Į Laisvę 1990 108(145)

     T U R I N Y S

Privati iniciatyva nelaukia (vedamasis) ................................. 6
Politiniai komentarai:
Kęstutis Girnius, Ar galimi kompromisai ir derybos? ..................... 7
Edita Nazaraitė, Žiurkės, sliekai ir Lietuva ............................ 9
Skaitytojų žodis ....................................................... 11
Arvydas Juozaitis, Demokratija nesensta ................................ 12
Bronis Kaslas, Baisieji Lietuvos istorijos metai ....................... 14
Pokalbis su Jonu Antanaičiu, Lietuvos vardas — auksinėmis raidėmis ..... 32
Aurimas M. Juozaitis, Lietuvos mokyklos keliu .......................... 36
Saulius Galadauskas, Kūrybinės minties atrofija — sovietizacijos vaisius 40
Henrikas Nagys, Poezija ................................................ 48
Liudas Truska, Heroiškas ir tragiškas mūsų tautos istorijos puslapis ... 50
Antanina Garmutė, Auka ant nepriklausomybės aukuro ..................... 60
XXII politinės studijos ................................................ 62
Auris Jarašūnas, Gytis Gasperaitis, Andrius Kulikauskas,
      Jaunoji karta Lietuvoje ir išeivijoje ............................ 64

Gintaras Laurinkus, Komunizmas — totalitarinė sistema .................. 65
Nijolė Sadūnaitė, Kankinių kraujas davė gausių vaisių .................. 67
Danas Šafranavičius, Dvi klasės Lietuvoje .............................. 70
Danguolė Navickienė, Andrius Tučkus, Vytautas Vardys,
      Visuomenės diferenciacijos kaita Lietuvoje ir išeivijoje ......... 71
Politinių studijų išvados .............................................. 77
Mūsų tarpe ............................................................. 78
Nauji leidiniai ........................................................ 78
 

PDF   Fotografinė kopija   BOX 

MIELI SKAITYTOJAI IR SKAITYTOJOS,

prieš žvelgdami į sekančius šio numerio puslapius, prisiminkite, ar jau prisiuntėte administracijai savo prenumeratos mokestį už šiuos metus ir ar pridėjote savo dosnią auką, kuri dabar taip yra reikalinga. Juk vis daugiau egzempliorių reikia siuntinėti į Lietuvą, o tai padidina mūsų išlaidas. Tad laukiame jūsų paramos.

Atsiliepkite taip pat ir savo laiškais. Redaktorius jų nepaprastai laukia. Tik atkreipkite dėmesį, kad neseniai vėl pasikeitė redaktoriaus adresas.

Linkime gražios ir kūrybingos vasaros!


Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir dr. Kazys Ambrozaitis.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys 9240 Cliffside Ln., Orland Park, IL 60462, USA

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo'' spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 108 (145) 1990 PAVASARIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.