalinimo kompleksai, kuriuose buvo po dešimtis tūkstančių kalinių. 1935 m. sausio 1 d. jau suvienyto Gulago sistema apėmė daugiau kaip 965 000 kalinių, iš kurių 725 000 buvo „darbo lageriuose", o 240 000 - „darbo kolonijose", mažesniuose vienetuose, kur buvo kalinami „socialiai mažiau pavojingi" asmenys, dažniausiai nuteisti trumpesniam nei trejų metų laikui3.

Per ateinančius dvidešimt metų Gulago žemėlapis daugiausia išliko toks, koks buvo jau 1935 m. pradžioje. Solovkų salose įkurta kalinimo sistema, turėjusi apie 45 000 kalinių, paskleidė savo „skrajojančius lagerius", kurie persikeldavo į naujas miško kirtavietes Karelijoje, Baltosios jūros pakrantėse ir Vologdos rajone. Didžiulis Svirlagas, kuriame buvo apie 43 000 kalinių, turėjo užduotį aprūpinti malkomis Leningradą ir visus jo priemiesčius, o Temnikovo lageris su 35 000 kalinių - Maskvą.

Pradedant strateginiu Kotlaso punktu, Šiaurės rytų geležinkelis, miško kirtavietės ir kasyklos slinko link Ust Vymo, Uchtos, Pečio-ros ir Vorkutos. 51 000 Uchtpečlago kalinių tiesė kelius, dirbo anglies kasyklose ir naftos gavybos įmonėse, išsidėsčiusiose šiame tolimosios Šiaurės rajone. Kita atšaka ėjo link Šiaurės Uralo, jo chemijos kombinatų Solikamske ir Bereznikuose, o pietryčiuose Vakarų Sibiro lageriai su 63 000 kalinių tiekė nemokamą darbo jėgą didžiajam anglies kombinatui Kuzbasugol.

Dar labiau į pietus, Kazachstane esančiame Karagandos rajone, Steplago „žemdirbystės lageriai" su 30 000 kalinių įgyvendino naujovišką stepių įsisavinimo eksperimentą. Čia režimas buvo ne toks griežtas kaip Dmitlage (196 000 kalinių) - didžiausiose ketvirtojo dešimtmečio vidurio statybose, turėjusiose užduotį, 1933 m. užbaigus Baltosios-Baltijos jūrų kanalą, iškasti antrąjį didelį Stalino laikų kanalą - Maskvos-Volgos.

Dar vienas didžiulis projektas, tikrai vertas faraonų laikų ir užmojų, buvo BAM'as: Baikalo-Amūro magistralė, geležinkelis, turėjęs dubliuoti Transsibiro magistralę nuo Baikalo ežero ligi Amūro. 1935 m. pradžioje apie 150 000 Bamlago kalinių, suskirstytų į trisdešimt „divizijų", tiesė pirmąją geležinkelio atkarpą. 1939 m. Bamlagas, turėjęs 260 000 kalinių, buvo didžiausia konclagerinė sistema Sovietų Sąjungoje.

Pagaliau nuo 1932 m. Sevvostlago, Šiaurės rytų lagerių, sistema dirbo labai didelę strateginę reikšmę turinčiam Dalstrojaus aukso gavybos kombinatui. Auksas buvo eksportuojamas ir perkami industrializacijai būtini vakarietiški įrengimai. Aukso klodai buvo išsidėstę ypatingai atšiaurioje Kolymoje. Tai buvo visiškai izoliuotas kraštas, nes tenai patekti buvo galima tik jūra. Netrukus Kolyma tapo Gulago simboliu. Magadaną, pagrindinį Kolymos srities miestą ir uostą, į kurį būdavo atgabenami ištremtieji, pastatė patys kaliniai. Magadano plentas, irgi kalinių nutiesta gyvybinė arterija, jungė tik lagerius, kurių nežmoniškas gyvenimo sąlygas savo novelėse puikiai aprašė Varlamas Šalamovas. 1932 m. Kolymos kaliniai išgavo 276 kg aukso, o 1939 m. jų išgauto aukso kiekis sudarė jau 48 tonas, arba 35% visos SSRS tų metų aukso gavybos4. Tiesa, 1939 m. Kolymoje buvo jau 138 000 kalinių.

1935 m. birželį vyriausybė ėmėsi dar vieno stambaus projekto: pradėjo statyti nikelio gamybos kombinatą Norilske, už poliarinio rato. Tai buvo įmanoma padaryti tik panaudojant kalinių darbo jėgą. Šeštojo dešimtmečio pradžioje, Gulago klestėjimo laiku, Norilsko konclagerinėje sistemoje buvo apie 70 000 kalinių. Vadinamojo „pataisos darbų" lagerio gamybinė funkcija aiškiai atsispindėjo vidinėse Gulago struktūrose. Centrinės valdybos buvo organizuojamos ne geografiniu ar funkciniu, o ekonominiu principu: buvo hidroelektrinių statybos valdyba, geležinkelių tiesimo valdyba, kelių ir tiltų valdyba ir t. t. Kalinys ar speckolonistas buvo prekė, sandėrių tarp lagerių, kalėjimų valdybų ir pramoninių ministerijų objektas5.

