LIETUVIŲ AKTYVISTŲ FRONTO SUKILIMO IR LIETUVOS LAIKINOSIOS VYRIAUSYBĖS ATSTOVŲ

PAREIŠKIMAS

1.    Lietuvių Aktyvistų Fronto (L.A.F.) suplanuotas Lietuvių Tautos Sukilimas, išlaisvinti iš Sovietų okupacijos ir Stalino pradėto lietuvių tautos naikinimo, atstatyti laisvą Nepriklausomą Lietuvą, pirm negu Vokietijos kariuomenė į Lietuvą įžengs, pilnai pavyko.

2.    1941 m. birželio 22-25 d. lietuvių tauta sukilo, buvo atstatyta laisva, nepriklausoma Lietuvos valstybė su Lietuvos Laikinąja Vyriausybe (L.L.V.).

3.    Nacionalsocialistinė Vokietija pažeidė tarptautinę teisę Lietuvos Laikinąją vyriausybę nušalindama, Lietuvių Aktyvistų Frontą uždarydama, uždrausdama veikti visuomeninėm ir politinėm lietuvių organizacijom, administruodama Lietuvą kaip okupuotą teritoriją ir beatodairiškai bei neteisėtai eksploatuodama Lietuvos ūkinius resursus.

4.    Nacionalsocialistinė Vokietijos Vyriausybė ir jos vadas Hitleris padarė kriminalinį nusikaltimą ir užsitraukė sau istorinę gėdą internuodama L.L.V. Pirmininką pulk. K. Škirpą, areštuodama L.A.F. štabo ir kitus organizacijų vadus ir inteligentus, pasiųsdama juos į KZ-tus ir prievartaudama lietuvių tautą: a. skelbdama Lietuvos jaunimo mobilizaciją, o jai nepavykus, prievarta gaudydama Lietuvos karius ir jaunimą į priverčiamus darbus, b. Lietuvos gyventojus, ir ypač žydų tautybės asmenis, naikindama ir žudydama.

5.    Visa lietuvių tauta pasipriešino nacių tikslams ir okupacijai. Vysk. K. Paltarokas paskelbė ekskomuniką tiems, kurie prisidės prie žydų žudymo. Antinacinė lietuvių tautos rezistencija išsivystė tokia pat stipri kaip ir antisovietinė rezistencija. Smerkiame žmogaus teisių pažeidėjus nacių ir sovietų okupacijose. Už savo nusikaltimus jie turės atsakyti nepriklausomos Lietuvos teismams.

6.    Kviečiame visus lietuvius paveikiau išryškinti 1941 m. sukilimo faktą, kaip tautos veržimąsi iš okupacijos vargų į savarankišką Lietuvos valstybingumą. Kviečiame glaudžiai bendradarbiauti su Nepriklausomos Lietuvos atstovybėmis ir konsulatais, veikti vienybėje su už laisvę kovojančiais veiksniais: Vyriausiu Lietuvos Išlaisvinimo Komitetu, Pasaulio Lietuvių Bendruomene, Amerikos Lietuvių Taryba ir Lietuvos Laisvės Komitetu.

7.    Tikimės, kad mūsų ryžtingai siekiamą tikslą, atgauti Lietuvos suverenumą, visas laisvas pasaulis respektuos, rems ir užtars ateities TAIKOS KONFERENCIJOJE.

Lietuvių Aktyvistų Fronto Sukilimo štabo ir Lietuvos Laikinosios Vyriausybės atstovai:

Kazys Ambrozaitis
Adolfas Damušis 
Juozas Kazickas 
Mečys Mackevičius
Pilypas Narutis
Mykolas Naujokaitis 
Juozas Vėbra 
Balys Vitkus

1986 m. rugsėjo 28 d., Čikaga