Į Laisvę 1998 128(165)

Redakcijos skiltis ........................................................ 2

       Kazys Ambrozaitis - Vėluoja Lietuvos laisvės laikrodis.

       Juozas Baužys - Kultūros skraiste pridengiama tikrovė.

LFB tarybos pareiškimas ................................................... 4

Vidmantas Valiušaitis - Tautos gairių ir vilčių atsinaujinimo šaltinis .... 5

Skaitytojų žodis .......................................................... 7

Vytautas J. Bieliauskas - Užsienio lietuviai ir Lietuva:

       bendros kalbos beieškant .......................................... 10

Liūda Rugienienė - Suvokime save ir savo paveldą! ........................ 21

Vytautas Voveris - Mes mokėsim gyventi! .................................. 26

Jonas Šalna - Partizanas (eil.) .......................................... 31

Janina Semaškaitė - Balto rūko skraistė .................................. 32

Vidmantas Valiušaitis - Į Laisvę fondas ir asmenybės raiška .............. 39

Henrikas Kudreikis - Karvelis tarp vanagų ................................ 47

Daiva Karužaitė - Kosmopolitizmas ar tautiškumas

       lietuviškojo jaunimo kelyje? ...................................... 51

Juozas Baužys - Rezistencinės mintys Dainavoje (42-roji studijų savaitė)   53

Algis P. Raulinaitis - "Į pilnutinę demokratiją" (40 metų sukakties proga) 59

Antanas Musteikis - Lietuviškos šmėklos (ištrauka) ....................... 61

Jonas Kairevičius - Demokratiją reikia kurti ............................. 62

Juozas Baužys - Septintoji ĮLF studijų savaitė Lietuvoje ................. 63

Vytautas J. Bieliauskas - Vytautas Stasys Vardys ......................... 68

Antanas Dundzila - Herojus prieš okupantus ir..."katalikus" .............. 70

Žmonės ir įvykiai ........................................................ 77

Atsiųsta paminėti ........................................................ 80


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

MIELI SKAITYTOJAI,

pasikeitus Jūsų adresui, nepamirškite apie tokį adreso pakeitimą pranešti ir Į LAISVĘ administratoriui.

Pratęsdami savo prenumeratas ar užsakydami žurnalą savo giminėms, draugams bei pažįstamiems Lietuvoje, tapkite Į LAISVĘ rėmėjais, garbės prenumeratoriais, pridėkite savo auką.

Žurnalas yra perspausdinamas Kaune ir iš ten išsiuntinėjamas Lietuvos skaitytojams. Norėtume, kad Į LAISVĘ gautų kuo daugiau Lietuvos mokyklų, bibliotekų, ligoninių, tačiau tam yra būtinai reikalinga ir Jūsų finansinė pagalba. Apmokėkite tokias Lietuvos prenumeratas - jos tik 5 US doleriai metams!

Administratorius

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Inc.) Čikagoje.

Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrozaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas:

Į Laisvę, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas

Administracijos adresaas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA

Prenumerata JAV ir Kanadoje—10 JAV dolerių; Australioje, Pietų Amerikoje ir Europoje—15 JAV dolerių.

Garbės prenumerata—20 JAV dolerių. Lietuvoje—tik 5 JAV dol.

Spausdina „Draugo" spaustuvė Čikagoje.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM)—a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL

NR. 128 (165) 1998 RUDUO

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje- Kęstučio apygardos partizanai. Nuotrauka daryta 1948 m. kovo mėn.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu parašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.