Ketvirtojo dešimtmečio antroje pusėje Gulago kalinių skaičius padvigubėjo: 1935 m. jų buvo 965 000, o 1941 m. pradžioje -jau 1 930 000. Vien per 1937 m. jis padidėjo 700 0006. Masinis naujų kalinių antplūdis tais metais taip dezorganizavo gamybą, kad jos apimtis, palyginus su 1936 m., sumažėjo 13%! Gamybos stagnacija truko ligi 1938 m., kol naujasis vidaus reikalų komisaras Lavrentijus Berija griebėsi ryžtingų priemonių kalinių darbui „racionalizuoti". Savąją „Gulago pertvarkymo programą" Berija išdėstė 1939 m. balandžio 10 d. Politbiurui adresuotame laiške. Jis aiškino, kad jo pirmtakas Nikolajus Ježovas skatino „priešų medžioklę" „sveiko ekonominio valdymo" nenaudai. Kalinių maisto norma - 1400 kalorijų per dieną - buvo apskaičiuota „kalėjime sėdintiems žmonėms"7. Būtent todėl ankstesniais metais darbingų asmenų skaičius tirpte ištirpo; 1939 m. kovo 1 d. duomenimis, 250 000 kalinių buvo nedarbingi, o vien tik 1938 m. išmirė 8% visų kalinių. Norint įgyvendinti NKVD skirtą gamybos planą, Berija siūlė padidinti maisto davinį, atšaukti visus numatomus paleidimus į laisvę, pavyzdingai bausti visus tinginius ir kitus „gamybos dezorganizatorius" ir galiausiai - prailginti darbo laiką iki vienuolikos valandų per dieną, paliekant tris poilsio dienas per mėnesį, „kad visos fizinės kalinių išgalės būtų panaudotos racionaliai ir maksimaliai".

Priešingai paplitusiai nuomonei, Gulago archyvai rodo, kad kalinių rotacija buvo didelė, nes kasmet jų buvo paleidžiama nuo 20 iki 35%. Mat gana daug kalinių turėjo išbūti bausmės vietose mažiau nei penkerius metus (1940 m. pradžioje tokie kaliniai sudarė 57% viso Gulago kontingento). Po dešimties metų savavaliaujanti administracija ir specialioji jurisdikcija prailgino pasibaigusį 1937— 1938 m. įkalintų „politinių" bausmės laiką. Tačiau patekti į lagerį dažniausiai nereiškė, kad iš jo nebegrįši. Beje, „polageriniam" laikotarpiui buvo numatyta visa serija „pridėtinių bausmių", pvz., gyvenamosios vietos pasirinkimo apribojimas arba nutrėmimas.

Priešingai kitai įsigalėjusiai pažiūrai, į Gulago lagerius patekdavo toli gražu ne dauguma „politinių", nuteistų už „kontrrevoliucinę veiklą" pagal Baudžiamojo kodekso vieną iš keturiolikos liūdnai pagarsėjusio 58-ojo straipsnio punktų. Priklausomai nuo metų, politinių kalinių kontingentas svyravo tarp ketvirtadalio ir trečdalio Gulago „kadrų". Tačiau kiti kaliniai nebuvo kriminaliniai nusikaltėliai įprasta šio termino prasme. Jie atsidūrė lageryje už tai, kad pažeidė vieną iš gausių represinių įstatymų, sankcionavusių beveik kiekvieną veiklos sritį, nuo „socialistinės nuosavybės išeikvojimo", „pasų įstatymo pažeidimo", „chuliganizmo" ir „spekuliacijos" iki „pasitraukimo iš darbo vietos", „sabotažo" arba „darbadienių minimumo neįvykdymo" kolchozuose. Dauguma Gulago kalinių nebuvo nei politiniai, nei įprastine prasme kriminaliniai nusikaltėliai, o „eiliniai piliečiai", visuotinio darbo santykių ir nuolat augančio socialinės elgsenos tipų baudžiamumo aukos. Toks buvo partijos-valstybės represijų prieš vis platesnius visuomenės sluoksnius dešimtmečio rezultatas8.

Pabandykime nustatyti preliminarinius įvairių šių represijų aspektų rezultatus. Žinoma, jie nebus to paties lygio.

- 6 milijonai mirusių badu 1932-1933 m. - t. y. per katastrofą, kurią sukėlė priverstinės kolektyvizacijos politika ir valstybės reikalaujamas plėšikiškas kolchozninkų užauginto derliaus nusavinimas;

- 720 000 sušaudytų, iš jų 68 000 vien tik 1937-1938 m., GPU-NKVD specialios jurisdikcijos, tos teisingumo parodijos, laikotarpiu;

- 300 000 oficialiai paliudytų mirčių lageriuose 1934-1940 m.; be abejo, sugretinant 1930-1933 metus, apie kuriuos nėra tikslių duomenų, galima teigti per 10 metų mirus maždaug 400 000 žmonių. Į tą skaičių neįeina žmonės, mirę laikotarpiu tarp jų suėmimo ir užregistravimo lagerių biurokratijos apskaitos „atvykusių" skiltyje, nes tų duomenų neįmanoma patikrinti;

- apie 600 000 paliudytų išvežtųjų, „perkeltųjų asmenų" ar spec-kolonistų mirčių;

- maždaug 2 200 000 išvežtųjų, perkeltųjų ar speckolonistų;

- 7 milijonai žmonių, patekusių į Gulago lagerius ir kolonijas 1934-1941 m., turint omeny, kad 1930-1933 m. duomenys nepakankamai tikslūs.

