Apžvalgos ir nauji leidiniai

LFB sambūrio veikla Čikagoje

Praeitų metų Čikagos LFB sambūrio valdybos kadencijai besibaigiant, 1990. XI. 14 buvo sukviestas bičiulių ir svečių susirinkimas. Jame dalyvavo ir iš Lietuvos šiuo metu JAV besilanką dr. Vincas Korkutis ir jo žmona Leoną. Dr. Korkutis geologas ir naftos eksploatavimo specialistas, skaitė įdomią paskaitą apie Lietuvos žemės turtus, cementą, plytų, čerpių, koklių ir kitų statybinių medžiagų panaudojimą. Prelegentas šiomis dienomis dalyvavo Houston, TX įvykusiame naftos specialistų pasitarime, kur tarėsi dėl modernios giluminių siurblių aparatūros Lietuvai. Jo nuomone, jau dabar Lietuvos poreikiams gaunamos naftos užtektų 10-čiai metų.

Lietuvos žemėje yra ir kitokių turtų: randamas nepaprastai geros kokybės molis, taip pat ir smėlis, iš kurio galima pagaminti pasaulinio masto krištolas. Yra tam tikri kiekiai ir vario, cinko, švino, net sidabro ir titano, o taip pat ir geros kokybės marmuro. Paskaita sulaukė didelio dėmesio ir daugybės klausimų.

Senosios valdybos ataskaitinius pranešimus padarė pirm. Povilas Vaičekauskas, sekr. Aldona Šmulkštienė ir ižd. Jonas Vaznelis. Pagal jau seniai veikiančią tradiciją sambūrio valdyba kasmet keičiasi alfabeto tvarka. Tad ateinančiais metais Čikagos LFB sambūriui vadovaus šie bičiuliai: Jonas Ambrizas, dr. Kazys Ambrozaitis, Elena Baltrušaitienė, Apolinaras Bagdonas ir Vita Baleišytė.

Tačiau savo kadenciją pabaigusiai senajai valdybai buvo dar pavestos labai svarbios pareigos, būtent, pravesti naujos LFB Centro valdybos ir tarybos rinkimus, kurie bus vykdomi 1991 metų pradžioje. Tad šių rinkimų komisiją sudaro: Povilas Vaičekauskas, Aldona Šmulkštienė, Jonas Vaznelis, Valerija Žadeikienė ir Jonas Žadeikis.

Čikagos LFB sambūrio buv. valdybos nariai ir tuo pačiu Rinkiminės komisijos nariai su dr. P. Kisieliumi. Iš k.J. Žadeikis, A. Šmulkštienė, P. Vaičekauskas, V. Žadeikienė, J. Vaznelis, dr. P. Kisielius.


NAUJOS LFB TARYBOS RINKIMAI

Kai šis žurnalo numeris pateks į skaitytojų rankas, naujos LFB Tarybos rinkimai jau bus pasibaigę. Iki nustatyto termino rinkiminė komisija gavo 15 kandidatų į LFB Tarybą. Atsirado sunkumų gauti kandidatus į Centro valdybą, tad buvo rasta išeitis, kad naujai išrinktoji Taryba turės sudaryti ir valdybą (iš savo tarpo arba kooptuojant asmenis iš šalies). Galutinai sudarytas LFB Tarybos kandidatų sąrašas, išsiuntinėtas bičiuliams pabalsuoti tik už 9 asmenis, buvo toks: dr. Kazys Ambrozaitis, Vytautas Aušrotas, dr. Zigmas Brinkis, Gintė Damušytė, dr. Kęstutis Girnius, Juozas Kojelis, dr. Česlovas Kuras, dr. Vytautas Majauskas, Algis Raulinaitis, Antanas Sabalis, dr. Kęstutis Skrupskelis, dr. Adolfas Šležas, Jonas Urbonas, dr. Vytautas Vardys, Virgus Volertas, Jr.

Kandidatai į LFB Kontrolės komisiją, kuriai reikia 3-jų asmenų, buvo pasiūlyti: Jonas Kavaliūnas, Pilypas Narutis ir dr. Vacys šaulys.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Nijolė Jankutė, SAULĖGRĄŽŲ TVANAS, apsakymai. Tai iš vienuolikos apsakymų sudėta 192 psl. knyga, savo gyvenimiškomis temomis, patraukliu stiliumi, persunktu kartais humoru, kartais giliu liūdesiu, priverčianti nepadėti jos į šalį, kol nebus užskleistas paskutinis puslapis. Nijolė Jankutė moka pasakoti, ir įdomiai pasakoti. Viršelis ir aplankas dail. Ados Sutkuvienės. Išleido 1990 Lietuviškos knygos klubas. Kaina 7 dol.

