Į Laisvę 1988 103(140)

    T U R I N Y S

Vedamieji ......................................................... 2

         Ar pasitenkinsime tik puse laisvės?

         Bendruomeninės prošvaistės.

Skaitytojų žodis .................................................. 5

Juozas Kazickas — Jų tikėjimas ir idealas tebėra gyvi ............. 7

Vytautas Skuodis — Kultūriniai ryšiai ir Lietuvos laisvės problema 15

Gintautas Iešmantas — Šešios oktavos, Atvirumas (eil.) ........... 30

Henrikas Nagys — Apie „Žemę", Lietuvos balsą ir grįžimą į tėvynę . 32

Juozas Kojelis — Lietuvos Laisvės Armija (II dalis) .............. 37

Zenonas Prūsas — Tautybių problema Sovietų Sąjungoje ............. 55

Antanas Maceina — Savosios valstybės idealas ..................... 64

I. R. — Lietuviškai skautijai 70 metų ............................ 72

Vasario 16 minėjimai: kaip suteikti jiems gilesnę prasmę ......... 73

Vardai ir įvykiai ................................................ 76


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

MIELI SKAITYTOJAI,

Šiame žurnalo numeryje rasite įdėtą kortelę, kurioje yra vietos parašyti redaktoriui laiškutį. Redaktorius visada laukia jūsų atsiliepimų ir nuomonių, laukia jūsų pasisakymų dėl spausdinamų straipsnių, papildymų, kritiškų pastabų. Laukia ir naujų idėjų, kaip nuolat žurnalą tobulinti, laukia jūsų pagalbos ir paramos. Jei nėra kontakto su skaitytojais, žurnalas ar laikraštis neturi prasmės.

Redaktorius

Į LAISVE leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys. Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir Adolfas Markelis. Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys,

9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 103(140) 1988 RUGSĖJIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.