1940 m. sausio 1 d. duomenimis, 53 „pataisos darbų stovyklose" ir 425 „pataisos darbų kolonijose" buvo 1 670 000 kalinių; po metų jų bus 1 930 000. Kalėjimuose teismo arba pervežimo į lagerius laukė apie 200 000 žmonių. Pagaliau 1800 NKVD komendantūrų turėjo savo valdžioje daugiau kaip 1 200 000 speckolonistų9. Net smarkiai juos sumažinus, atsižvelgiant į kai kuriuos ligi šiol istorikų ar liudytojų pateiktus įvertinimus, - jie dažnai painioja atvykusių į Gulagą skaičių su vienu ar kitu metu ten buvusių kalinių skaičiumi, - šie keli skaičiai rodo, kokio masto buvo represijos, nuo kurių ketvirtajame dešimtmetyje nukentėjo įvairiausi sovietinės visuomenės sluoksniai.

Nuo 1939 m. pabaigos iki 1941 m. vasaros į Gulago lagerius, kolonijas ir gyvenvietes plūstelėjo nauja tremtinių banga. Tai buvo susiję su naujų teritorijų sovietizacija ir beprecedentine socialinės elgsenos, ypač darbo srityje, kriminalizacija.

1939 m. rugpjūčio 24 d. apstulbęs pasaulis sužinojo apie išvakarėse pasirašytą nepuolimo paktą tarp stalininės SSRS ir hitlerinės Vokietijos. Pranešimas apie pakto pasirašymą sukėlė tikrą šoką Europos valstybėms, kurių viešoji nuomonė nebuvo pasirengusi tam, kas jai atrodė visiškas ankstesnių sąjungų sužlugdymas, nes tuomet mažai kas suprato, kas gali vienyti tokių priešingų ideologijų režimus.

1939 m. rugpjūčio 21 d. sovietinė vyriausybė atidėjo derybas, kurias ji vedė su Anglijos ir Prancūzijos delegacija, atvykusia į Maskvą rugpjūčio 11 d. ir ketinusia sudaryti su SSRS trišalę sutartį, susaistančią visas tris valstybes įsipareigojimais, jei Vokietija griebtųsi agresijos prieš vieną iš jų. Nuo 1939 m. pradžios Viačeslavo Molotovo vadovaujama sovietinė diplomatija palengva tolo nuo idėjos sudaryti sutartį su Prancūzija ir Didžiąja Britanija: buvo įtariama, kad jos pasirengusios naujam Miunchenui, tik dabar lenkų sąskaita, ir tai būtų atrišę Vokietijos rankas Rytuose. Kol derybos tarp SSRS ir Anglijos su Prancūzija klimpo neišsprendžiamose problemose (pvz., kaip kilus Vokietijos agresijai prieš Prancūziją Raudonoji armija galėtų perkirsti Lenkiją, norėdama atakuoti Vokietiją?), SSRS ir Vokietijos įvairių lygių atstovų kontaktai įgavo naują pakraipą. Rugpjūčio 14 d. Vokietijos užsienio reikalų ministras Ribbentropas pasisiūlė atvykti į Maskvą ir sudaryti plačią politinę sutartį su sovietiniais vadovais. Rytojaus dieną Stalinas tą pasiūlymą priėmė.

Rugpjūčio 19 d. SSRS ir Vokietija pasirašė prekybos sutartį, dėl kurios vyko derybos nuo 1938 m. pabaigos ir kuri turėjo būti labai naudinga Sovietų Sąjungai. Tos pačios dienos vakarą sovietinė pusė sutiko, kad Ribbentropas atvyktų į Maskvą pasirašyti nepuolimo pakto, kurį SSRS jau buvo parengusi ir kuris buvo tučtuojau perduotas Berlynui. Vokietijos ministras, gavęs „ypatingus įgaliojimus", atvyko į Maskvą rugpjūčio 23 d. popietę, o apie naktį pasirašytą nepuolimo paktą buvo pranešta rugpjūčio 24 d. jis buvo numatytas dešimčiai metų ir įsigaliojo nedelsiant. Svarbiausia pakto dalis, kurioje buvo kalbama apie įtakos sferų pasiskirstymą ir abiejų valstybių aneksijas Rytų Europoje, žinoma, liko paslaptyje. Nors tai buvo akivaizdu, iki 1989 m. sovietiniai vadovai neigė egzistavus šį „slaptą protokolą", tikrą „nusikaltimą taikai", kurį įvykdė abi pasirašiusios pusės. Pagal šį protokolą Lietuva turėjo atitekti Vokietijos interesų sferai, o Estija, Latvija, Suomija ir Besarabija - SSRS. Klausimas dėl Lenkijos valstybės likučių egzistavimo liko neišspręstas, tačiau po SSRS ir Vokietijos karinės intervencijos prieš Lenkiją Sovietų Sąjunga turėjo šiaip ar taip atgauti Baltarusijos ir Ukrainos teritorijas, užleistas Lenkijai pagal 1921 m. Rygos sutartį, taip pat ir dalį „istoriškai ir etniškai lenkiškų" teritorijų Liublino ir Varšuvos srityse.

