ATSIŲSTA PAMINĖTI

Leonardas Andriekus, BALSAI IŠ ANAPUS. Poezijos rinkinys, laimėjęs pirmąją premiją Ateitininkų Federacijos paskelbtame konkurse Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejui paminėti. Eilėraščiai Lietuvos krikšto temomis. Viršelyje ir tekste panaudota skulptoriaus Vytauto Kašubos kūryba. Knygą išleido Tėvai pranciškonai, Brooklyne, 1988 metais. 126 psl. Kaina nepažymėta.

Anatolijus Kairys, VIENA ŠIRDIS. Romanas, laimėjęs 1985 metų PLB švietimo komisijos skelbtą jaunimo literatūros konkursą. Išleistas 1988 metais, spaudė Draugo spaustuvė, knyga 192 psl., minkštais viršeliais. Viršelis dail. Tomo Leipaus. Kaina 7 dol.

Anatolijus Kairys, ŽALČIO SAPNAS. Novelės ir feljetonai. Viršelis dail. Tomo Leipaus. Išleido Lietuvių literatūros bičiuliai 1988 metais. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Kaina 5 dol.

Kazys Almenas, SAUJA SKATIKU. Antroji, kiek pataisyta, 1976 m. Draugo premiją laimėjusio romano laida. Šį kartą ji leidžiama Ateities literatūros fondo Detektyvinių romanų serijoje numeriu 1. Išleido ALF 1988 metais. Spaudė Draugo spaustuvė. 198 psl., kaina 10 dol.

Kazys Almenas, LIETINGOS DIENOS PALANGOJE. Detektyvinis romanas, kuriame ,, Sau jos skatikų” pagrindinis personažas Lietuvos policininkas Donatas Vėbra stengiasi atpainioti lietaus permerktoje Palangoje kažkieno padarytą žmogžudystę. Knyga 200 psl. Išleido Ateities literatūros fondas 1988 metais. Kaina 10 dol.

Adolfas Damušis, LIETUVOS GYVENTOJU AUKOS IR NUOSTOLIAI 1940-1959 METAIS. Nedidelis 57 psl. leidinys, bet jame sukaupta tiek daug medžiagos ir informacijos apie Lietuvos gyventojų nuostolius Antrojo pasaulinio karo ir pokario laikais, kad jis būtinai vertas platesnio paminėjimo ir nuolatinio šios informacijos panaudojimo. Knygelėje nurodyta įvairūs naudoti šaltiniai, duodama daug lentelių bei braižinių. Išleido Į Laisvę fondas kartu su Lituanistikos tyrimo ir studijų centru. Spaudė Draugas 1988.

Pranas Gaida, EL HOMBRE DE DIOS. Ispaniškas kun. dr. P. Gaidos knygos apie arki v. Teofilių Matulionį „Nemarus Mirtingasis” vertimas. Išleista 1987 metais Caracas, Venezueloje, Pauliečių leidyklos. Vertė Danutė Rosales. Spaudai paruošė ir įvadą parašė dr. Vytautas Dambrava; viršelis Kosto Jezersko. 212 psl.

LIETUVIAI TAUTININKAI - KOMUNISTU KANKINIAI, išsamus vardynas tautinės srovės lietuvių, kankintų ir nužudytų bolševikinės okupacijos metais. Knyga 191 psl., išleido 1988 Amerikos LTS valdyba, redagavo A. Kerulis, J. Prunskis ir M. Valiukėnas. Viršelis dail. A. Sutkuvienės.

Marija Karalevičiūtė-Butkienė, NORIU GRJŽTI PRIE NEVĖŽIO. 117 eilėraščių ir 120 psl. rinkinys 1986 metais mirusios autorės. Knygą išleido Vacys Butkys, spaudai parengė ir viršelį bei vinjetes piešė Paulius Jurkus. Spaudė Tėvų pranciškonų spaustuvė Brooklyne 1988 metais. Knyga nepardavinėjama. Norintieji įsigyti kreipiasi pas leidėją: Vacys Butkys, 56 Steamboat Rd., Great Neck, NY 11024.

A. P. Bagdonas, LIKIMO ANTSPAUDAS, penktoji autoriaus eilėraščių knyga, parašyta lietuviškai ir žemaitiškai.

Šią 114 psl. knygą gražiai išleido Kražiškių sambūris 1988 metais. Viršelis Tomo Leipaus. Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 5 dol.


KITAME Į LAISVĘNUMERYJE

•    Kovojanti Lietuva ir žvilgsniai iš šono

•    Ant kultūros ir politikos laktų

•    Politinės — ekonominės Gorbačiovo reformos ir Lietuva

•    Tauta ir išeivija — strateginė perspektyva

•    Stasio Žymanto asmuo per laiko prizmę

•    Praeitos vasaros Kultūros kongresas ir PLB seimas

•    Studijų savaitės Europoje ir Amerikoje


 

numerio kaina 3.50 dol.