XXX STUDIJŲ IR POILSIO SAVAITĖ

Trisdešimtą kartą išeivijoje Lietuvių fronto bičiuliai praeitą vasarą vėl rinkosi į savo tradicinę studijų ir poilsio savaitę. Ji vyko Dainavos stovyklavietėje, 1986 rugpjūčio 3-10 dienomis. Dalyvavo virš 90 bičiulių. Ją surengė dabartinė LFB Centro valdyba.

Apie šią studijų ir poilsio savaitę labai plačiai buvo rašyta lietuviškoje spaudoje. Iš pačios savaitės į Draugo dienraštį žinias kruopščiai perdavė Apolinaras Bagdonas. Tėviškės Žiburiai savo rugsėjo 9 numeryje išspausdino platesnį Juozo Baužio straipsnį, o Darbininkas net per 10 atkarpų leido platų ir išsamų Vacio Rociūno parašytą aprašymą. Tad šiame Į Laisvę numeryje pasitenkinsime tik suglausta informacija, kas toje vasaros stovykloje dėjosi.

Studijinės dalies temos buvo įvairios: nuo lietuviško teatro ir senovės lietuvių dievų iki pat pranašavimų, kas bus 2010 metais.

Apie teatrą dabartinėse okupuotos Lietuvos sąlygose kalbėjo aktorė ir lietuviškojo teatro puoselėtoja Dalila Mackialienė. Jos paskaita supažindino klausytojus su Lietuvos teatralų entuziazmu kūrybai ir dideles kliūtis iš režimo pusės. Apie dievus ir deives senovės Lietuvoje prie Spyglio ežero kranto šnekėjo Apolinaras Bagdonas.

Su dideliu dėmesiu stovyklautojai sutiko dr. Augustino Idzelio paskaitą: „Išeivijos traktavimas sovietinės Lietuvos spaudoje", kurioje prelegentas pateikė temas ir įvykius, apie kuriuos rašo sovietinė spauda, liesdama išeivijos gyvenimą. Jo nuomone, Lietuvos komunistai labiausiai bijo jaunesniosios kartos lietuvių išeivių akademikų pasireiškimų. Kitas jaunas lietuvis, Mičigano valstijos respublikonų veikėjas, Andrius Anužis labai gyvai supažindino klausytojus apie jaunimo pasireiškimus JAV politiniame gyvenime. Paskaita buvo įdomi ir sukėlė gausias diskusijas.

Algimantas Gečys, JAV LB pirmininkas, skaitė kontraversinę paskaitą: „Lietuvių Bendruomenė 2010 metais". Jo pranašiški įžvalgiai nedžiugino klausytojų, kėlė susirūpinimą ir iššaukė įvairių pasisakymų. Dr. Vytautas Vardys savo išsamioje paskaitoje „Katalikai ir komisarai 1940-41 Lietuvoje" nukėlė visus į tą nelemtą Lietuvos istorijos tarpsnį, kada komunistiniai okupantai pradėjo pirmuosius religijos ir žmogaus teisių pažeidimus. Ši paskaita buvo ištrauka iš dr. Vardžio jau baigiamos ruošti knygos apie krikščionybę Lietuvoje, ryšium su 600 krikščionybės jubiliejumi.

Lietuvių ir lenkų santykius nagrinėjo Algimantas Gureckas. Jis pabrėžė, kad lenkiškosios didybės vizija tuose santykiuose dar nėra išnykusi, tačiau kai kuriuose lenkų sluoksniuose, ypač lenkų pogrindinėse organizacijose, pasirodo prošvaisčių, kurios leidžia derėtis ir vesti kultūringus pašnekesius. Linas Kojelis ,prez. Reagano patarėjas užsienio ir politiniams klausimams, vaizdžiai papasakojo apie galimybes lietuviams turėti didesnę įtaką valdžios sluoksniuose ir davė praktiškų patarimų. Visą savaitę stovykloje dalyvavęs konsulas Vaclovas Kleiza skaitė informacinę paskaitą apie Lietuvos konsulatų ir

diplomatinės tarnybos darbą.