Praėjus aštuonioms dienoms po pakto pasirašymo, nacistų kariauna užpuolė Lenkiją. Dar po savaitės, rugsėjo 9 d., žlugus lenkų pasipriešinimui ir Vokietijai primygtinai raginant, sovietinė vyriausybė pranešė Berlynui ketinanti skubiai okupuoti teritorijas, turinčias jai atitekti pagal slaptąjį rugpjūčio 23 d. protokolą. Rugsėjo 17 d. Raudonoji armija įsiveržė į Lenkiją. Pretekstas - noras „ateiti į pagalbą kraujo broliams ukrainiečiams ir baltarusiams", kuriems iškilusi grėsmė dėl „Lenkijos valstybės suirimo". Sovietinei intervencijai menkai tesipriešinta, nes lenkų armija jau buvo beveik visiškai sutriuškinta vokiečių. SSRS paėmė 230 000 karo belaisvių. Iš jų 15 000 buvo karininkai10 .

Vienu tarpu SSRS ir Vokietija ketino palikti buferinę Lenkijos valstybę, bet tos idėjos greit buvo atsisakyta. Dėl to pasidarė kebliau nustatyti SSRS-Vokietijos sieną. Rugsėjo 22 d. buvo numatyta, kad ji eis per Vyslą Varšuvoje. Ribbentropui rugsėjo 28 d. atvykus į Maskvą, siena buvo nustumta į rytus iki Bugo. Mainais už šią SSRS „nuolaidą", pakoreguojančią slaptojo rugpjūčio 23 d. protokolo nuostatas, Vokietija įtraukė Lietuvą į Sovietų Sąjungos interesų sferą.

Lenkijos pasidalijimas leido SSRS aneksuoti plačią - 180 000 km2 teritoriją su 12 milijonų gyventojų: baltarusių, ukrainiečių ir lenkų. Lapkričio 1 ir 2 d., suvaidinus referendumą, tos teritorijos buvo prijungtos prie sovietinių Ukrainos ir Baltarusijos respublikų.

Tomis dienomis NKVD buvo įsitraukusi į šių kraštų „valymą". Pirmas taikinys buvo lenkai, masiškai suiminėjami ir tremiami kaip „priešiški elementai". Didžiausias pavojus grėsė žemvaldžiams, pramonininkams, komersantams, pareigūnams, policininkams ir „kariniams kolonistams" (osadnicy wojskowi), kurie buvo gavę iš Lenkijos vyriausybės sklypelį žemės pasienio rajonuose už tarnybą armijoje per 1920 m. SSRS-Lenkijos karą. Gulago speckolonistų skyriaus statistiniais duomenimis, vien tik iš 1939 m. rugsėjį inkorporuotų į SSRS sudėtį teritorijų.nuo 1940 m. vasario iki 1941 m. birželio kaip speckolonistai į Sibirą, Archangelsko rajoną, Kazachstaną ir kitus tolimus SSRS rajonus buvo išvežta 381 000 civilių Lenkijos gyventojų11. Lenkų istorikai nurodo daug didesnius skaičius: milijoną ištremtųjų12. Deja, mes neturime jokių tikslių duomenų apie civilių gyventojų areštus ir trėmimus nuo 1939 m. rugsėjo iki 1940 m. sausio.

Šiandieną prieinami archyvai liudija vėliau buvus trejas dideles „gaudynes-trėmimus": 1940 m. vasario 9-10 d., balandžio 12-13 d., birželio 28-29 d.13 Įveikti nuotolį ten ir atgal nuo Lenkijos sienos iki Sibiro, Kazachstano ar tolimosios Šiaurės ešelonams reikėjo dviejų mėnesių. Iš 230 000 karo belaisvių lenkų iki 1941 m. vasaros liko gyvi tik 82 000. Labai daug mirė ir speckolonistų lenkų. 1941 m. rugpjūtį, po sutarties su emigracijoje esančia Lenkijos vyriausybe, sovietinė vyriausybė „amnestavo" lenkus, išvežtus pradedant 1939 m. lapkričiu, bet iš mažiausiai 381 000 lenkų, išvežtų 1940 m. vasarį - 1941 m. birželį, tebuvo likę 243 100 speckolonistų.

Iš viso šia amnestija pasinaudojo 388 000 lenkų: karo belaisvių, internuotų pabėgėlių ir ištremtų civilių. Šimtai tūkstančių per dvejus metus žuvo. Daug buvo sušaudyta motyvuojant tuo, kad jie yra „užkietėję ir ryžtingi sovietų valdžios priešai".

Tarp jų buvo tie 25 700 lenkų karininkų ir civilių, kuriuos sušaudyti pasiūlė Berija savo laiške Stalinui, parašytame 1940 m. kovo 5 d. Dalį nužudytųjų vokiečiai rado 1943 m. balandį Katynės miške. Keliuose bendruose kapuose buvo 4000 lenkų karininkų palaikai. Sovietinė vyriausybė mėgino primesti tas žudynes vokiečiams, ir tik 1992 m., Borisui Jelcinui lankantis Varšuvoje, aukšti sovietiniai pareigūnai pripažino tiesioginę Stalino ir Politbiuro narių atsakomybę už Lenkijos elito sunaikinimą 1940 m.

