LOS ANGELES LITERATŪROS VAKARŲ 30 METŲ CIKLAS

1996 gruodžio 8 Los Angeles LF bičiuliai suorganizavo tradicinį literatūros vakarą ir užbaigė trisdešimties literatūros vakarų ciklą.

Nuo 1996 metų šios literatūros šventės vykdavo šeštadienio vakarais gražiai dekoruotoje Šv. Kazimiero parapijos salėje. Programą atlikdavo JAV-se ir Kanadoje gyveną lietuviai rašytojai, talkinant vietos aktoriams, vokalistams ir kitiems kultūrininkams. Atsivėrus geležinei uždangai, tų vakarų scenoje pasirodydavo rašytojai ir iš Lietuvos. Prieš kelerius metus literatūros šventės buvo perkeltos į sekmadienį po pamaldų.

30-tosios literatūros popietės programą atliko Šiaulių dramos teatro aktorė Olita Dautartaitė ir rašytojas Eugenijus Ignatavičius iš Vilniaus.

Aktorė Olita Dautartaitė deklamavo Brazdžionio, Strielkūno, Nagio, Liūnės Sutemos eilėraščius, perpindama liaudies dainomis, o antroje dalyje pateikė teatrinio humoro. Rašytojas Ignatavičius paskaitė dvi noveles: vieną lengvesnio turinio, antrą — su filosofine potekste. Svečiai orginaliai pasveikino poetą Bernardą Brazdžionį su artėjančio 90-to gimtadienio sukaktimi, apjuosdami lietuviška juosta ir įteikdami iš Lietuvos atvežtą ruginės duonos kepalą. Poetas Brazdžionis, atsidėkodamas, tarė sparnuotą žodį ir paskaitė vieną savo eilėraštį.

Trisdešimties literatūros vakarų suvestinę padarė rašytoja Alė Rūta ir programą užbaigė LFB Los Angeles sambūrio pirmininkas dr. Zigmas Brinkis.

Juozas Kojelis

Laisvėjimas per kultūrą

Štai, baigėsi 30-toji dailaus žodžio popietė. Ačiū svečiams iš Lietuvos — aktorei Olitai Dautartaitei ir rašytojui Eugenijui Ignatavičiui; ačiū už abiejų interpretaciją ir kūrybą, suteikusią mums rimties, atgaivos ir džiaugsmo. Ir ankstesnėse popietėse yra buvę svečių iš Tėvynės: Marytė Kontrimaitė, Kęstutis Genys, Edita Nazaraitė, Julius Keleras. Ir jų žodžiai buvo gaivūs, nes iš Tėvynės...

Pas mus literatūrinių popiečių pastovus rengėjas yra Fronto bičiulių sambūris. Jų pagrindinis tikslas — rezistencija, kova už Lietuvos laisvę. Už Lietuvos ribų jie puoselėjo dvasinę rezistenciją politikos ir kultūros srityse: ruošė politinius seminarus ir grožinės literatūros popietes, kviesdami dalyvius iš arti ir iš toliau.

Tada visi buvome jauni, ar bent žymiai jaunesni. Bernardas Brazdžionis, visada tai veiklai pritaręs ir dalyvavęs pirmoje popietėje, buvo jaunas; jis ir dabar čia už mus visus jaunesnis dvasiškai, kūrybiškai... Ir anuometinis (1966) Fronto bičiulių pirmininkas, pirmą popietę organizavęs ir pravedęs, Juozas Kojelis buvo tada jaunas, o dabar — jau „subrendęs jubiliatas"...

Prisimenu tą įdomią popietę prieš 30 metų, losangeliečius pradžiuginusią. Deja, trys iš dalyvių jau Amžinybėje: Aloyzas Baronas, Jurgis Gliauda, prof. Elena Tumienė. Tada dar skaitę savo kūrybą Bernardas Brazdžionis, Pranas Visvydas ir Alė Rūta tebėra gyvi.

