BENDRUOMENINĖS PROŠVAISTĖS

Kai išeivijoje lietuviškojo gyvenimo įprastinė veikla su kiekvienais metais darosi vis sunkesnė, yra viltingai džiugu, kad ir retkarčiais, matyti iškylančias naujas prošvaistes. Viena iš tokių prošvaisčių buvo šios vasaros Pasaulio Lietuvių Bendruomenės renginiai Toronte: kultūros kongresas, PLB seimas ir šokių šventė. Kitame žurnalo numeryje bandysime kiek plačiau šiuos renginius vertinti. Dabar tik norime iškelti porą minčių ryšium su PLB seimo darbų atgarsiais.

Seime aiškiai matėsi jaunesniosios kartos daug didesnis negu iki šiol dėmesys lietuviškiems reikalams, savotiškas jos nusivylimas senais, kad ir išbandytais, veiklos būdais ir užsidegimas ieškoti naujų, labiau laikui pritaikintų ir konkretesnių metodų. Šis entuziazmas pasukti nauju keliu laimėjo, buvo išrinkta nauja PLB valdyba iš naujų žmonių, su naujais projektais. Ar jie visi bus įvykdytičia kitas klausimas. Jis, žinoma, priklausys ir nuo mūsų visų, kiek mes patys parodysime noro jungtis į lietuviškąjį darbą dėl gražesnės tėvynės ateities.

Reikia pripažinti, kad seimo svarstymai ir priimti nutarimai buvo didžiai vertingi. Daugelyje jų atsispindėjo dabartinė laisvėjanti padėtis Lietuvoje, bei iš tos naujos padėties išplaukiantys bei įpareigojantys mūsų veiksmai. Naujoji Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba turės nelengvą darbą koordinuoti ir vykdyti užsibrėžtus planus. Ji bus reikalinga visų lietuvių paramos, ir ypač tų, kurie demokratiniame rinkimų procese turėjo pralaimėti.

Lietuvių Bendruomenė pasirodė nebijanti įsileisti naujų žmonių, kurie dėl įvairių sąlygų anksčiau neturėjo progos pritaikyti savo patirtį ir idėjas lietuviškame bandruomeniniame darbe. Tačiau dabar jie yra pasiryžę ir gali duoti ką nors naujo, gyvesnius metodus, naujas idėjas, praplėsti horizontus. Gal perdaug tikimės?... bet to nuoširdžiai linkime.