Tuoj pat po Lenkijai priklausančių teritorijų aneksijos sovietinė vyriausybė, pasinaudodama su nacistine Vokietija pasirašyta sutartimi, sukvietė į Maskvą Estijos, Latvijos ir Lietuvos vyriausybių vadovus ir primetė jiems „savitarpio pagalbos sutartis", pagal kurias šios valstybės „suteikė" SSRS teisę turėti jų teritorijoje karines bazes. Ir iškart 25 000 sovietinių kareivių įsikūrė Estijoje, 30 000 - Latvijoje, 20 000 - Lietuvoje. Šie kontingentai smarkiai viršijo minėtųjų dar oficialiai nepriklausomų valstybių armijų kontingentus. Sovietinės kariuomenės įvedimas 1939 m. spalį į Baltijos valstybes (į Lietuvą -lapkritį. - Leid. past.) iš tikrųjų reiškė jų nepriklausomybės galą. Spalio 11 d. Berija įsakė „išnaikinti" šiose šalyse „visus antisovietinius ir antisocialius elementus", ir sovietinis saugumas pradėjo suiminėti karininkus, valdininkus, inteligentus, kurie atrodė esą per mažai „patikimi" tolesnių SSRS tikslų perspektyvoje.

1940 m. birželį, tuoj po žaibiško pergalingo vokiečių puolimo prieš Prancūziją, sovietinė vyriausybė nutarė įgyvendinti visus slaptojo 1939 m. rugpjūčio 23 d. protokolo punktus. Birželio 14 d., prasimesdama „provokaciniais veiksmais prieš sovietines įgulas", ji nusiuntė ultimatumą Pabaltijo vadovams ir įpareigojo juos sudaryti „vyriausybę, pasirengusią garantuoti garbingą pagalbos sutarties laikymąsi ir pažaboti minėtosios sutarties priešus". Ir šimtai tūkstančių sovietinių kareivių okupavo Baltijos valstybes. Stalinas nusiuntė į jų sostines savo atstovus, įpareigotus pradėti trijų respublikų sovietizaciją: prokurorą Vyšinskį - į Rygą, Ždanovą - į Taliną, o vieną iš sovietinio saugumo vadovų, užsienio reikalų liaudies komisaro pavaduotoją Dekanozovą - į Kauną. Vietiniai parlamentai ir institucijos buvo paleisti, dauguma jų narių areštuoti. Komunistų partija buvo vienintelė, kuriai leista iškelti kandidatus liepos 14 ir 15 d. vyksiančiuose rinkimuose.

Vidaus reikalų komisaro L. Berijos laiškas Stalinui.

1940 m. kovo 5 d. Visiškai slaptai

Draugui Stalinui.

Daug buvusių lenkų armijos karininkų, buvusių policijos ir lenkų žvalgybos pareigūnų, nacionalistinių kontrrevoliucinių partijų narių, daug demaskuotų kontrrevoliucinių opozicinių organizacijų narių, perbėgėlių ir kitų tokių pat užkietėjusių sovietų valdžios priešų, degančių neapykanta sovietinei santvarkai, dabar kalinama SSRS NKVD karo belaisvių stovyklose ir vakarinių Ukrainos bei Baltarusijos sričių kalėjimuose.

Armijos ir policijos karininkai belaisvių stovyklose bando tęsti savo kontrrevoliucinę veiklą ir varo antisovietinę agitaciją. Kiekvienas jų tik ir laukia, kol išeis į laisvę, kad galėtų aktyviai kovoti prieš sovietų valdžią.

NKVD organai vakarinėse Ukrainos ir Baltarusijos srityse išaiškino daug maištingų kontrrevoliucinių organizacijų. Visose šiose organizacijose aktyvų ir svarbiausią vaidmenį atlieka buvę lenkų armijos bei policijos karininkai ir žandarai.

Tarp buvusių perbėgėlių ir valstybės sienos pažeidėjų yra daug priklausančių kontrrevoliucinėms šnipinėjimo ir pasipriešinimo organizacijoms.

Karo belaisvių stovyklose kalinami 14 736 buvę karininkai, pareigūnai, žemvaldžiai, policininkai, žandarai, kalėjimų prižiūrėtojai, pasienio zonose įsikūrę kolonistai (osadniki) ir žvalgybos agentai (97% jų yra lenkai). Į šį skaičių neįeina nei eiliniai kareiviai, nei puskarininkiai.

Šį skaičių sudaro:

-  Generolai, pulkininkai ir papulkininkiai 295

-  Majorai ir kapitonai 2080

-  Leitenantai, jaunesnieji leitenantai ir  gardemarinai 6049

-  Policijos, pasieniečių ir žandarmerijos karininkai ir puskarininkiai 1030

-  Policijos agentai, žandarai, kalėjimų prižiūrėtojai ir žvalgybos agentai 5138

-  Valdininkai, žemvaldžiai, dvasininkai ir pasienio zonų kolonistai 144

Be to, vakarinių Ukrainos ir Baltarusijos sričių kalėjimuose kalinami 18 632 žmonės (iš jų 10 685 yra lenkai).

