Į Laisvę 1994 119(156)

    T U R I N Y S

Vedamieji .......................................................... 2

       Skaldyk ir valdyk!

       Damoklo kardas dar tebekabo

       Savais reikalais

Skaitytojų žodis ................................................... 5

Juozas Baužys, Atsisveikinant su Česlovu Grincevičium .............. 6

Kazys Ambrazaitis, Dr. Juozas Girnius išėjo amžinybėn .............. 8

Bronius Kuzmickas, Vieneri Lietuvos metai ......................... 10

Kęstutis Girnius, Konfrontacija dėl principų išsižadėjimo ......... 16

Nijolė Gaškaitė, Nepriklausoma Lietuva: partizanų vizija ir tikrovė 26

Egidijus Vareikis, Valdžia ir opozicija Vakarų Europoje

       ir pokomunistinėse šalyse .................................. 35

Virgis Valentinavičius, Lietuviškosios opozicijos spektras ........ 40

E. Šarūnas, Nepavėluokime į paskutinį traukinį! ................... 48

Liuda Rugienienė, Šaltasis karas dar nepasibaigė .................. 51

Eduardas Pašakinskas, Povilas Malinauskas (1910-1957) ............. 56

Juozas Gražys, Prisiminimai apie pogrindinės „Į laisvę" leidimą ... 59

Kazimiero Palčiausko atsiminimai: vokiečių okupacija .............. 61

Juozas Baužys, Trečioji Į laisvę fondo studijų savaitė Lietuvoje .. 65

Jonas Kairevičius, Žodis pradedant studijų savaitę ................ 69

Juozas Baužys, Lietuviškosios problemos — žvilgsnis iš Dainavos ... 74

Atsiųsta paminėti ................................................. 79

Ar tie, kurie prieš 50 metų pradėjo pogrindyje leisti rezistencinį Į laisvę žurnalą, sulaukė tokios Lietuvos, kokios jie, o taip pat ir partizanai savo vizijoje tikėjosi? Nejaugi dar dešimtmečiais reikės laukti, kol žmogus galės pasitikėti žmogumi, kol nuo veidų galutinai nukris prisitaikančios ir lengvai principus keičiančios kaukės?

— Tuos klausimus kelia šio numerio straipsniai, bet atsakymus į juos teatranda pats skaitytojas, skaitytoja savo širdyje.


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

*

Ar atsiliepėte į žurnalo administratoriaus prašymą užsimokėti prenumeratos mokestį, ar užsakėte žurnalą savo draugams, giminėms, o taip pat ir mokykloms Lietuvoje? Padėkite skleisti pilnutinės demokratijos idėjas!

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Inc.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Paulius Jurkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Administratorius Lietuvoje:

Ignas Misiūnas, tel. 734058, Kaunas

SL617. “Į LAISVĘ” Fondo Lietuvos filialas. Spausdino “Spaustuvė MORKŪNAS ir K°”

Į LAISVE (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. Į LAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 119 (156) 1994. LAPKRITIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje: Žaliosios girios partizanai. Iš Panevėžio partizanų archyvo parodos Lietuvių dailės muziejuje, Lemont, IL.

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.