Nauji leidiniai, LFB solidarumo vajus

PAMINĖTINI NAUJI LEIDINIAI

Viktoras Gidžiūnas, OFM, JURGIS AMBRAZIEJUS PABRĖŽA (1771-1849). Tėvui V. Gidžiūnui dėl mirties nebeužbaigus pradėto monografinio veikalo apie garsųjį Žemaitijos botaniką, mokslininką, gydytoją ir kunigą pranciškoną, to veikalo trečiąją dalį užbaigė ir sutvarkė dr. Irena Vaišvilaitė. Knygą redagavo A. Liuima, S.J., išleido 1993 m. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija Romoje. Knyga 295 psl., ir kiekvienas jos puslapis atskleidžia nepaprastų gabumų kunigo Pabrėžos darbus ir veiklą vaizdingame anų laikų gyvenimo fone.

Antanas Kučys, VILEIŠIAI, Trijų brolių darbai tautai. Tai ne tik monografija, skirta trims broliams — inž. Petrui, dr. Antanui ir adv. Jonui Vileišiams, bet ir toks ryškus anos epochos, kada Vileišiai gyveno, fonas, kad susidaro vaizdas, jog Vileišių broliai buvo įaugę į Lietuvos valstybės kūrimo istoriją. Autorius Antanas Kučys, Varpo redaktorius, įdėjo daug darbo ir laiko, rašydamas šį monumentalų veikalą, kruopščiai surinkdamas medžiagą ir ją apipavidalindamas sklandžiu ir lengvai skaitomu stiliumi. Knyga — kietais viršeliais, 624 psl., išleista 1993 m. Čikagoje Devenių kultūrino fondo rūpesčiu.

Jonas Aistis, RAŠTAI II. Šiame antrame Jono Aisčio raštų tome skaitytojas ras „Dievus ir smūtkelius", „Apie laiką ir žmones” ir „Milfordo gatvės elegijas”. Išleido 1993 m. Ateities literatūros fondas, Western Springs, IL.

Knyga 454 psl. Redagavo A. Nyka-Niliūnas ir A. Vaičiulaitis. Kieti viršeliai. Knygos aplankas Jono Kuprio. Spaudė „Draugo” spaustuvė.

Antanina Garmutė, MOTULE, AUGINAI. Plačiai žinomos autorės literatūrinės ir dokumentinės apybraižos apie tikrus žmones ir tikrus įvykius kovojančioje prieš komunistinį okupantą Lietuvoje. Autorės žodžiais, „ši knyga tebus dar viena plyta į Tautos Laisvės rūmą”. Ir iš tikrųjų — ji tokia ir yra. Knygos tekstus papildo daugybė nuotraukų su Ąžuolais, Uosiais, Audronėmis ir šimtais kitų partizanų. Išleista 1993 Kaune, 259 psl., redagavo Birutė Jonelienė, viršelis Germos Sakalauskienės.

Pranas Zundė, KAZYS BIZAUSKAS 1893-1941, Pirmoji knyga. Tai plati ir įdomiai parašyta monografija apie Kazimierą Bizauską, vieną iš mūsų tautinio atgimimo pirmūnų, Vasario 16-tosios Akto signatarą, Steigiamojo Seimo narį, ateitininkų organizacijos veikėją, vieną iš pačių pirmųjų sovietinio teroro aukų. Autorius, nors asmeniškai K. Bizausko ir nepažinęs, atliko nepaprastai puikų ir didelį darbą, šią 324 psl. knygą 1993 m. išleido Lietuviškos knygos klubas Čikagoje.

SUVAŽIAVIMO DARBAI, 1992. Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje, Lampertheime, leidinys, išeina paprastai kas dveji metai vokiečių ir lietuvių kalba, šiame numeryje rašo: Audronė Barūnaitė-Willeke, Rainer Herfurth, Kajetonas Čeginskas ir Vincas Bartusevičius, kuris yra ir leidinio redaktorius. 132 psl., išleistas 1993 metais.

DAUMANTO „LAIŠKAI MYLIMOSIOMS"

Šių metų pradžioje knygų rinkoje pasirodė nauja knyga „Laiškai mylimosioms". Tai Juozo Lukšos-Daumanto laiškų rinkinys, kuriame išspausdinti jo 1948-49 metais Nijolei Bražėnaitei rašyti laiškai. Juose jaučiama tragiška meilės istorija su trimis pagrindiniais veikėjais: Daumantu, Nijole ir Lietuva. Dviejų asmenų meilė kartu su šviesiomis ateities viltimis atiduodama kaip didžioji auka Lietuvai. Knygoje yra 136 Juozo Lukšos laiškai, įvadiniai Nijolės Bražėnaitės ir vieno iš redaktorių — Juliaus Kelero straipsniai, o knygos užsklandai — Gabrieliaus Landsbergio epilogas. Knygą redagavo Julius Keleras ir Juozas Baužys. Viršelio projektas — Onos Baužienės. Išleido Į Laisvę Fondas lietuviškai kultūrai ugdyti. 247 spaudos puslapių ir 24 puslapiai nuotraukų. Spausdino „Draugas" Čikagoje. Gaunama kreipiantis į Į Laisvę fondą adresu: Alfonsas Pargauskas, 8908 Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462.