Šį skaičių sudaro:

-  Buvę karininkai 1207

-  Buvę žvalgybos, policijos ir žandarmerijos  agentai 5141

-  Šnipai ir sabotuotojai  347

-  Buvę žemvaldžiai, gamyklų savininkai ir valdininkai 465

-  Įvairių kontrrevoliucinių pasipriešinimo organizacijų nariai ir įvairūs elementai 5345

-  Perbėgėliai 6127

Kadangi visi šie asmenys yra nuožmūs ir atkaklūs sovietų valdžios priešai, SSRS NKVD nuomone, būtina:

1. Įsakyti SSRS NKVD teisti specialiuose teismuose:

a) 14 700 buvusių karininkų, valdininkų, žemvaldžių, policijos agentų, žvalgybos agentų, žandarų, pasienio zonų kolonistų ir kalėjimų prižiūrėtojų, kalinamų karo belaisvių stovyklose;

b) taip pat 11 000 įvairių kontrrevoliucinių šnipų ir sabotuotojų organizacijų narių, buvusių žemvaldžių, gamyklų savininkų, buvusių lenkų armijos karininkų, valdininkų ir perbėgėlių, kurie buvo suimti ir yra kalinami vakarinių Ukrainos ir Baltarusijos sričių kalėjimuose, kad jiems būtų galima PRITAIKYTI GRIEŽČIAUSIĄ BAUSMĘ: MIRTIES BAUSMĘ SUŠAUDANT.

2. Asmens bylos bus nagrinėjamos kaliniams nedalyvaujant teisme. Kaltinamasis aktas nebus sudaromas. Tardymo išvados ir galutinis nuosprendis bus pateikiami:

a) karo belaisvių stovyklose kalinamiems asmenims - įteikiant SSRS NKVD karo belaisvių reikalų administracijos išduotą pažymą;

b) kitiems areštuotiems asmenims - įteikiant Ukrainos SSR NKVD ir Baltarusijos SSR NKVD išduotas pažymas.

3. Bylas nagrinės ir nuosprendžius skelbs teismas, sudarytas iš trijų asmenų: drg. Merkulovo, drg. Kobulovo ir drg. Bachtalovo.

SSRS vidaus reikalų komisaras L. Berija

Likus kelioms savaitėms iki tų įvykių, generolo Serovo vadovaujama NKVD areštavo 15-20 tūkstančių „priešiškų elementų". Vien tik Latvijoje liepos pradžioje buvo be teismo sušaudyta 1480 opozicionierių. Išrinkti parlamentai paprašė priimti jų valstybes į SSRS. Žinoma, Aukščiausioji taryba rugpjūčio pradžioje „patenkino" šį prašymą ir paskelbė tris naujas sovietines socialistines respublikas. Kai rugpjūčio 8 d. Pravda rašė: „Didžiosios Stalino konstitucijos saulė nuo šiol šviečia naujoms teritorijoms ir naujoms tautoms", Pabaltijo gyventojams prasidėjo areštų, trėmimų ir egzekucijų laikai.

Archyvuose išliko smulkūs duomenys apie didelį socialiai priešiškų elementų trėmimą iš Baltijos šalių, Moldavijos, Baltarusijos ir Vakarų Ukrainos. 1941 m. birželio naktį iš 13 į 14 d. ši operacija įvykdyta generolo Serovo įsakymu. Jos planas buvo parengtas prieš kelias savaites: dar 1941 m. gegužės 16 d. Berija pateikė Stalinui savo sudarytą „antisovietinių, socialiai svetimų ir nusikalstamų elementų išvalymo iš neseniai įsijungusių į SSRS sudėtį kraštų operacijos" paskutinį projektą. 1941 m. birželį turėjo būti ištremta 85 716 žmonių, iš jų 25 711 Pabaltijo gyventojų. 1941 m. liepos 17 d. raporte Merkulovas, antras žmogus NKVD sistemoje (po Berijos), susumavo Pabaltijo operacijos rezultatus. 1941 m. naktį iš birželio 13 į 14 d. buvo ištremta 11 038 „buržuazinių nacionalistų" šeimų nariai, 3240 buvusių žandarų ir policininkų šeimų narių, 7124 buvusių žemvaldžių, pramonininkų, valdininkų šeimų nariai, 1649 buvusių karininkų šeimų nariai ir pagaliau 2907 „įvairūs" asmenys. Iš šio dokumento aišku, kad tų šeimų galvos (vyrai, tėvai) buvo suimti iš anksto, dar prieš trėmimą, ir tikriausiai sušaudyti. Birželio 13 (14 d. - Leid. past.) operacija apėmė tik laikomų „socialiai svetimomis" šeimų narius14 .

Kiekviena šeima turėjo teisę pasiimti 100 kg bagažo, į kurį įėjo maisto atsargos vienam mėnesiui, nes NKVD neįsipareigojo aprūpinti pervežamus žmones maistu. Ešelonai privažiavo paskirties vietą - daugiausia Novosibirsko sritį ir Kazachstaną - tik 1941 m. liepos pabaigoje. O kai kurie pasiekė tremties vietą Altajaus krašte tik rugsėjui įpusėjus! Kiek vežamų žmonių mirė per 6-12 kelionės savaičių, sugrūsti po penkiasdešimt į gyvulinius vagonus, teturėdami tiek maisto ir reikmenų, kiek suspėjo pasiimti išvežimo naktį? Kitą didelę operaciją Berija turėjo suplanavęs 1941 m. nakčiai iš birželio 27 į 28 d. Šios datos pasirinkimas patvirtina, kad aukščiausi sovietinės valstybės vadovai visiškai nenumatė ir nesitikėjo vokiečių puolimo prieš SSRS birželio 22 d. Barbarosos operacija privertė keleriems metams atidėti NKVD vykdomą tolesnį Pabaltijo šalių „valymą".

