SĄJŪDIS SVEIKINA

Mieli lietuviai, brangūs tautiečiai; šiandien, pirmosios pokario istorijoje Lietuvoje legaliai švenčiamos vasario 16-osios nepriklausomybės šventės proga — tiesiame jums brolybės ranką ir iš širdies tariame: „Mes esame kartu, mūsų nepajėgia atskirti vandenynai, didžiuliai nuotoliai, ir svetimų valstybių sienos! Mes visi turime vieną tėvynę, vieną savą žemę, mes visi karštai ją mylime, mes alei vieno trokštame jos laisvės ir nepriklausomybės, gerovės ir klestėjimo! Aidi mūsų tėvynės erdvėj varpas, žadina ir kviečia mus didiems žygiams ir darbams. Teišgirsta jo dūžius pasaulis, tesupranta pasaulis, kad mes norime būti laisvi, laisvų pasaulio tautų bendrijoje. Mus įkvėpia didingoji tėvynės praeitis, apšviečia tautinės kultūros šviesa, lydi didžiųjų tautos sūnų ir dukterų darbai, mus sutelkia iš protėvių paveldėta dora, darbštumas ir atkaklumas. Vardan tos Lietuvos, vienybė težydi".

Gretimam puslapy: tik maža dalis šiuo metu Lietuvoje naujai pasirodžiusių laikraščių, leidinių ir biuletenių.