ATSIUSTA PAMINĖTI

Jonas Šalna, AMŽINYBĖS JUOSTA. Tai antroji dr. Jono šalnos poezijos knyga, kurioje autoriaus jungtinis meno ir poezijos atspindys šiltai praturtins kiekvieno skaitytojo sielą. Lengvai skaitomi ir suprantami, bet giliai į širdį smingantys poezijos posmai, papuošti paties autoriaus meniškų medžio skulptūrų nuotraukomis, darytomis A. Kezio. Knyga labai gražiai išleista Vilniuje 1999 m. „švyturio" leidyklos, 352 psl., kieti viršeliai. Autorius penkis šios knygos egzempliorius paaukojo Į Laisvę fondui, už ką esame jam nuoširdžiai dėkingi.

Balys Raugas, PRAEITIES AIDAI, eilėraščiai, šioje antrojoje savo eilėraščių knygoje autorius, buvęs „Kario" žurnalo bei keletos knygų redaktorius, ateina pas skaitytoją su nuoširdžiais jaunystės prisiminimų poezijos posmais, šią nedidelę 56 psl. poezijos knygelę 1999 metais išleido Lietuvių karių veteranų sąjunga „Ramovė".

VARPAS, Nr. 33,1999 m. 208 psl. Vinco Kudirkos nuotrauka viršelyje ir keletas žurnale išspausdintų straipsnių primena Lietuvos Himno autoriaus 100-tąsias mirties metines, šiame „Varpo" numeryje, kaip paprastai, daug įdomios medžiagos. Ypač dėmesio verti - du dr. K. Karvelio straipsniai: „Desovietizacija Lietuvoje" ir „Dabartiniai Lietuvos inteligentai"; A. Kučio „Klaidžiojimai ieškant Lietuvoje antisemitizmo pradžios"; J. Žygo „{statymai, kurie žlugdo ekonomiją". Žurnalą jau daugelį metų redaguoja Antanas Kučys. Leidžia Varpininkų filisterių draugija.

Valdo Striužo parengta ŠVENČIONIŲ RAJONO SĄJŪDŽIO IR ATGIMIMO KRONIKA. Šioje 70 psl. knygelėje V. Striužas pateikia Švenčionių krašto Atgimimo istoriją nuo 1988 iki 1998 metų. Nuo pat pirmųjų Sąjūdžio žingsnių labai įdomiai aprašyti įvykiai bei žmonės, surinkta daug nuotraukų, išspausdinti kai kurių asmenų prisiminimai. Knygelėje pateikta vertinga dešimties metų istorija, rodanti tautos žingsnius iš komunistinės nakties į Laisvės rytą.

ŽYDINTIS MEDIS - Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos moksleivių kūryba. 92 psl. knygelė, parengta gimnazijos lietuvių kalbos mokytojų, gražiai iliustruota Ilonos Miknevičiūtės meno darbais. Joje išspausdinti įvairaus amžiaus dabar gimnazijoje besimokančių ir jau baigusių moksleivių kūriniai - poezija, proza, miniatūros ir kt. šis leidinys, be abejo, bus geras paskatinimas tolimesnei moksleivių kūrybai. Knygelė išleista 1998 m. Daumanto fondo ir Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos fondo lėšomis.

„Į Laisvę" redakcija visada mielai laukia skaitytojų laiškų su pasisakymais, nuomonėmis ar pastabomis apie žurnale spausdintas mintis bei straipsnius. Rašykite

1999 METŲ AUKOS "Į LAISVĘ" ŽURNALUI,
atsiųstos iki šio numerio išleidimo

Garbės rėmėjai: dr. N. Bražėnaitė, dr. J. Kazickas, kun. M. Kirkilas, dr. P. Kisielius, S. Krutulis, V. Naudžius, E. Pakulienė, Br. Paulienė, V. Petrulis, A. Raulinaitis (1998-9), V. Maželis, S. Slavickas, dr. J. Šalna, V. Volertas, dr. P. Žemaitis.

Garbės prenumeratoriai: T. Alinskas, E. Arbas, M. Bajorūnienė, V. Baleišytė, P. Baltis, dr. Z. Brinkis, K. Bružas, A. Bumbulis, R. Bureikienė, dr. S. Čepas, V. Čepėnas, dr. A. L. Čepulis, K. Čėsna, kun. M. Čyvas, V. Čyvas, A. Damijonaitis, K. Dočkus, G. Dragūnas, St. Džiugas, I. Eitmanienė, J. Gelumbauskas, O. Girniuvienė, Dr. G. Grinis, D. R. Jakienė. A. Janušis, A. Kairienė, K. Kazlauskas, V. Kazlauskas, P. Kaufmanas, kun. L. Kemėšis, M. Kevalaitis, A. Kulnys, Č. Kuras, V. Kuzmickas, St. Laniauskienė, J. Lieponis, J. Lukoševičius, dr. V. Majauskas, I. Mališka, V. Mažeika, J. Mikaila, V. Milukas, V. Montvilas, P. Narutis, K. Norvilą, dr. A.S. Pacys, kun. J. Pakalniškis, Br. Paliulis, J. Paliulis, VI. Palubinskas, A. Pargauskas, J.P. Pažemėnas, Br. Polikaitis, A. Prapuolenytė,dr. Z. Prūsas, A. Pumputis, J. Pupius, V. Rastonis, dr. P. Rasutis, A.R. Regis, J. Rygelis, V. Rociūnas, St. Rudys, A. Sakalaitė, dr. R. Sidrys, VI. Sinkus, G. Sirutienė, V. Skladaitis, E. Skrupskelytė, J. Smilgienė, A. Sutkuvienė, V.S. Šilas, V. Tumasonienė, prel. I. Urbonas, J. Vaičiulaitienė, J. Vasaris, J. Velutis, V. ir K. Volertai, kun. V. Volertas, V. Žadeikienė, V. Žiaugra, V. Žilionienė, J. Žygas.

Aukotojai: A. Balsys, J. Barasas, R. Bulovas, A. Gurevičius, K. Ivinskis, A. Kairelis, A. J. Kerelis, S. Pusdešrienė, B. Raugas, B. Stonkus, J. Vitėnas, kun. K. Žemaitis.

Visiems " Į laisvę" žurnalo talkininkams leidėjai ir administratorius taria nuoširdų AČIŪ!

MIELI ŽURNALO SKAITYTOJAI. PASIKEITUS JŪSŲ ADRESUI, BŪTINAI TUOJ APIE TAI PRANEŠKITE ADMINISTRATORIUI