A.+A. PROFESORIUS ANTANAS MACEINA

buvo palaidotas 1987 vasario 2 Brebersdorfe, Vokietijoje.

Laidotuvės velionio valia turėjo būti paprastos, todėl jose dalyvavo tik nedidelis artimųjų būrelis ir vietos kaimelio gyventojai.

Kapinaitėse prie karsto susirinkusieji sukalbėjo visą rožančių, nepaisydami žiemos šalčio. Sniego dengiami laukai akinančiai žėrėjo saulėje, kuri iš giedrios dangaus mėlynės negailėjo spindulių.

Vietos klebonas kun. A. Schaefer pravedė laidotuvių maldas ir apeigas.

Brebersdorfas — nedidelis žemutinių Frankų kaimelis, apie 14 km nuo Schweinfurto miesto, stambaus pramonės centro. Šiuo metu čia gyvena apie 380 žmonių, daugiausia pramonės darbininkai bei tarnautojai.

Apylinkė kalvota. Ant vienos kalvos pašlaitės stovi Brebersdorfo bažnytėlė, supama nedidelių namų. Joje trys dailūs senoviški baroko altoriai. Kiek atokiau nuo jos nedidelės, gražiai prižiūrimos, kapinaitės, kurių įėjimą saugo dvi apyamžės eglės. Viename kapinaičių kampe, kairėje pusėje, prie gyvatvorės, atsiveria platus apylinkės vaizdas. Čia dabar ilsisi tremtinio kelione baigęs mūsų bičiulis profesorius.

Po apeigų prie kapo duobės visi susirinko į bažnyčią, kur vietos klebonas drauge su Vak. Vokietijos lietuvių katalikų sielovados direktorium kun. Antanu Bunga aukojo šv. mišias už velionio sielą.

Laidotuvėse dalyvavo tėvas Alfonsas Bernatonis, Alina Grinienė ir filosofijos daktarai Kajetonas Čeginskas ir Kęstutis Girnius.

Brebersdorfas velionį profesorių svetingai priglaudė dar karo metais, tremtiniškosios kelionės pradžioje. Dabar jis globia jo mirtinguosius palaikus. Tai kraštas, kuriame dar labai gyvas katalikų tikėjimas.

Iš Europos LF bičiulio