MIRE KUN. VIKTORAS DABUŠIS

Kun. Viktoras Dabušis po ilgos ligos mirė 1990 lapkričio 9 dieną. Paskutiniu laiku gyveno Seminole, FL, bet laidoti buvo parvežtas į savo buvusiąją šv. Kazimiero parapiją, Paterson, N.J., kurioje 18 metų dirbo pastoracinį darbą.

Velionis gimė 1910 gruodžio 8, Gražų km., Girkalnio vls., Raseinių apskr. 1935 įšventintas kunigu vikariavo trumpai ir jau 1938 buvo paskirtas Kauno arkiv. katalikų akcijos direktorium. Po karo iš Anglų zonos kun. Dabušis atvyko į JAV. Buvo vikaru Brooklyno Angelų Karalienės par., o vėliau perkeltas į Patersoną. Pastoracinis darbas netrukdė kun. Dabušiui dirbti ir visuomeninėje veikloje.

Buvo Ateitininkų Federacijos generalinis sekretorius, Ateities žurnalo administratorius, „Ateities" knygų leidyklos vedėjas, ilgą laiką dirbo Darbininko redakcijoje, buvo Lietuvių Bendruomenės tarybos narys, Kunigų Vienybės iždininkas, ALRK Federacijos gen. sekretorius, vienas iš pagrindinių Dainavos stovyklos organizatorių, Lietuvių Religinės šalpos pradininkas, 600 metų Lietuvos krikšto jubiliejaus vajaus ir kitų panašių vajų organizatorius... ir prie viso to — nuoširdus Lietuvių Fronto bičiulis ir LFB tarybos narys. Neįmanoma trumpai visą jo veiklą ir suminėti. 

Kun. Viktoras Dabušis buvo veiklos ir įsipareigojimų žmogus. Ką nors apsiėmęs padaryti, visada atlikdavo. Kaip kunigas buvo mėgiamas dėl savo konkrečių pamokslų tiek parapijoje, tiek ir įvairiose stovyklose. Tai buvo neišsemiamos energijos, Bažnyčiai ir lietuviškai veiklai atsidavęs kunigas.

Todėl nesuprantama ir nepaprastai skaudu, kad tokio lietuviško kunigo, parvežto laidoti į jo paties lietuvišką Šv. Kazimiero par. bažnyčią, laidotuvių pamaldose daugiausia buvo vartojama anglų kalba. Esą toks buvęs vyskupijos parėdymas.

Ilsėkis ramybėje, mielas Kunige ir mielas Bičiuli Viktorai!

j.b.