SKAITYTOJAI RAŠO

Gerbiamas ir mielas redaktoriau,

Didžiųjų švenčių proga noriu išreikšti gilią padėką už Jūsų pasišventimą redaguojant Į Laisvę žurnalą, kuris taip sėkmingai puoselėja lietuviškas-krikščioniškas vertybes ir solidarumą su laisvės ir nepriklausomybės siekiančia tauta.

Maloniai prašau perduoti mano nuoširdžiausius sveikinimus visiems Į Laisvę skaitytojams.

Džiugių šv. Kalėdų ir Dievo palaimos 1990 metuose!

Vyskupas Paulius A. Baltakis, O. F.M.

Lietuvos sienų klausimu

Praeitame ĮL numeryje A. Gureckas Karaliaučiaus sritį vadina kliūtimi į nepriklausomybę. Romėnai kadaise yra pasakę, kad sutiktą kliūtį reikia padalinti ir tada ją pašalinti. Klausydami romėnų, jau dabar turėtume pradėti derybas dėl Tilžės srities, gal ir dėl Mažosios Lietuvos sričių, kurios Rusijos kariniams tikslams nereikalingos. Germanizacijos liekanų pašalinimas Rusijai gali būti priimtinas.

Tačiau vienas pirmutinių naujosios Lietuvos diplomatų rūpesčių būtų tartis su lenkais ir pataisyti Lietuvos sienas Punsko-Seinų-Suvalkų srityje. Lenkai, gavę plačias teritorijas vakaruose, turėtų būti sukalbami. Tas derybas būtų galima pradėti nedelsiant, o tada kalbėti apie sienos pakeitimus Mažojoje Lietuvoje ir Tilžės srityje.

A. Šmulkštys, M.D.

Gibbstovvn, NJ

Geras numeris

Paskutinysis (1989 spalio) numeris tikrai įdomus savo straipsniais, kuriuose svarstoma ir analizuojama dabartinė padėtis Lietuvoje. Daugiau tokių straipsnių!

Bronius Krakaitis
Romeo, MI

Gavau naują (spalio mėn.) JL numerį. Kaip ankstyvesnieji, taip ir šis numeris, daro labai gerą įspūdį. Siunčiu spaudai paruoštą straipsnį ryšium su Venezueloje dr. Vytauto Dambravos pravesta Ribbentropo-Molotovo slaptųjų protokolų pasmerkimo kampanija. Tikiu, kad jo turinys bus įdomus ĮL skaitytojams.

Julius Vaisiūnas
Venezuela

Jūsų atsiųstas straipsnis informacinis ir geras, bet negaliu jo panaudoti, nes tą patį straipsnį pasiuntėte ir Pasaulio lietuviui, kur jis jau atspausdintas.

(Redaktorius.)