LFB įnašas Seimo rinkimuose

Lietuvių Fronto bičiulių konferencija 1995 gegužės 23 d. Čikagoje pasisakė už LFB dalyvavimą Lietuvos valstybės politiniame gyvenime. Todėl LFB taryba sudarė Politinę komisiją Lietuvos reikalams, į kurią buvo pakviesti dr. K. Ambrazaitis, dr. A. Damušis, dr. P. Kisielius, A. Raulinaitis ir A. Sabalis. Komisija pirmuoju savo uždaviniu 1995 spalio 21 d. posėdyje Lemonte apsiėmė organizuoti Seimo rinkimų pagalbą idėjiškai artimoms politinėms grupėms, būtent, Tėvynės Sąjungai ir Lietuvos Krikščionių demokratų partijai. Ten pat komisija nutarė nerinkti pinigų pačioms partijoms ir jų neperduoti partijų centrams. Buvo nutarta remti tiktai konkrečius darbus šioms dviems partijoms padėti. 1996 birželio mėn. įvykusioje LFB studijų savaitėje Dainavoje komisija sudarė konkrečių paramos darbų eilę: 1. pagalba kandidatams, 2. pagalba propagandinių lapelių spausdinimui ir 3. masinės informacijos reklamos. Komisijos darbą sunkino informacijos ir bendradarbiavimo iš Lietuvos pusės trūkumas. Todėl ir buvo pasirinktas tik atskirų kandidatų rėmimas.

Pats didysis mūsų programos dėmesys buvo nukreiptas į televizijos reikiamų parodymą Lietuvoje. Pradėjome kaip eksperimentą, nes nebuvo aišku, ar surinksime pakankamai pinigų tarti mūsų „žodį" Lietuvos rinkėjams. Bet greit paaiškėjo, kad tai įmanoma. Čia daug prisidėjo Čikagos Lietuvių televizijos darbuotojai, labai greitai ir prieinama kaina pagaminę dvi reklamines vaizdajuostes. Mums kainavo tik faktinės išlaidos. Net ir aktoriai šiam reikalui aukojo savo darbą. Vienok ir čia neapsieita be siurprizų: valstybinė Lietuvos TV mūsų neįsileido, motyvuodama tuo, kad jie politinių reklamų neduoda. Ar jie nedėjo ir LDDP reklamų — dar neaišku. Privačios stotys (TV-3 ir LNK) mūsų reklamas įsileido. Pasisekė patekti ir į rajonines TV stotis, tad mūsų žodis sklido iš Alytaus, Marijampolės, Klaipėdos ir Panevėžio TV stočių. Tai bene pirmas kartas, kada išeivijos politinė grupė tiesiogiai prabilo į Lietuvos žmones. Mums buvo pažadėta pranešti tų reklamų rezultatus, tačiau gavome tik labai ribotą pranešimą. Reklamų agentūra, kuri tuos reikalus Lietuvoje tvarkė, apskaičiavo, kad mūsų reklamas matė nemažiau pusės milijono, o gal ir milijonas žiūrovų. Rajoninę televiziją matė keturis kartus daugiau žiūrovų negu privačių stočių. Kadangi mūsų reklamos buvo bendro pobūdžio, jų turinys priklausė taip vadinamo „emocinio simbolizmo" grupei, pritaikytai žiūrovui, kuris dar neapsisprendęs kaip balsuoti, bet jau pavargęs nuo rinkiminės propagandos. Todėl esą sunku nustatyti, kiek ir kas buvo tokių reklamų paveiktas, tačiau kiekvienu atveju esančiai valdžioje partijai tai nepadėjo.

Politinė komisija taip pat parinko ir parėmė asmeniškai 12 kandidatų į Seimą. Daugiausia ši parama pasireiškė rinkiminių brošiūrų — lapelių išspausdinimu, bet buvo ir tiesiogiai paremtų kandidatų. Visos veiklos apimtį, be abejo, ribojo finansai. Tačiau bičiuliai nuoširdžiai visus šiuos darbus parėmė, šalia to, kad nemažos sumos iš LFB tarpo buvo sutelktos ir Tėvynės Sąjungos bei LKDP reikalams. Kaip šios partijos tuos resursus panaudojo, ataskaitos neturime.

Visa ši akcija suteikė LF bičiuliams nemažą patirtį apie politinę veiklą Lietuvoje. Žiūrint į ateitį, tektų pasvarstyti tiek pačios politinės komisijos tolimesnę veiklą, tiek apskritai ir mūsų santykius su, pvz., Lietuvos KDP. Tuo tarpu neaišku, ar ši partija yra tikrai tokia, kaip skelbiasi, ar jos vadų pastebima arogancija tiek mūsų, tiek ir išeivijos KD atžvilgiu, turi pagrindą, ar tai _ tik laikinas nesusipratimas? Šiuos klausimus LFB turėtų išsiaiškinti.

Antanas Sabalis

Užsakykime Į laisvę žurnalą Lietuvos žmonėms, mokykloms, bibliotekoms. Tik 5 US doleriai užsakant iš užsienio