Mirę keli ir kitų popiečių dalyviai: poetai — Jonas Aistis, Henrikas Nagys, prozos rašytojai — Antanas Vaičiulaitis, Česlovas Grincevičius. Jų visų, o taip pat ir dažno talkininko-literatūros skaitovo, aktoriaus Vinco Dovydaičio, brangų atminimą dabar pagerbkime atsistojimu...

Spėju, kad per daugelį metų losan-geliečiai būdavo patenkinti gruodžio pradžioje šioje salėje girdėdami skaitančius autorius — jų parinktus geriausius kūrinius. Visa buvo įdomu; ir patiems autoriams skaitant, ir aktoriams perduodant kūrinių grožį. Jonas Aistis buvo tylus skaitytojas ir pas mus čia viešėjo jau sirgdamas, bet mano sąmonėj ir dabar, rodos, tebeskamba jo skaityta „Mano žemės giesmė..."

Jei ne šios popietės, kaip būtų buvę įmanoma pakartotinai žavėtis įspūdinga mūsų mielo Bernardo Brazdžionio poezija, ypač jam pačiam skaitant? Kaip būtume pažinę daugelį autorių-svečių: Joną Aistį, Jurgį Jankų, Aloyzą Baroną, Birutę Pūkelevičiūtę, Antaną Vaičiulaitį, Tėv. Leonardą Andriekų, Juozą Kralikauską, Juliją švabaitę, Kazį Bradūną, Paulių Jurkų, Anatolijų Kairį ir kitus? Kaip būtume iš arti susitikę knygų autorius, gavę jų autografus? Gal tie prisiminimai atrodys vien sentimentais? Pagalvokim, ar gi tos literatūrinės popietės per 30 metų neturėjo ir platesnės, visuotinesnės reikšmės.

Be abejonės, tai buvo vertingos kultūrinės apraiškos, palikusios ryškią tautinę-kultūrinę įtaką, rezistenciją prieš laiką ir aplinką, nušveitusios ir nušvietusios mūsų sielas, paskatinusios tausoti savą kultūrą.

Būdami dešimtmečiais toli nuo Tėvynės, per literatūrą, per gimtąjį žodį mes tarp savęs susiartinom, ne-nutolom ir nuo Lietuvos tiek priespaudos metais, tiek ir dabar — jos laisvės ir lėto laisvėjimo metais. Kiek lietuviškų knygų žmonės įsigijo vien per tas popietes, kiek jie turėjo paguodos ir malonumo klausytis, skaityti ir neužmiršti Gimtinės, jos vargų ir kovų, nenutolti nuo tautos aspiracijų? Ar tai nebuvo mūsų laisvėjimas, anot rašytojo Vydūno, plačiąja prasme? Jaunesnioji karta irgi pamažu persiėmė gimtuoju žodžiu, savais raštais ir lietuvišku mąstymu (labiau gal nei per tautinius šokius ar koncertus...) Tik tuo būdu jaunieji svetimame krašte išlieka gyvais tėvų ir protėvių tautos nareliais.

Taigi, žvelgiant atgal į tą trisdešimtį metų ir tiek pat literatūros popiečių, dėkingi esame rengėjams, dalyviams, kantriems klausytojams ir taip pat atvykstantiems iš toli, net ir iš Tėvynės, rašytojams.

Fronto bičiuliai, įtikėję į laisvę ir į kultūrą, nepavarkite!

Alė Rūta

Atsisveikinant...

Mūsų garbingi svečiai iš Lietuvos, dramos aktore Olita Dautartaite, rašytojau Eugenijau Ignatavičiau, mieli losangeliečiai, — trisdešimtas literatūros vakaras pasibaigė. Pasibaigė ne tik sukaktuvinis literatūros vakaras (dabar mes juos vadiname literatūrinėmis popietėmis), bet pasibaigė visas literatūros vakarų ciklas. Tą ciklą pradėjo mūsų bičiulis Juozas Kojelis, užbaigti tenka man. Tada mes svajojome apie nepriklausomą Lietuvą, dabar mes turime nepriklausomą Lietuvą. Ar mums, politiniams pabėgėliams, gali būti didesnis džiaugsmas?

