1941 METŲ SUKILĖLIAI SIEKIA TEISIŲ PRIPAŽINIMO

Lietuvos 1941 metų birželio 22-28 d. sukilėlių sąjunga iškilmingu minėjimu Vilniaus karininkų ramovėje 1998 gruodžio 18 d. pagerbė Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) Vilniaus štabo narius. LAF Vilniaus štabas 1941 metų pavasarį rengė planus, kaip atkurti Lietuvos valstybingumą, prasidėjus vokiečių - sovietų karui. Buvo ieškoma geriausių sprendimų - kaip atskirti lietuviškus kariuomenės dalinius nuo sovietinės vadovybės, kaip suformuoti Lietuvos Laikinąją vyriausybę, perimti krašto valdymą anksčiau nei įžengs vokiečių kariuomenė. Tačiau likus maždaug dviem savaitėms iki karo pradžios, dauguma LAF Vilniaus štabo narių, įskaitant ir jų vadovą majorą Vytautą Bulvyčių, buvo sovietinio saugumo suimti. Aštuoni iš jų buvo sušaudyti Gorkio kalėjime 1941 m. gruodžio 18 d. Dar aštuoni buvo nuteisti ilgus metus kalėti.

Minėjimas gruodžio 18 dieną prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo vyriausias kariuomenės kapelionas kun. Alfonsas Bulotas. Jis vėliau savo žodyje pabrėžė, kad sovietiniams okupantams nepavyko ištrinti iš žmonių širdžių ir istorinės atminties vardus tų pasiryžėlių, kurie aukojosi dėl tautos laisvės ir valstybės nepriklausomybės. Buvęs Lietuvos karo lakūnas Viktoras Ašmenskas papasakojo apie LAF Vilniaus štabo narių veiklą. Prisiminimais pasidalijo ir jų šeimų nariai. Minėjimo dalyviai padėjo gėlių prie atsiminimo lentos, įmūrytos namo, esančio Gedimino prosp. 29, sienoje. Šiame name 1941 m. kaip tik ir buvo įsikūręs LAF Vilniaus štabas.

1941 metų sukilėlius pradėjo organizuoti Povilas Šilas, buvęs teisingumo viceministras Laikinojoje vyriausybėje, vėliau - Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto narys.

Dabartinė buvusių sukilėlių veikla prasidėjo 1993 m., kai buvo įkurtas sukilėlių klubas prie žurnalo "Kardas" redakcijos. 1995 m klubas buvo perorganizuotas į Sukilėlių sąjungą. Nuo 1998 m. rugpjūčio mėn. Sukilėlių sąjungai vadovauja vienuolikos asmenų taryba, jos pirmininkas - kaunietis inž. Alfonsas Žaldokas. Taryba yra įsipareigojusi:

-    sutelkti visus 1941 metų sukilimo dalyvius ir rūpintis, kad jiems būtų suteiktas kario -savanorio statusas;

-    siekti, kad 1941 metų sukilimas būtų pripažintas kaip natūralus ir teisėtas lietuvių tautos kovų už jos teises tęsinys, o 1941 metais sukilėlių sudaryta Laikinoji vyriausybė būtų pripažinta kaip teisėta Lietuvos Respublikos vyriausybė.

Jonas Antanaitis,
Sukilėlių sąjungos tarybos sekretorius