Į Laisvę 1997 125(162)

     T U R I N Y S
Redakcijos Skiltis ........................................................... 2
      K.A. - Demokratizacijos keliu
      J.B. - Moralinio nuosmukio grėsmė
E. Šarūnas - Porinkiminiai komentarai ........................................ 4
Skaitytojų žodis ............................................................. 6
Kun. dr. Andrius Baltinis - Modernusis žmogus ir rezistencija ................ 8
Teklė Kulvinskienė - Partizanai Suvalkų krašte .............................. 18
Antanas Sabalis - LFB įnašas Seimo rinkimuose ............................... 27
Jonas Kairevičius - Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia šiandien ......... 29
Janina Semaškaitė - Kam skambėjo Kudirkos varpas? ........................... 34
Paulius Jurkus - Telšių vyskupą Vincentą Borisevičių prisiminus ............. 42
Bunkeris, kur žuvo Julijonas Būtėnas ........................................ 46
Henrikas Kudreikis - Lietuvos partizanai bolševikinėje literatūroje ......... 47
Dr. Zenonas Prūsas - Prisiminimai apie 1941 metų sukilimą ................... 50
Vidmantas Valiušaitis - Pažadėtosios žemės piligrimas (poetas Kęstutis Genys) 52
Paminklas Juozui-Lukšai Daumantui ........................................... 56
Juozo Kojelio knygos „Iš nakties į rytą" pristatymai ........................ 58
Knygų apžvalgos ............................................................. 61
       rašo - dr. Algis Norvilas, Povilas Vaičekauskas, Janina Semaškaitė
Atsiųsta paminėti ........................................................... 68
Los Angeles literatūros vakarų 30 metų ciklas ............................... 70
       rašo - Juozas Kojelis, Alė Rūta, dr. Zigmas Brinkis


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

SUSITIKSIME ŠIĄ VASARĄ

•    41-moji LFB Lietuviškųjų studijų savaitė Dainavoje (JAV) bus birželio 8-15 d.

•    Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas įvyks liepos 1-7 d. Lietuvoje.

•    Į laisvę fondo Lietuvos filialo 6-tosios studijų dienos numatomos pradėti birželio 26 d. Kaune. Iš ten garlaiviu bus plaukiama į Jurbarką, kur jos bus užbaigtos birželio 29 d.

•    Nepaprastoji Ateitininkų Federacijos konferencija vyks liepos 11-13 d. Palangoje.

•    44-toji Europos liet. studijų savaitė bus liepos paskutinę savaitę Vasario 16 gimnazijoje.

Tikslesnės ir platesnės informacijos bus skelbiamos spaudoje.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Ine.) Čikagoje.

Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA

Administratorius Lietuvoje:

Ignas Misiūnas, tel. 734058, Kaunas

SL617. “Į LAISVĘ” Fondo Lietuvos filialas Spausdino “Spaustuvė MORKŪNAS ir K0'

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM)—a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 125 (162) 1997 KOVAS

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje:Pietų Žemaitijos Kęstučio apygardos partizanų grupė (visi žuvę) 1951 metais miške prie Juodaičių, Raseinių aps., vos 300 m. nuo „Į Laisvę" administratoriaus Jono Prakapo tėviškės.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra * Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.