Į Laisvę 1986 98(135)

     T U R I N Y S

Vedamosios mintys: Kun. Viktoras Dabušis ir P. Algis Raulinaitis 2

Skaitytojų žodis ............................................... 4

Adolfas Damušis — Nepripažinta kraujo auka...................... 7

Vytautas A. Dambrava — Tikroji nepriklausomybės šventės prasmė  18

Vytautas Vardys — Katalikai ir komisarai....................... 30

Bronius Nainys — Tarp tautos ir valstybės...................... 36

Vyskupo Pauliaus A. Baltakio laiško lietuviams ištrauka ....... 43

Asė Zaksienė — Buvau slapto kagėbisto žmona ................... 44

Vacys Rociūnas — Gyvąjį lietuvį — Stasį Barzduką prisimenant .. 50

J. Baužys — LFB konferencija ir laisvinimo veiksnių pokalbiai . 55

LFB konferencijos svarstybų    išvados ........................ 60

1941 lietuvių tautos sukilimo minėjimai Čikagoje ir New Yorke . 61

J. Baužys — XXX studijų ir poilsio savaitė .................... 67

Vardai ir įvykiai ............................................. 70

Baltų Laisvės Lygos žymuo vysk. Steponavičiui ................. 71

Nauji leidiniai ............................................... 72


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

Į LAISVĘ redakcija ir administracija visiems savo skaitytojams ir skaitytojoms linki viltingų ir Dievo palaimos gausių 1987 metų!

*

TAČIAU esame reikalingi ir Jūsų paramos bei pagalbos. Nelaukiant atskiro administratoriaus paraginimo, prašome pratęsti savo prenumeratą, prisiųsti didesnę auką ar tapti garbės prenumeratoriumi. Būsime nuoširdžiai dėkingi.

Į LAISVĘ leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys. Redakcijos talkininkai: Česlovas Grincevičius ir Adolfas Markelis. Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys, 7225 W. Higgins Ave., Chicago, IL 60656, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

NR. 98 (135) 1986, GRUODIS

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.