NAUJI LEIDINIAI

Kun. Petras, NAKTIS. Kunigas saugumo pinklėse, autobiografiniai pokalbiai. Knyga 319 psl. Išleido PLB, 1986. Iliustracijos ir viršelis dail. Zitos Sodeikienės. Šių giliai sukrečiančių autobiografinių pokalbių autorius yra kun. Leonas Šapoka. Jie buvo spausdinti pogrindiniame Dievas ir Tėvynė žurnale, 1979-1980 metais. Kun. Šapoka, grįžęs iš Sibiro, buvo priverstas bendradarbiauti su KGB, bet vėliau atsisakė ir dėl to 1980 spalio 10 buvo žiauriai nužudytas.

Knygos tekstas perrašytas mašinėle su visomis klaidomis, buvusiomis Dievo ir Tėvynės žurnale (ir gal dar atsiradusiomis jį perrašant). Visa tai skaitytoją erzina. Taip pat bereikalingai leidėjų žodyje, gal norint parodyti nesuinteresuotą objektyvumą, be jokių komentarų duodama ir sovietinės Tiesos versija apie kun. Šapokos mirtį.

Antanas Vaičiulaitis, VIDURNAKTIS PRIE ŠEIMENOS. Novelės ir apsakymai. Išleido Ateities literatūros fondas, 1986. Knyga 131 psl., kaina 7 dol. Viršelis Jono Kuprio. Antanui Vaičiulaičiui, lietuviškosios beletristikos meistrui, praeitais metais suėjo 80 metų. Šis atmintinosios „Valentinos" ir daugelio kitų knygų autorius skaitytoją ir šioje naujausioje knygoje pagauna savo istorijomis, plačiu žodynu ir puošniu stiliumi. Tai viena iš geriausių praeitų metų beletristikos knygų, pelnytai įvertinta ir didžiąja 1986 metų LRD premija.

Tomas Venclova, TEKSTAI APIE TEKSTUS. Straipsnių apie literatūrą (lietuvišką ir kitų tautų), įdomių essay, recenzijų, mokslinių vertinimų rinkinys. Kas yra girdėjęs Tomą Venclovą kalbant, skaitydamas šią knygą, pajus patį autorių, lyg jis čia pat kalbėtų. Jo rašymo stilius nesiskiria nuo gyvo žodžio. Knyga 240 psl. Išleido Algimanto Mackaus knygų leidimo fondas, 1985. Kaina 10 dol.

TĖVYNĖN, Venezuelos Lietuvių Bendruomenės žiniaraštis, Nr. 8,1986. 38 psl. leidinys. Redaguoja dr. Vytautas Dambrava ir redakcinis kolektyvas.

Bronius Kviklys, LIETUVOS BAŽNYČIOS, V-tas tomas, Vilniaus arkivyskupija II dalis. Šis 592 psl. didžiulis tomas išleistas Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklos Čikagoje, 1986 metais. Veikalas skirtas Lietuvos krikšto atnaujinimo ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo 600 metų sukakčiai paminėti. Turinyje:    straipsniai, aprašymai ir dokumentai apie Vilniaus arkivyskupijos lietuviškąją ir rytinę dalis, atskirų vietovių bažnyčių aprašymai, nauji duomenys apie Vilniaus katedrą, plati bibliografija ir kt. informacija. Tomas labai gausiai iliustruotas.