Į Laisvę 1993 115(152)

     T U R I N Y S

Vedamieji ........................................................... 2

      Nerimastis vietoj džiaugsmo

      Sulaikykime atsirandantį tautos plyšį

Skaitytojų žodis .................................................... 5

Laiškai iš Lietuvos — apie Lietuvą .................................. 6

Arkadijus Beloborodovas, Kelias į laisvę ........................... 10

Valentinas Markevičius, Lietuvos Antigonė .......................... 12

Kazys Bradūnas, Gyvenimas be antraščių (poezija) ................... 14

ILF konkurso juri protokolas ....................................... 16

Česlovas Grincevičius, Romano konkursas labai pasisekė ............. 17

Vytautas Volertas, Nuo pramanų iki tikrovės ........................ 20

Zigmas Slibinas, Antroji Vasario šešioliktoji ...................... 26

Juozas Rygelis, Mūsų išeivija ir Lietuvių Bendruomenė

      ateities perspektyvoje ....................................... 36

Česlovas Stankevičius, Vyriausybės pasikeitimas ir Lietuvos

      politinės raidos perspektyvos ................................ 44

Vidmantas Valiušaitis, Pasikalbėjimas su vysk.Sigitu Tamkevičium ... 54

Valdemaras Katkus, Kraštas, kuriame mažai tautai pavojinga gyventi . 56

Zenonas Prūsas, Imperializmo tendencijos dabartinėje Rusijoje ...... 61

Jonas Pabedinskas, Kairiosios minties vyravimas Lietuvos ekonomikoje 67

Juozas Baužys, Ir vėl savaitė Dainavoje ............................ 71

J. B., Nuostabus Domo Akstino darbas ............................... 78

Vilius Bražėnas, Demokratija neužtikrina laisvės ................... 80


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Su rūpesčiu sutikome deimantinę Vasario 16-tosios sukaktį: Lietuvoje vis dar sunkus kelias į laisvę. Išeivijoje — mažėjantis entuziazmas Lietuvai, susirūpinimas taupyti jėgas jos pačios egzistencijai pratęsti. Laukiame kažkokio stebuklo, nes jaučiame, kad, poeto žodžiais, gyvenimas darosi be antraščių. O gal iš tiesų turės ateiti nauja kartą, kol galutinai išdrįsime išeiti pro atvertus vartus į pilnutinę laisvę? Tokios mintys atsispindi šio numerio puslapiuose.

* * *

Remkime Į laisvę žurnalą, prenumeruokime jį sau ir užsakykime savo giminėms, draugams bei pažįstamiems Lietuvoje, kur Į laisvę dabar perspausdinama atskira laida.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Ine.) Čikagoje tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr. Kazys Ambrazaitis, Česlovas Grincevičius, Paulius Jurkus, Valdemaras Katkus ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462-7790, USA.

Administratorius: Jonas Prakapas. Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Prenumerata JAV ir Kanadoje — 10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje — 15 JAV dolerių. Garbės prenumerata — 20 JAV dolerių. Spausdina „Draugo” spaustuvė Čikagoje.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuania and Lithuanians throughout the world. ĮLAISVĘ is published three times a year by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL.

NR. 115 (152) 1993 VASARIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėju ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.