MŪSŲ TARPE

Nuotr. V. Maželio.
Dr. Juozui Girniui 75 metai suėjo gegužės 23 dieną. Tokia proga neįmanoma ir netinka vos šiais keliais sakiniais prisiminti jubiliatą — filosofą, daugelio knygų autorių, visuomenės veikėją, žinomą tiek Lietuvoje, tiek ir išeivijoje. Reikėtų tam net viso Į laisvę numerio. Tačiau dr. Juozas Girnius yra įsakmiai redaktoriui uždraudęs tokias ar panašias jo sukaktis šio žurnalo puslapiuose paminėti. Bet turbūt vistiek galima jubiliatą sveikinti ir palinkėti sveikatingų ir darbingų metų, pilnų Viešpaties malonės!

Jonui Pajaujui, šiuo metu gyvenančiam Švedijoje, 70 metų suėjo sausio 6 dieną. Okupacijų metais aktyviai veikė Lietuvių Aktyvistų Fronte ir Lietuvių Fronte. 1944 Gestapo suimtas ir išvežtas į Stutthofo koncentracijos stovyklą. Po karo apsigyveno Švedijoje, kur reiškiasi Lietuvių Bendruomenėje, Pabaltiečių draugijoje ir kt. Praeitą vasarą daugiausia jo rūpesčiu buvo surengta Lietuviškųjų studijų savaitė Gotlando saloje. Sveikiname ir linkime nepavargstant toliau dirbti lietuvišką darbą!

Kęstučiui Ivinskiui Bonnos universitetas suteikė daktaro laispnį už disertaciją „Torellisaetze fuer zyk-lische Ueberlagerungen". Dr. Kęstutis Ivinskis yra pakviestas trims mėnesiams vykti į Vilnių, kur matematikos ir kibernetikos institute skaitys paskaitų ciklą.

37-ji Europos Lietuviškųjų studijų savaitė šią vasarą vyks rugpjūčio 5-12 dienomis Šveicarijoje, Einsiedeln, „Schweizer Jugend und Bil-dungs Zentrum". Rengia Šveicarijos Lietuvių Bendruomenė. Programa iki šio numerio galutinio paruošimo dar nebuvo žinoma. Registruotis galima pas Ireną Kaestli, Buerglenstr. 23, 3006 Bern, Schweiz, kartu siunčiant registracijos mokestį 100 šv. frankų. Studijų savaitės metu įvyks ir Europos LF bičiulių konferencija.