Štai keletas jau gautų apie šią knygą atsiliepimų:

Rašo Antanina Garmutė iš Kauno: ,,Knygos įspūdis nenusakomas žodžiais. Perskaičiusi kelias dienas negalėjau atsitokėti. Mūsų memuarinėje literatūroje to dar nebuvo: skaidri kaip krištolas, tobula ištikimybė Tėvynei Lietuvai ir mylimam žmogui. Didvyriškumas ir beatodairiškas savęs paaukojimas Tėvynės Laisvei. Tai ryškus idealizmo pavyzdys sumaterialėjusiai mūsų visuomenei, ypač jaunimui: koks turi būti tikras patriotas, tikras lietuvis. Ši knyga turėtų būti kiekvieno inteligento lietuvio bibliotekoj. O ją paėmusiems į rankas sumaterialėjusiems piliečiams, kraują bizniu pavertusiems, turėtų sudrebėti širdys ir atsiverti akys".

Rašo Antanas Dundzila iš Mc Lean, VA: „Knygą jau gavau. Tai jaudinantis rinkinys. Tokios knygos mūsų literatūroje dar nebuvo. Kai tik knygų paėmiau į rankas, pirmoji mintis buvo apie ją parašyti (į spaudą). Tačiau šiek tiek paskaičiauir negaliu: tai šventas daiktas, jį reikia pagarbiai skaityti. Šventas — kaip Evangelija! Leidėjai ir p. Nijolė čia padarė didelį įnašą: pasidalino dideliu turtu".

Rašo Rasa Kučingytė-Šleinienė iš Vilniaus: Prieš savaitę gavau Daumanto, Laiškus mylimosioms'. Nieko negalėjau daryti, tuoj puoliau skaityt. Kokie žmonės jie buvo! Ar dabar atsirastų nors vienas toks pasiryžėlis? Abejoju".

Antroji šios knygos laida žymiai didesniu tiražu perspausdinama Lietuvoje Morkūno ir Ko. spaustuvėje Į Laisvę Fondo rūpesčiu.

LFB SOLIDARUMO VAJUS

Lietuvių Fronto Bičiulių taryba 1993 m. pabaigoje kreipėsi laiškais į bičiulius su prašymu, kad savo aukomis papildytų iždą ne vien tik LFB veiklai, bet ir Solidarumo fondui, o atokiau nuo sambūrių gyvenantys bičiuliai galėtų susimokėti ir nario mokestį. Į šį vajaus kvietimą iki 1994 m. kovo 21 dienos atsiliepė palyginti dar nedidelis bičiulių skaičius. Tad tenka pakartotinai kreiptis į visus bičiulius ir jų draugus, prašant solidariai paremti šį vajų.

Iš atsiųstų aukų solidarumo paramai tuo tarpu surinkta tik aštuonių mėnesių laikotarpiui. Solidarumo parama yra teikiama Lietuvos laisvės kovų aktyvistams-veteranams, buvusiems gulago kaliniams, dabar pensininkams ir invalidams. LFB vienu ar kitu būdu tokius savo bičiulius Lietuvoje kasmet remia jau nuo 1954 metų maždaug 3-4 tūkstančių suma. Tai yra LFB įsipareigojimas, kurį norime tęsti. Pastarųjų trejų metų padidėjusios išlaidos savo veiklos reikalams gerokai ištuštino LFB vadovybės iždą, todėl ir esame priversti prašyti aukų. LFB taryba yra dėkinga visiems jau aukojusiems ir praneša, kad šis vajus yra pratęsiamas iki liepos 1 dienos.

Jei kurie LFB nariai nėra gavę laiško aukoti šiam vajui, prašome savo adresą pranešti. Visus dar neaukojusius prašome atsiliepti su savo čekiu, išrašytu ,,Center for Lithuanian Studies" vardu, ir pasiųsti šiuo adresu: J. Ardys, 855 Greener Place, Fairview, PA 16415. Skelbiame Solidarumo vajaus aukotojų (iki kovo 21 d.) sąrašą:

250 dol. — dr. Nijolė Bražėnaitė;

125 dol. — Vytas Petrulis;

110 dol. — dr. Petras Žemaitis;

100 dol. — J. ir R. Ardžiai, V. Montvilas, A. ir G. Petruliai, P. A. Raulinaitis, V. ir A. Šmulkščiai, V. Volertas;

75 dol. — V. ir K. Volertai;

60 dol. — K. Račiūnas, J. ir A. Raugaliai;

50 dol. — J. ir O. Baužiai, A. Bumbulis, dr. A. ir J. Damušiai, S. Dargis, V. Krikščiūnas, dr. A. Razma, S. Rudys, V. Sinkus, dr. J. Skrinska, K. Šakys, V. Vaitkus;

45 dol. — A. ir V. Pargauskai;

40 dol. F. Ignaitienė, V. Naudžius, V. Skladaitis;

30 dol. — J. Andrulis, P. Baras, G. Budrytė, B. Jasaitienė, R. Baraitė-Kučienė, A. ir B. Pociai, J. ir B. Prakapai, V. Rastoms, O. ir V. Šilėnai;

25 dol. — V. Akelaitis, R. ir J. Juškai, dr. B. Kvietys;

20 dol. — A. Balsys, B. Bernotas, S. Kungys, M. Remienė, J. Smilgienė, A. Vėlavičius, V. Žadeikienė;

10 dol. — J. Ambrizas, I. Kazlauskas, B. Krokys, L. Rugienienė, dr. A. Šmulkštys.

