Juodoji komunizmo knyga - Metrika

JUODOJI KOMUNIZMO KNYGA

Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karei Bartosek, Jean-Louis Margolin

JUODOJI KOMUNIZMO KNYGA

Nusikaltimai, teroras, represijos

Talkino

Remi Kauffer, Pierre Rigoulot, Pascal Fontaine, Yves Santamaria ir Sylvain Boulouque

Iš prancūzų kalbos vertė

 

Irina Mikalkevičienė, Danius Zalieckas, Vilhelmina Vitkauskienė

Vilnius

UDK 321.6 Ju-138

Versta iš:

Stéphane Courtois, Nicolas Werth,

Jean-Louis Panné,

Andrzej Paczkowski, Karei Bartosek, Jean-Louis Margolin

LE LIVRE NOIR DU COMMUNISME

Crimes, terreur, répression

Éditions Robert Laffont, S. A., Paris, 1997

Recenzavo hum. m. dr. ARVYDAS ANUŠAUSKAS

Ouvrage publié avec le concours du Ministère français chargé de la culture-Centre national du livre

Knygos leidimą parėmė Prancūzijos kultūros ministerija, Nacionalinis knygos centras

© Éditions Robert Laffont, S. A., Paris, 1997
© Vertimas į lietuvių kalbą, Irina Mikalkevičienė, Danius Zalieckas, Vilhelmina Vitkauskienė, 2000

ISBN 5-415-01497-7

© Leidykla VAGA, 2000

Leidėjas ir autoriai skiria šią knygą François Furet, sutikusio parašyti jos pratarmę, atminimui

38 Juodoji komunizmo knyga/ [Stėphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karei Bartosek, Jean-Louis Margolin]. - Vilnius: Vaga, [2000]. -1078 p.; [16] iliustr. lap. Autoriai nurodyti virš. - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 1059.

ISBN 5-415-01497-7

UDK 321.6+343.3

„Juodoji komunizmo knyga" - knyga apie komunistinių režimų istoriją, trukusią aštuoniasdešimt metų ir apėmusią kone trečdalį žmonijos. Aprašomas komunizmo įsigalėjimas Rusijoje, Kominterno veikla, nesėkmingi mėginimai sukelti revoliucijas kitose Europos šalyse, atskleidžiama komunistų veikla Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Afganistane.

Stėphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karei Bartosek, Jean-Louis Margolin

JUODOJI KOMUNIZMO KNYGA

Redaktorė S. Papečkienė
Dailininkė D. Rybakovienė 
Meninis redaktorius L. Spurga 
Korektorė R. Prapiestienė 
Maketavo D. Rybakovienė

Užsakymas416

Leidykla VAGA, Gedimino pr. 50, 2600 Vilnius
Spausdino AB „Vilspa", Viršuliškių skg. 80, 2506 Vilnius

Nacizmo nusikaltimai buvo oficialiai pripažinti ir pasmerkti, po nacistų pralaimėjimo pagrindiniai jų vadeivos buvo nuteisti Tarptautiniame Niurnbergo kariniame tribunole. O komunizmo nusikaltimus vis dar gaubia tyla, jie nesusilaukė nei istorinio, nei moralinio įvertinimo, nors pirmieji konclageriai atsirado ne Hitlerio, o Lenino šalyje ir nuo nacizmo nukentėjo apie 25 milijonus žmonių, o komunizmo aukų skaičius siekia 100 milijonų.

„Juodoji komunizmo knyga" - pirmasis Vakarų pasaulio mėginimas sudaryti komunizmo aukų sąrašą. Grupė istorikų ir universiteto dėstytojų ėmėsi rašyti komunistinio teroro istoriją, tirdami skaudžius jo pėdsakus Europoje, Azijoje, Afrikoje, Lotynų Amerikoje, Afganistane. 1997 m. ši knyga išleista Prancūzijoje, netru-kus pasirodė Vokietijoje, Rusijoje ir kt. (jau 29 šalyse). Gausūs autorių surinkti liudijimai, faktai, archyvų dokumentai patvirtina, kad komunistinė sistema per visą savo gyvavimo laikotarpį buvo nusikalstama ir iš pat pradžių rėmėsi teroru. Kaip sako žy-mus prancūzų istorikas, parašęs šiai knygai įžangą, Stephane Courtois, „komunizmo nusikaltimai nesuskaičiuojami: pirmiausia tai nusikaltimai žmogaus dvasiai, taip pat visuotinei kultūrai ir tautinėms kultūroms". Ar bereikia sakyti apie komunistinės ideologijos užkratą, sovietinį mentalitetą, ligi pat šiol skaudžiai žalojantį žmonių ir tautų likimus.