Julius Keleras, BALTAS KALĖDAITIS, eilėraščiai. Juliaus Kelero, jauno poeto, šiuo metu studijuojančio ir kartu dėstančio Illinois universiteto Lituanistinėje katedroje, keletą eilėraščių spausdinome Į laisvę nr. 107. Dabar prieš akis jo Amerikoje išleista poezijos knyga (Lietuvoje dar 1988 „Vagos” leidykla išleido pirmąją jo knygą „Žiemos valtys”). „Baltąjam Kalėdaityje” sudėti 94 eilėraščiai, jautriai liečiantys Lietuvos tragiškojo likimo vaizdus ir žmogaus sielos gilumas. Išleido 1990 Ateities literatūros fondas, viršelis dail. Petro Aleksos, meniškos fotografijos tekste Viliaus Kelero. 96 psl., kaina 6 ir 8 dol.

Alfonsas Tyruolis, ŠIAPUS IR ANAPUS SAULĖS, Eilės lyrinės ir epinės, šią 109 psl. su 102 tėvynės ilgesio ir religinių motyvų eilėraščiais knygą 1989 išleido M. Morkūno leidykla. Minkšti viršeliai ir aplankas dail. A. Aleksos.

Herman Melville, BALTASIS BANGINIS, romanas. Išvertė į lietuvių kalbą Povilas Gaučys. Tai įdomus jūros nuotykių romanas, o Povilas Gaučys yra gerai žinomas kaip puikus vertėjas. Knyga 347 psl. Išleido 1990 metais Lietuviškos knygos klubas. Nelabai įspūdingas knygos viršelis ir aplankas dail. Vytauto O. Virkau. Kaina 10 dol.

Liudas Dambrauskas, GYVENIMO AKIMIRKOS, Atsiminimai, I tomas (II tomas dar nepasiekė redaktoriaus). Tai Sibiro kankinio Liudo Dambrausko jaunystės ir kalinio dienų pergyvenimai, parašyti gyvai ir įdomiai, verčiantys skaitytoją susimąstyti. Išleido „Vagos” leidykla Vilniuje su Į Laisvę Fondo finansine parama. I tomas — 676 psl., kietais viršeliais, iliustruota dail. Gražinos Didelytės. Bus platinama Į Laisvę Fondo.


Į LAISVĘ FONDAS LIETUVIŠKAI KULTŪRAI UGDYTI
AMERICAN FOUNDATION FOR LITHUANIAN RESEARCH, INC. 
8908 W. Butterfield Ln., Orland Park, ILL 60462

ir

LIETUVIŠKŲ STUDIJŲ CENTRAS
CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES, INC.
1901 South 49th CL, Cicero, IL 60650

yra dvi Lietuvių Fronto bičiulių sukurtos institucijos:

Į LAISVĘ FONDAS tiesiogiai rūpinasi reikalingiausių veikalų užsakymu ir leidimu. Kai kurių knygų spausdinimas perkeltas į Lietuvą, kur jos gali būti išleistos žymiai didesniais tiražais. Prenumeruokime, pirkime ir platinkime Į Laisvę Fondo leidinius, remkime šio fondo darbus. Knygų užsakymai, atsilyginimas už jas ir aukos siunčiamos ĮLF iždininko adresu: A. Pargauskas, 8908 W. Butterfield Ln., Orland Park, IL 60462.


LIETUVIŠKU STUDIJŲ CENTRAS finansiškai remia visas lietuviškas kultūrines ir politines pastangas:

•    Remia Į Laisvę Fondo knygų leidimo darbus,

•    Skiria stipendijas, išmoka honorarus užsakytiems veikalams,

•    Lietuvoje įsteigtą Į Laisvę Fondo filialą aprūpina moderniomis spaudos darbams atlikti priemonėmis,

•    Yra įsipareigojęs remti būtinai reikalingą Lietuvių Informacijos Centro skyriaus Washingtone darbą.

Visiems šiems uždaviniams reikalinga finansinė talka. Tai yra konkretūs darbai ir įsipareigojimai, kuriems visų mūsų širdys ir kišenės privalėtų būti atviros. Visos aukos, kurios išrašomos CENTER FOR LITHUANIAN STUDIES, INC. vardu gali būti nurašomos nuo JAV federalinių pajamų mokesčių.

Aukas siųsti Lietuviškų Studijų Centro iždininkui šiuo adresu: Kostas Dočkus, 1901 South 49th Ct., Cicero, IL 60650.


Šio numerio kaina 3.50 dol.