Visiems jau aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.

LFB TARYBA

*    Į Laisvę Fondo tarybos pirmininkui dr. Vytautui Vardžiui mirus, naujuoju tarybos pirmininku išrinktas dr. Kęstutis Skrupskelis.

*    Į Laisvę Fondo Lietuvos filialo studijų dienos Lietuvoje numatomos 3-čiąją liepos mėn. savaitę, tuoj po Ateitininkų kongreso, Vilniuje arba Kaune. Informacija bus skelbiama spaudoje.

1993 metų Į laisvę aukotojai

GARBĖS RĖMĖJAI:

Dr. K. Ambrazaitis, J. J. Ardys, V. Baleišytė, dr. N. Bražėnaitė, K. Bružas, prel. V. Cukuras, S. Girnius, J. Kojelis, prel. J. Kučingis, LFB Čikagos sambūris, dr. V. Majauskas, V. Maželis, J. Mikonis, E. Pakulienė, A. Raulinaitis, A. Šmulkštienė, dr. P. Žemaitis.

GARBĖS PRENUMERATORIAI:

V. Akelaitis, J. Ambrizas, E. Arbas, D. Augiepė, V. Aušrotas, A. P. Bagdonas, L. Bajorūnas, A. Balsys, Br. Barisas, V. Barisas, dr. A. Baltrukėnas, K. Baltrakonis, A. Barzdukas, Br. Bernotas, J. Bežys, E. Binkis, A. G. Bražėnas, V. Brizgys, J. Bružas, G. Budrytė, A. Bumbulis, Br. Burchikas, dr. S. Čepas, dr. A. Čepulis, kun. M. Čyvas, V. Čyvas, J. Damušis, K. Dočkus, A. V. Dundzila, St. Džiugas, I. Eitmanienė, V. Gečas, J. Gelumbauskas, K. Gimžauskas, J. Girnius, F. Ignaitienė, D. Jakienė, J. P. Kazickas, Vitas Kazlauskas, M. Kirkilas, dr. J. Kižys, kun. R. Krasauskas, kun. J. Krikščiunevičius, A. Kulnys, Č. Kuras, V. Kuzmickas, J. B. Laučka, St. Laniauskienė, VI. Lelis, J. Lungienė, I. Mališka, A.    Masionis. A. Mažiulis, J. Mikaila, dr. B. Mikonis, D. Mikulskytė, dr. A. Musteikis, V. Naudžius, K. Norvilą, Br. Paliulis, A. Pargauskas, B.    Paulienė, J. P. Pažemėnas, A. Petrulis, kun. V. Pikturna, A. Prapuolenytė, dr. P. P. Rasutis, dr. A. Razma, L. Reivydas, A. ir J. Rygeliai, V. Rociūnas, B. Sakalas, S. Smalinskas, VI. Sinkus, M. Sodoms, dr. J. A. Stikliorius, A. Sutkuvienė, K. C. Šakys, A. Šatas, dr. V. Šaulys, V. S. Šilas, St. Škerienė, dr. A. Šležas, dr. R. Šomkaitė, V. Tumasonis, A. Vaivada, J. Vasaris, V. Vidugiris, dr. V. Vygantas, K. ir V. Volertai, V. Žiaugra, St. Žilevičius, J. Žilionis, S. P. Zumbakis.

AUKOTOJAI:

B. Balaišis, Pr. Baltakis, A. Damijonaitis, J. Daugėla, J. Gepneris, A. Giniotis, J. Gylienė, dr. A. B. Gleveckas, dr. G. Grinis, A. Gurevičius, Br. Juška, O. Kavaliūnienė, I. Kazlauskas, K. Kazlauskas, E. Keresevičienė, M. Kevalaitis, I. Kudirkienė, P. Matekūnas, V. V. Milukas, B. Neverauskas, V. Palūnas, V. Petrulis, dr. Z. Prūsas, J. Račius, A. Radžius, B. Raugas, St. Rudys, J. Rugelis, J. Salys, R. A. Shatas, St. Slavickas, B. Stonkus, C. Surdokas, dr. A. Štromas, J. Veblaitis, S. Vilinskas, dr. J. Žirgulis.

Visiems Į laisvę žurnalo aukotojams tariame nuoširdų ačiū.

Leidėjai ir administratorius


Šio numerio kaina 3.50 dol.