Praėjus kelioms dienoms po Baltijos šalių okupacijos, sovietinė vyriausybė nusiuntė Rumunijai ultimatumą, reikalaudama nedelsiant „grąžinti" Sovietų Sąjungai Besarabiją, kuri įėjo į Rusijos imperiją ir buvo paminėta slaptajame SSRS-Vokietijos protokole, pasirašytame 1939 m. rugpjūčio 23 d. Be to, ultimatume buvo reikalaujama SSRS perduoti Šiaurės Bukoviną, kuri niekada neįėjo į carinę imperiją. Kadangi Vokietija Rumunijos neparėmė, šiai beliko tik nusileisti. Bukovina ir dalis Besarabijos buvo inkorporuota į Ukrainą; likusi Besarabijos dalis tapo Moldavijos sovietine socialistine respublika, paskelbta 1940 m. rugpjūčio 2 d. Tą pačią dieną Berijos pavaduotojas Kobulovas pasirašė įsakymą ištremti 31 699 „antisovietinius elementus" iš Moldavijos SSR teritorijos ir dar 12 191 „antisovietinį elementą" iš Rumunijos rajonų, inkorporuotų į Ukrainos SSR. Visi tie „elementai" buvo suregistruoti ir įtraukti į kartoteką jau gerai įvaldytu metodu. Išvakarėse, 1940 m. rugpjūčio 1 d., kalbėdamas Aukščiausiojoje taryboje, Molotovas nupiešė triumfinį Vokietijos-SSRS santarvės rezultatų vaizdą: per vienerius metus į Sovietų Sąjungą buvo inkorporuota 23 milijonai gyventojų.

Tačiau 1940 m. įsidėmėtini dar vienu atžvilgiu: tais metais Gulago kalinių, išvežtųjų, į sovietinius kalėjimus sugrūstų žmonių skaičius pasiekė apogėjų. 1941 m. sausio 1 d. duomenimis, Gulago lageriuose buvo 1 930 000 kalinių: per metus kalinių skaičius padidėjo 270 000. Prie 1939 m. pabaigoje užregistruotų 1 200 000 speckolonistų prisidėjo daugiau kaip 500 000 žmonių, išvežtų iš „sovietizuotų" teritorijų; sovietiniuose kalėjimuose, kur teoriškai buvo 234 000 vietų, sutalpinta daugiau kaip 462 000 žmonių15 ; pagaliau tais metais nepaprastai padaugėjo baudžiamųjų nuosprendžių: nuo maždaug 700 000 iki beveik 2 300 00016.

Taip atsitiko todėl, kad buvo įvestos neregėtos bausmės socialinių santykių sferoje. Dirbantiems žmonėms 1940 metai įsiminė birželio 26 d. dekretu, kuriuo buvo įvesta „aštuonių valandų darbo diena, septynių dienų savaitė, o darbininkams draudžiama palikti įmonę savo iniciatyva". Nuo šiol buvo baudžiama už bet kokį nepateisinamą neatvykimą į darbą, pradedant ilgesniu kaip dvidešimt minučių pavėlavimu. Nusižengėlis gaudavo šešis mėnesius „pataisos darbų" be laisvės atėmimo, atskaitant 25% iš jo atlyginimo. Bausmė galėjo būti padidinta: pažeidėjas galėjo patekti 2-4 mėnesiams į kalėjimą. 

1940 m. rugpjūčio 10 d. dekretu įvestos sankcijos už „chuliganiškus veiksmus", gamybos broką ir smulkias vagystes darbo vietoje: nuo vienerių iki trejų metų lagerio. Sovietinės pramonės darbo sąlygomis tas naujas „niekšiškas įstatymas" galėjo būti pritaikytas kiekvienam darbininkui.

Šie dekretai, galioję ligi 1956 m., reiškė naują bausmių įvedimo darbo teisėje etapą. Per pirmąjį bausmių taikymo pusmetį buvo nuteista daugiau kaip pusantro milijono žmonių, iš jų beveik 400 000 - kalėti. Štai kodėl nuo 1940 m. vasaros taip smarkiai išaugo kalėjimuose esančių kalinių skaičius. 1939 m. atlikti bausmę lageryje buvo nuteista 108 000 chuliganų, o 1940 m. - jau 200 000 17.

Taigi vietoj pasibaigusio Didžiojo teroro nesiliovė 1932 m. prasidėjęs neregėtas puolimas prieš paprastus žmones, kurie atsisakė paklusti gamyklos ar kolchozo drausmei. Atsakydami į niekšiškus 1940 m. vasaros įstatymus, nemaža darbininkų, anot NKVD informatorių, persiėmė „nesveikomis nuotaikomis", ypač pirmosiomis nacistinės invazijos savaitėmis. Jie neslėpė noro, kad „žydams ir komunistams ateitų galas", ir skleidė „provokatoriškus gandus" kaip tas maskvietis darbininkas, kurio žodžiai buvo perduoti NKVD: „Kai Hitleris užima mūsų miestus, jis visur liepia iškabinti skelbimus, kur sakoma: Aš neperduosiu darbininkų teismui, kaip daro jūsų vyriausybė, kai jie pavėluoja į darbą dvidešimt minučių"18. Už tokias kalbas buvo griežčiausiai baudžiama - tai patvirtina generalinis karo prokuroras savo pranešime „apie nusikaltimus ir nusižengimus, įvykdytus geležinkeliuose nuo 1941 m. birželio 22 d. iki rugsėjo 1 d.", ir pamini 2524 nuteistuosius, iš kurių 204 buvo paskirta mirties bausmė. Ne mažiau kaip 412 iš šių nuosprendžių buvo priimti už „kontrrevoliucinių gandų platinimą". 110 geležinkelininkų už šį nusikaltimą buvo pasmerkti mirti19.

