LITERATŪROS VAKARŲ TRADICIJOS SROVĖJE

1986 gruodžio 6 Los Angeles šv. Kazimiero parapijos salėje įvyko 21-mas literatūros vakaras, kuriuos nuo 1966 metų organizuoja Lietuvių Fronto bičiulių Los Angeles sambūris. Tai vienintelė visoje Amerikoje (greičiausiai ir visame pasaulyje) taip ilgai išsilaikiusi literatūros vakarų tradicija. Los Angeles literatūros vakarai kasmet įvyksta gruodžio mėnesio pirmąjį šeštadienį. LFB Los Angeles sambūris pasiryžęs literatūros vakarų tradiciją tęsti.

Dvidešimt pirmajame vakare savo kūrybą skaitė iš Čikagos atvykęs poetas Kazys Bradūnas. To vakaro apimčiai ir eigai pavaizduoti spausdiname ištraukas iš LFB Los Angeles sambūrio pirmininko Vytauto Vidugirio ir LFB Tarybos prezidiumo pirmininko Algio Raulinaičio kalbų ir literatūros vakarų pradininko Juozo Kojelio reportažo, paskelbto Darbininke 1987 sausio 23.

Vingiuotu kūrybos keliu

Šiltai auditorijos sutiktas poetas Kazys Bradūnas, savo kūrybos skaitymą palydėjo kai kurių eilėraščių genezę, temą ir struktūrą liečiančiais komentarais. Iš tikro, tie komentarai gal buvo ne tiek skaitomų eilėraščių palydovu, kiek vadovu. Jis pasakojo apie atostogų metu ūkio darbus savo tėvų ūkyje ,,nuo saulėtekio iki sutemų". ,,Aš pats neatsiplėšiau nuo ūkio darbų", — ir tada jau jo eilėraščiai pradėjo darytis žemininkiški. Jis skaitė savo kūrybos pavyzdžius, pradedant pirmaisiais eilėraščių rinkiniais, išleistais dar Lietuvoje, ir toliau vedė klausytojus vingiuotu savo kūrybos keliu jau per svetimus kraštus, bet 64 visada jausdamas lietuvišką žemę po savo kojomis. Vietomis jo komentaruose buvo tiek literatūrinio polėkio, kad klausytojui pradingdavo riba tarp komentaro ir eilėraščio.

Vienas gan charakteringas epizodas iš jo literatūrinio gyvenimo nuotykių siekia dar nepriklausomos Lietuvos laikus. Papasakojęs apie savo ūkio darbus, jis tada negalėjęs suprasti „tų rašytojų, kaip Salomėja Nėris, Petras Cvirka, Antanas Venclova, Jonas Šimkus ir kiti, kurie dėjosi darbo žmonių gynėjai, jų tribūnai, proletarai, bet vasarą, kada, sakoma, ir akmuo kruta, jie, dar studentais būdami, jau galėjo prasivartyti Palangos smėlyje arba net turistauti užsieniuose".

Antroje vakaro dalyje poetas skaitė eilėraščius iš spaudai paruošto rinkinio „Krikšto vanduo Joninių naktį". Apie tą rinkinį, perskaitęs jį rankraštyje, Pranas Visvydas išsireiškė, kad „visa savo jusena poetas linksta prie krikščionybės atnešto gėrio". Krikščionybės dėka mes tapome Vakarų Europos kultūros dalininkai. Tačiau per krikščioniškuosius šimtmečius, kad ir tolydžiai silpnėdamas, lydėjo mus ir pagoniškosios Lietuvos palikimas.

Los Angeles lietuvių publika Bradūno rečitalį sekė su dideliu dėmesiu. Baigus rečitalį, svečią poetą pagerbė atsistojimu, o pertraukos metu dalyviai išgraibstė Bradūno poezijos knygas.

Iš bič. Juozo Kojelio platesnio reportažo, išspausdinto Darbininke.