Juozo Kojelio knygos „Iš nakties į rytą" pristatymai

Rezistencija prieš melo dvasią

Kaunas

Žinomo išeivijos publicisto Juozo Kojelio knygos „Iš nakties į rytą" pristatymas įvyko Kauno savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje 1996 spalio 26 d. Į knygos pristatymą ir autoriaus pagerbimą (gruodžio 2 d. jam suėjo 80 metų) susirinko arti šimto dalyvių. Tarp jų — Seimo nariai, Kauno savivaldybės atstovai, žurnalistai, rašytojai, kultūrininkai, autoriaus bičiuliai ir artimieji.

Juozas Kojelis ir Bernardas Brazdžionis knygos pristatymo iškilmėse

Posėdžiui vadovavęs šių eilučių autorius (jis yra ir knygos sudarytojas bei redaktorius) pristatė Juozo Kojelio asmenį ir jo moralinį įsipareigojimą Lietuvos laisvės bylai, kreipusį jį žurnalistikon. Knygoje (o ji solidi — 504 psl.) sudėta J. Kojelio publicistika yra tik dalis jo žurnalistinės kūrybos, daugiau kaip per penkiasdešimtį metų išbarstytos išeivijos ir Lietuvos spaudoje. Jis rašė ne istorijai, bet gyvenimo einamajam momentui — visuomenės minčiai suaktyvinti, jos veiksmui pažadinti, veiklai paskatinti. Tik, regis, prieš trejetą metų, iš šalies paskatintas vienon vieton surinkti bent svarbesniuosius savo straipsnius, Juozas Kojelis dalį jų sutelkė.

Kaip liudija ši žurnalistinė kūryba, rezistencija prieš melo dvasią tapo didžiuoju J. Kojelio gyvenimo uždaviniu. Mat rezistencija prieš melą buvo kartu ir kova už laisvę. Jis ištvermingai ir su pavydėtinu atkaklumu beveik pusę šimtmečio savo darbais stengėsi vykdyti A. Maceinos priesaką: prieš kiekvieną iškreiptą krikščioniškai tautinę vertybę pastatyti teisingą šios vertybės atskleidimą; į melą istorijoje atsakyti giliu jos pažinimu; į melą kultūroje atsakyti tikru jos atskleidimu; į asmenų dergimą atsakyti jų darbų nušvietimu; į religijos žeminimą atsakyti jos vertės kėlimu.

Ir šį nusistatymą jis vykdė drąsiai, ryžtingai, giliai įsitikinęs mūsų laisvės bylos teisumu ir nė akimirką nedvejodamas jos baigtimi: „Okupacijos žlugimas ir Lietuvos laisvės atgavimas yra tiek pat tikras faktas, kaip rytdienos saulės patekėjimas", rašė Juozas Kojelis 1979 m., dar tada, kai, atrodytų, jokių prošvaisčių Lietuvos laisvei nesimatė. Tačiau juo tamsesnė naktis, juo skaidriau ir mažas žiburėlis pašviečia — rodo kelią, palaiko tikėjimą, drąsina žengti pirmyn. Matyt, todėl ir šią knygą autorius pavadino „Iš nakties į rytą".

Adv. Jonas Kairevičius, Į laisvę fondo lietuviškai kultūrai ugdyti Lietuvos filialo pirmininkas, pasveikino knygos autorių ir jubiliatą šio fondo vardu, iškėlė Juozo Kojelio įnašą puoselėjant krikščioniškas vertybes ir pilnutinės demokratijos idėjas. Seimo narys Algirdas Katkus J. Kojelį pavadino vienu nuosekliausių Lietuvos nepriklausomybės, mūsų laisvės vilčių išsipildymo puoselėtoju. Kitas Seimo narys dr. Kazimieras Kuzminskas J. Kojelį kėlė kaip idealistinės dvasios pavyzdį. Katalikių moterų sąjungos vardu kalbėjo Gražina Paliokienė, o Kauno miesto tarybos narys Arimantas Dragūnevičius savo žodyje gražiai atsiliepė apie vieną iš brandžiausių mūsų tautos idėjų, subrandintų Vakaruose — studiją „Į pilnutinę demokratiją". Lietuvos rašytojų sąjungos vardu kalbėjo jos atstovas Petras Palilionis. Prof. Feliksas Palubinskas nušvietė J. Kojelio asmenį Amerikoje kaip veiklų ateitininką ir visuomenininką. Dar kalbėjo ir sveikino poetas Kęstutis Genys, žurn. Stasys Kašauskas, Marija Šlapikienė.

Pats jubiliatas savo žodyje sakė, kad knyga nebuvo rašoma ateičiai; tai greičiau kronikininko, gyvenimą stebėjusio ir įvykius sekusio, užrašai. „Aš rašiau kuo tikėjau, ir aš esu įsitikinęs, kad niekas mano straipsniuose neras kontradikcijų..."

Autorius taip pat pasidalijo savo prisiminimais apie Kaune pragyventus metus, studijas Vytauto Didžiojo universitete, savo įkalinimą Kaune vokiečių okupacijos metais.

Vidmantas Valiušaitis

Los Angeles

Los Angeles 5v. Kazimiero parapijos salėje 1996 lapkričio 17 įvyko Juozo Kojelio 80 metų sukakties paminėjimas ir jo knygos „Iš nakties į rytą" pristatymas, šventę ruošė specialiai sudarytas komitetas. Salėje virš poros šimtų žmonių sėdėjo prie gražiai išpuoštų stalų, scena buvo dekoruota gėlėmis, autoriaus knygos viršelio maketu bei plakatais su rašomomis mašinėlėmis ir skaičiumi „80".

Iškilmes atidarė komiteto pirmininkė Angelė Nelsienė. Apie jubiliatą ir jo veiklą kaip visuomenininką kalbėjo iš Venezuelos atvykęs Lietuvos konsulas Pietų Amerikai dr. Vytautas Dambrava. Su Juozo Kojelio knyga svečius supažindino poetas Bernardas Brazdžionis. Po prel. Jono Kučingio invokacijos ir po pietų Juozas Pupius perskaitė daugybę jubiliatui atsiųstų sveikinimų iš viso pasaulio. Buvusių jo mokinių vardu Juozui Kojeliui buvo įteiktos gėlės, kalbėjo iš Lietuvos atvykęs vienas jo mokinys. Žodžiu ir muzikos garsais sveikinimus išsakė šeimos nariai. Visos iškilmės buvo baigtos jautriu paties sukaktuvininko žodžiu.

Redaktoriaus pastaba: 1996 spalio mėn. „Į laisvę" numerio 47 psl. Juozui Kojeliui skirtame sveikinime buvo paminėta, kad jo knyga vadinasi „Ir šviesa ir tiesa". Šią klaidingą informaciją redaktoriui prisiuntė Los Angeles komitetas Juozui Kojeliui pagerbti.

Juozo Kojelio 80-mečio minėjimo ir knygos „Iš nakties į rytą" pristatymo šventės dalyviai Los Angeles Šv. Kazimiero par. salėje.