Organizatorių vardu dėkoju teatro aktorei Olitai Dautartaitei ir rašytojui Eugenijui Ignatavičiui, kurie atvyko pasidžiaugti mūsų džiaugsmu ir savo kūrybiniu įnašu tą ciklą užbaigti. Prašome L. A. LF bičiulių vardu pasveikinti Lietuvos rašytojus ir Šiaulių dramos teatrą.

Ypatinga padėka poetui Bernardui Brazdžioniui, kurį vienas Lietuvos literatūrologas pavadino Lietuvos poetų kunigaikščiu. Bet tas kunigaikštis nesipuikavo savo pranašumu, visą laiką buvo kartu su mumis ir mynė tą patį išeivių tremties kelią. Be jo pagalbos mūsų literatūros vakarų tradicija vargu būtų išsilaikiusi.

Ačiū rašytojai Alei Rūtai, šiandien padariusiai mūsų literatūros vakarų suvestinę ir visą trisdešimt metų buvusiai vienai iš mūsų. Ačiū rašytojui Jurgiui Gliaudai, ištikimam Fronto bičiuliui, kuris ciklo pabaigos nebesulaukė, ačiū visiems teatralams, vokalistams, svečiams rašytojams ir kitiems talkininkams. Ačiū ir jums, mielieji literatūros vakarų ir popiečių dalyviam, kad ištvėrėme.

Pranešu liūdnoką žinią, kad kitais metais gruodžio mėnesį LF bičiuliai literatūros popietės neberuoš. Bet pranešu ir džiugią žinią, kad literatūros vakarai bus jungiami su politinių studijų savaitgaliais. Ačiū visiems ir iki pasimatymo.

Zigmas Brinkis


Jim Edgar, Illinois valstijos gubernatorius, kurio įstaiga yra Springfield, IL, šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga atsiuntė „Į laisvę" žurnalui ir jo skaitytojams savo sveikinimus.

Ingrida Bublienė 1996 metų rugsėjo 16 d. buvo paskirta Lietuvos Respublikos garbės konsule Clevelande. Naujasis konsulatas ir naujoji konsule atstovauja Lietuvos reikalams komercinėje, kultūrinėje, informacinėje ir kitose srityse. Ingrida Bublienė yra žinoma kaip aktyvi veikėja lietuvių išeivijos veikloje, priklauso Lietuvių Fronto bičiulių Clevelando sambūriui.

Linas Kojelis, JAV-Baltijos fondo prezidentas keliems mėnesiams buvo išvykęs į Lietuvą. Ten dalyvavo Lietuvos vyriausybės ir tarptautinių finansinių organizacijų konferencijoje bei kituose pasitarimuose. Buvo svarstomos sėkmingesnės užsienio investicijų galimybės ir apskritai Lietuvos finansinė politika.

Martyno Mažvydo „Katekizmas",

išleistas prieš 450 metų Karaliaučiuje buvo pirmoji lietuviška knyga. Ši knyga ir šis įvykis bus iškilmingai šiemet minimas ne tik Lietuvoje, bet ir visuose pasaulio kraštuose, kur tik gyvena lietuviai.

 

Iškeliavo Amžinybėn

Inž. Vytautas Brizgys, uolus Clevelando LFB sambūrio narys, bendruomenininkas ir ateitininkas, Dainavos studijų savaičių organizatorius bei komendantas, mirė 1996 lapkričio pabaigoje.

Vincas Akelaitis,irgi Clevelando LFB sambūrio narys bei nuolatinis studijų savaičių dalyvis, mirė 1997 sausio 24 d.

Dr. Jonas Reinys,Čikagos LFB sambūrio narys, mirė tą pačią 1997 sausio 24 d.

Mirusiųjų artimiesiems—nuoširdi užuojauta!