Neseniai išspausdintame dokumentų rinkinyje apie „viešąją nuomonę" Maskvoje pirmaisiais karo mėnesiais20 pabrėžiama, kad 1941 m. vasarą vokiečiams veržiantis pirmyn, „paprasti žmonės" buvo sutrikę. Maskviečiai atrodė susiskirstę į tris grupes: „patriotus", „liūną", kur kildavo ir plisdavo visi gandai, ir „pralaimėjimo šalininkus", kurie troško vokiečių pergalės prieš nekenčiamus „žydus ir bolševikus". 1941 m. spalį, demontuojant gamyklas, kad būtų galima jas evakuoti į šalies rytus, Ivanovo rajone tekstilės įmonėse kilo „antisovietinės riaušės"21. Pesimistinės kai kurių darbininkų kalbos atskleidė, kokia neviltis slėgė dalį paprastų žmonių, priverstų nuo 1940 m. paklusti vis griežtesniems įstatymams.

Vis dėlto nacistų barbariškumas sutaikė patriotizmo apimtus paprastus žmones su savu režimu, nes nacizmas nežadėjo jokios ateities; sovietiniai piliečiai jautėsi pasmerkti išnaikinimui ar geriausiu atveju vergijai. Stalinas mikliai sugebėjo atgaivinti rusų tautines ir patriotines vertybes. Kreipdamasis į tautą per radiją 1941 m. liepos 3 d., jis pradėjo savo garsiąją kalbą žodžiais, kurie šimtmečiais vienijo tautinę bendruomenę: „Broliai ir seserys, mūsų tėvynei gresia didelis pavojus". Nuorodos į „didžiąją rusų tautą, davusią pasauliui Plechanovą, Leniną, Puškiną, Tolstojų, Čaikovskj, Čechovą, Lermontovą, Suvorovą ir Kutuzovą", turėjo pagrįsti „šventojo karo", „Didžiojo Tėvynės karo" idėją. 1941 m. lapkričio 7 d., priiminėdamas iš Raudonosios aikštės tuoj pat išvykstančių į frontą savanorių batalionų paradą, Stalinas ragino juos kautis su priešu, sekant „šlovingu mūsų protėvių Aleksandro Neviečio ir Dimitrijaus Doniečio pavyzdžiu": Aleksandras Nevietis XIII amžiuje išgelbėjo Rusiją nuo Teutonų ordino riterių, o Dimitrijus Donietis XIV amžiuje padarė galą totorių-mongolų jungui.

 

1 A. Getty, G. Rittersporn, V. Zemskov, art. cit.; N. Werth, Goulag, les vrais chiffres. art. cit.; A. Nove, Victims of Stalinism: How Many?, iš J. A. Getty, R. Manning, Stalinist Terror, op. cit.

2 Žr. Popov, .art. cit., p. 20-31. 

3 V. Zemskov, Gulag, art. cit., p. 11.

4 O. Chlevniuk, Prinuditelnyj trud v ekonomike SSSR, 1929-1941, Svobodnaja Mysl, 1992, Nr. 13, p. 78-92.

5 N. Werth, G. Moullec, op. cit., p. 345-379.

6 V. Zemskov, art. cit., p. 11-15.

7 O. Chlevniuk, art. cit., p. 88-89.

8 J. A. Cetty, G. Rittersporn, V. Zemskov, art. cit., p. 650-657.

9 Šie apibendrinti duomenys iš esmės remiasi aukščiau nurodytais straipsniais ir darbais, būtent: J. A. Getty, G. T. Rittersporn, V. K. Zemskov, art. cit.-, V. K. Zemskov, art. cit.; N. Werth, art. cit.; V. P. Popov, art. cit.; O. Chlevniuk, art. cit.; Istočnik, 1995, Nr. 1, p. 117-130; A. Blum, op. cit.

10 K. Sword, Deportation and Exile. Poles in the Soviet Union, 1939-1948, London, Mac Millan, 1994, p. 7.

11 V. Zemskov, Specposelency, art. cit., p. 5.

12 Z. S. Siemaszko, W sowieckim osaczeniu, London, 1991; W. Wielhorski, Los Pola-kow w Niewoli Sowieckiej, London, 1956.

13 K. Sword, op. cit., p. 15-23.

14 CARF, 9401/1/4475.

15 V. K. Zemskov, Gulag, art. cit., p. 19. 

16 GARF, 9492/2/42/125.

17 GARF, 9492/2/42.

18 N. Werth, C. Moullec, op. cit., p. 229. 

19 Istočnik, 1994, Nr. 3, p. 107-112.

20 Moskva Voįennaja: Memuary i archivnyje dokumenty, M., 1995.

21 CRCEDHC, 17/88/45.