XXXI STUDIJŲ SAVAITĖ

Apie praėjusios vasaros Lietuvių Fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitę Dainavoje jau buvo išsamiai rašyta mūsų spaudoje (A. Bagdonas rašė Drauge, J. Kojelis — Darbininke, V. Rociūnas — Tėviškės Žiburiuose), tad čia pasitenkinsime tik faktų paminėjimu, kai kuriais komentarais ir nuotraukomis.

Pati svarbiausia kiekvienos tokios savaitės dalis yra paskaitos ir pranešimai. Studijinės dalies planavimas nėra lengvas. Rengėjams visuomet susidaro problemų, norint gauti paskaitininkus ir rasti jiems patogiausią laiką. Dažniausia prelegentai pageidauja atvažiuoti savaitės pabaigoje, kada ir klausytojų — dalyvių skaičius yra didžiausias. Tad dažnai atsitinka, kad savaitės pradžioje pusdienis ar kitas turi daugiau laiko poilsiavimui, o didžiuma paskaitų ar pranešimų suspaudžiama į savaitės pabaigą. Panašiai buvo ir šios vasaros savaitėje. Kaip šią problemą išspręsti? Per bičiulių organizaciniams reikalams skirtą posėdi tuo klausimu buvo ir naujų siūlymų: rengti tik praplėstus studijinius savaitgalius, rengti didesnio masto akademinio pobūdžio stovyklas kartu su kitomis grupėmis. Tačiau norinčių suderinti studijinę dalį su poilsiu, kaip ligi šiol, buvo gal didesnė dalis. Tik reikėtų bičiulius raginti atvykti visai savaitei, o ne vien savaitgaliui.

Vaizdai iš XXXI studijų savaitės Dainavoje. Toronto ,, Sutartinė" — iš kairės: seserys Gurklytės, N. Benotienė, D. Pargauskaitė.
Dailininkės: S. Smalinskienė, M. Ambrozaitienė,L.
Palubinskaitė, O.    Baužienė, N. Palubinskienė.
Tėvynės vakaro atlikėjos: V. Bublytė, I. Nelsaitė, V. Duobaitė, A. Bankaitytė, D. Petrulytė.
Savaitėje keletą dienų praleidęs LKD pirm. A. Rudis (dešinėje) su bičiuliais ,,frontininkais”. Nuotr. V. Maželio.

Visos paskaitos ir pranešimai buvo aktualios, gerai paruoštos ir savo temomis įvairavo nuo istorinių laikų iki aktualių bendravimo su Lietuva metodų. Vienos pagrindinės temos nebuvo. Rašyt A. Bagdonas skaitė istorinę paskaitą: „Bandymai krikštyti Lietuvą Algirdo ir Kęstučio laikais”, dr. V. Kliorys pasakojo savo įspūdžius iš šios vasaros kelionės į Lietuvą. JAV LB pirm. ir rašyt. V. Volerto paskaita „Klausimai mums patiems” buvo spausdinama praeitame ĮL numeryje. J. Kojelis savo paskaitoje „LFB nuorodos į ateitį” minėjo LF atsiradimo motyvus ir panagrinėjo dabartinius bičiulių veiklą liečiančius klausimus. M. Drunga kalbėjo karšta bendravimo su Lietuva tema ir nušvietė „apvaliojo stalo” konferencijos užkulisius. Dr. K. Skrupskelis skaitė paskaitą apie prof. Maceinos politinę teoriją, o dr. V. Vardys — apie demokratinio laikotarpio žlugimą Lietuvoje.

Išsamius pranešimus padarė: P. Narutis apie Vliko politinės komisijos veiklą, dr. A. Damušis apie lietuvių tautos nuostolius abiejų okupacijų metais. Šis pranešimas buvo įvairiomis tabelėmis pavaizduotas ekrane. Linas Kojelis kalbėjo apie Washingtono politinius sluoksnius. Du aktualius pranešimus OSI veiklos klausimais padarė Asta Banionytė ir Rasa Razgaitienė.

Ypatingai pažymėtinas ir didelį susidomėjimą sukėlęs buvo jaunimo simpoziumas. Tokie simpoziumai LFB savaitėse yra jau labai prigiję, bet šį kartą visi keturi simpoziumo dalyviai buvo vien iš jaunimo, o jų pokalbio tema buvo „Jaunimo žvilgsnis į save". Atseit, buvo keturios paties jaunimo nuomonės apie dabartines jaunimo problemas, kaip jas spręsti, kokias išvadas padaryti, kaip daugiau jaunų jėgų įtraukti į lietuvišką darbą. Simpoziumo dalyviai buvo: Asta Banionytė-Connor iš Washingtono, baigusi politinius mokslus ir dirbusi Kongreso įstaigose, aktyvi veikėja; Linas Vyšnioms iš Clevelando, baigęs istorijos mokslus, Moksleivių ateitininkų s-gos pirm., šiuo metu išvykęs dėstyti į Vasario 16 gimnaziją; dr. Jolita Gudaitytė iš New Yorko, psichologė, aktyvi NY lietuviškoje veikloje; Edvardas Tuskenis iš Čikagos, istorikas iš profesijos, užaugęs lietuviškame Marquett Parke.