Įdomus ir gyvas buvo simpoziumas „Jaunimo dalyvavimas visuomeninėje ir politinėje veikloje". Dalyviai adv. Daina Kojelytė, adv. Joana Kuraitė-Lasienė ir Gintaras Grušas — visi jaunesniosios kartos, visi veiklūs, su didele patirtimi, tad ir jų mintys bei patarimai buvo labai vertingi.

Vakarais buvo rengiami jaukūs pabendravimai, sukakčių minėjimai, meninės programos. Vieną vakarą Čikagos sambūris suruošė 1941 sukilimo paminėjimą. Buvo taip pat prisimintos visos iki šiol buvusios bičiulių savaitės šeimynišku dr. Ambrozaičio paruoštu skaidrių montažu. Kitą vakarą buvo kepamas tradicinis jautis su menine floridiečių paruošta programa. Vienas vakaras buvo skirtas bu v. Į Laisvę redaktoriaus Vacio Rociūno svarbios gyvenimo sukakties paminėjimui.

Gražiai buvo paruoštas vieną vakarą montažas, skirtas kovojusiems už laisvę. Šiam vakarui vadovavo Ingrida Bublienė. Dainos ir poezijos montaže dalyvavo jaunimas: Audrius Polikaitis, Karigaila Petrulis, Marius Gražulis, Laura Gražulytė, Aida ir Rama Bublytės, Rūta Vardytė. Pilypas Narutis tarė rimčiai priderintą žodį.

Pagrindinis meno vakaras įvyko užbaigtuvių šeštadienį. Jo programą taip pat pravedė Ingrida Bublienė. Lietuvių poezijos pluoštus skaitė aktorė Dalila Mackialienė, o dainų koncertą atliko kanadiečių mergaičių dainos vienetas „Ramunėlės" iš Ottawos, vadovaujamos Rūtos Kličienės.

Pusdienis buvo skiriamas oficialesniems bičiulių reikalams pasvarstyti. Pasiinformuota artėjančios bičiulių konferencijos klausimais,

Praeitos vasaros studijų savaitėje stovyklautojai laukia pavakarių. Nuotr. V. Maželio.

Praeitos vasaros studijų savaitėje diskusijų metu kalba Pilypas Narutis. Iš kairės matosi: Jonas Vasaris, Linas Kojelis, Vladas Palubinskas, Antanas Razma ir kun. Viktoras Dabušis. Nuotr. V. Maželio.

pranešimus apie Į Laisvę Fondo veiklą padarė dr. K. Ambrozaitis, apie Į Laisvę žurnalą — Juozas Baužys, kalbėjo LFB Tarybos pirm. Algis Raulinaitis, CV pirm. Juozas Mikonis, padaryti pranešimai iš sambūrių.

Kiekvieną rytą stovykloje buvo atnašaujamos šv. Mišios. Jų metu kun. Viktoras Dabušis pasakydavo pritaikytus pamokslus. Stovyklautojų nuotaika savaitėje buvo jauki ir graži. Prie tokios nuotaikos sudarymo nemažai prisidėjo ir stovykloje dirbęs jaunimas, kuris vakarais savo dainomis ir akordeonu išjudindavo net ir rimčiausius bičiulius ir bičiules. Užtat sekmadienio rytą, kai buvo paskutini kartą nuleistos vėliavos, visi vėl ryžosi ir kitais metais susirinkti Dainavon į trisdešimt pirmąją studijų ir poilsio savaitę.

J. Baužys


LFB CENTRO VALDYBA praneša, kad 1987 metais trisdešimt pirmoji Lietuvių Fronto bičiulių studijų ir poilsio savaitė įvyks rugpjūčio 9-16 dienomis, Dainavoje. Platesnės informacijos apie šią savaitę bus paskelbtos spaudoje ir kitame į Laisvę numeryje.