EUROPOS LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ KONFERENCIJA

Konferencija šiais metais įvyko ne kaip įprasta — studijų savaitėje, — bet krikščionybės jubiliejaus metu Romoje, birželio 30.

Buvo tikėtasi šia proga dalyvausiant daugiau bičiulių ne tik iš Europos, bet ir svečių iš užjūrio. Deja, Romoje kiekvienas turėjo savo planus, ne visus galima buvo sutikti, pakviesti, todėl konferencija nebuvo gausi. Bet malonu buvo, kad joje dalyvavo Fronto veikėjai iš JAV — dr. A. Damušis, dr. P. Kisielius, prof. dr. V. Vardys su dukra Rūta, ponia I. Bublienė, sesės Jautokaitės ir V. Birieta iš Kanados.

Suprantama, tokio susitikimo proga nebuvo svarstyti eiliniai europiniai bičiulių reikalai. Beveik visi svečiai kalbėjo apie platesnę LF veiklą. Paaiškėjo, kad bičiuliai veikia trimis kryptimis: JAV vyksta platesnė politinė veikla, santykiai su įvairiais politiniais veiksniais, leidžiama rezistencinė spauda; Kanadoje — ryškus rūpestis lietuvybe, ypač jaunų lietuviškų šeimų kūrimu ir išlaikymu; Europoje — santykiai su kraštu. Europoje leidžiamas bičiulių biuletenis, drauge su ateitininkais buvo suruošta a.a. prof. A. Maceinos akademija. Perrinkta Europos LFB valdyba: dr. S. Grinius, dipl. mat. K. Ivinskis ir J. Barasaitė-Kubilienė. Pasveikintas 60 m. sukaktuvininkas dr. K. J. Čeginskas.

A. G.