Simpoziumas iššaukė prasmingas diskusijas: pačių simpoziumo dalyvių, o taip pat ir klausytojų tarpe. Reikia pažymėti, kad šis jaunimas, domėjosi ir visos savaitės programa. Didelis būrys stovykloje jaunimo taip pat laisvu laiku dalyvaudavo paskaitose ir savo daina, entuziazmu bei jaunyste sudarydavo malonią vakaronių bei renginių nuotaiką.

Pramoginę savaitės dalį sudarė įvairios atskirų sambūrių ruošiamos vakaronės, prasmingas Tėvynės vakaras, nuotaikingas koncertas ir meno paroda. Tėvynės vakaro programą — muzikos ir poezijos pynę — atliko Vija Bublytė, Inga Nelsaitė, Vida Duobaitė, Auksė Bankaitytė, Dana Petrulytė ir Audrius Polikaitis.

Užbaigiamajame koncerte dalyvavo Toronto lietuvaičių muzikinis vienetas „Sutartinė". Jo vadovė Nijolė Benotienė, Danutė Pargauskaitė, Daina ir Zita Gurklytės, dviem išėjimais, su muzikinių instrumentų palyda atliko 17 populiarių liaudies ir pramoginės muzikos dainų. Koncerto vidury rašyt. V. Volertas paskaitė vieną savo novelių. Vakarui vadovavo Ingrida Bublienė.

Keletą dienų didžiosios salės sienas puošė gražūs dailininkių darbai. Meno parodą organizavo Nijolė Palubinskienė. Su savo kūriniais parodoje dalyvavo šios dailininkės: Marytė Ambrazaitienė, Nijolė Palubinskienė, Lina Palubinskaitė, Ona Baužienė ir Stasė Smalinskienė. Parodą atidarant žodį tarė Vytautas Volertas, taikliai pasakydamas po keletą sakinių apie kiekvieną dailininkę ir jų darbus.

Kiekviena diena buvo pradedama šv. mišiomis ir prasmingais pamokslais. Kun. Viktoras Dabušis vadovavo šiai religinei daliai. Jo pamokslai visada derindavosi su dienos paskaitų temomis, iškeldavo gilių minčių. Prieš savaitės pabaigą pamaldų metu net ir giesmės stipriau nuskambėdavo.

Kad jau net 31 tokia studijų ir poilsio savaitė buvo surengta, rodo tebesitęsiantį bičiulių nepavargimą, kuris kaip tik ir yra ugdomas tokių savaičių. Jose atnaujinamas bičiuliškas solidarumas, palaikomi tarpusavio ryšiai, gražioje gamtoje bepoilsiaujant. Iš paskaitų ir diskusijų gaunama naujų idėjų veiklai, tad tokios savaitės yra atgaiva ir intelektualiai. Ko ateity dar reikėtų? Gal būtų reikalinga pagrindinė, vedamoji savaitės mintis ar tema? Gal daugiau jaunosios kartos atstovų kviesti dalyviais ir paskaitininkais? Gal mažiau savaitės metu rengti vakaronių be jokios rimtesnės programos (tik su vyno stiklu), o jų vietoje suruošti kultūrines vakarones ar diskusijas kuriais nors klausimais?

Kitą vasarą vėl rinksimės į XXXII studijų ir poilsio savaitę Dainavoje, kuri bus 1988 m. rugpjūčio 7-14 dienomis. Iki pasimatymo!

ib


Į LAISVĘ FONDO LEIDINIAI IR KITOS KNYGOS YRA PRASMINGIAUSIOS DOVANOS KALĖDŲ, VARDINIŲ AR GIMTADIENIŲ PROGOMIS.

NEPAMIRŠKIME LIETUVIŠKOS KNYGOS!

 LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIU TARYBA TARYBOS PREZIDIUMAS:

P. Algis Raulinaitis, pirmininkas, 1501 Riverside Dr., Burbank, Ca. 91506.

Dr. Zigmas Brinkis,vicepirmininkas, 2612 Aberdeen Ave., Los Angeles, Ca. 90027.

Juozas Kojelis,sekretorius, 747 23rd Street, Santa Monica, Ca. 90402. TARYBOS NARIAI:

Dr. Kazys Ambrozaitis, Juozas Baužys, Česlovas Grincevičius, Kęstutis Ivinskis, dr. Petras Kisielius, Juozas Mikonis, Bronius Nainys, Pilypas Narutis, dr. Adolfas Šležas.

JAV IR KANADOS LFB CENTRO VALDYBA

Juozas Mikonis, pirmininkas, 24526 Chardon Rd., Richmond Heights, Ohio 44143; Juozas Ardys, pirmininko pavaduotojas; Ingrida Bublienė, vicepirmininkė organizaciniams reikalams; Jonas Vasaris, iždininkas; Vincas Akelaitis, informacijos vedėjas; Vytautas Brizgys, sekretorius.

EUROPOS LFB VALDYBA

Dr. Saulius Girnius, pirmininkas; Jūratė Barasaitė-Kubilienė ir Kęstutis Ivinskis.


Šio numerio kaina 3.50 dol.