VARDAI IR ĮVYKIAI

Lietuvos Krikščionybės jubiliejaus minėjimo data Romoje yra pakeista. Pagrindinės iškilmės dabar bus 1987 birželio 28 dieną. Tą pačią dieną iškilmės vyks ir Vilniuje.

290 Amerikos vyskupų, susirinkę į savo suvažiavimą Washingtone, 1986 lapkričio 12, vienbalsiai priėmė vysk. Pauliaus Baltakio pasiūlytą rezoliuciją. Joje Amerikos vyskupai išreiškia solidarumą su Lietuvos vyskupais ir tikinčiaisiais, prašo visus vyskupus Amerikoje ta proga paskelbti maldos dieną už persekiojamą Lietuvos Bažnyčią, kreipiasi į Sovietų Sąjungos vyriausybę laikytis tarptautinių susitarimų žmogaus teisių atžvilgiu, grąžinti Vilniaus Katedrą, Šv. Kazimiero bažnyčią ir Klaipėdos bažnyčią. Be to, prašo duoti leidimą išleisti naują Šv. Rašto lietuvišką laidą.

Dr. Kazys Bobelis, Vliko pirmininkas, buvo vienintelis iš lietuvių atžymėtas Ellis Island garbės medaliu. Iškilmės jvyko New Yorke, 1986 spalio 27. Ellis Island medaliais buvo pagerbta 80 įvairių tautinių grupių atstovai.

Aloyzo Barono vardo novelės 1986 konkursą laimėjo Sonė Pipiraitė-Toma-rienė. Šių metų konkurso mecenatas buvo dr. Kazys Ambrozaitis.

Lituanistikos Katedrai prie Illinois universiteto lėšų telkimas jau baigtas. Lėšos buvo telkiamos visame laisvajame pasaulyje. Su imponuojančia 600,000 dolerių suma Katedros lituanistinis darbas yra užtikrintas. Aukos dar plaukia, ir iš jų perviršio yra sudarytas Stasio Barzduko vardo fondas, kuris rems stipendijomis studijinius darbus, studentus ir profesorius.

Dr. Petras Kisielius, visada plačiai besireiškiąs politinėje, visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje, buvo pagerbtas ,,Lithuanian of the Year" titulu. Taip jį įvertino Lietuvių respublikonų Illinois lyga, 1986 spalio 5 surengtame bankete, įteikdama jam specialų žymenį.

Vytautas Vidugiris, Los Angeles LFB sambūrio pirmininkas, ir jo bičiuliai vėl organizuoja tradicinį literatūros vakarą. Tai jau bus dvidešimt pirmasis iš eilės. Šiemet jame dalyvauti gruodžio 6 su savo kūryba pakviestas iš Čikagos poetas Kazys Bradūnas.

Anatolijus Kairys laimėjo šiemetinę Dirvos savaitraščio novelės premiją. Anatolijus Kairys rašo romanus, noveles, dramas ir poeziją. Yra parašęs jau 40 veikalų. Premijos įteikimo iškilmės įvyko 1986 lapkričio 8, Tautiniuose namuose, Čikagoje.

Lietuvių religinės šalpos 25 metų jubiliejus buvo iškilmingai paminėtas 1986 spalio 25, New Yorke. Pamaldos buvo šv. Patriko katedroje, šv. Mišias aukojant arkiv. C. Salatkai ir daugybei kunigų. Vėliau banketas buvo Waldorf-Astoria viešbučio salėje. Dalyvavo Čikagos kard. J. Bernardin ir daug garbingų svečių iš visos Amerikos. Šiuo metu Lietuvių religinei šalpai vadovauja kun. K. Pugevičius. Dr. Juozas Kazickas buvo šio iškilmingo minėjimo rengimo komiteto pirmininku.

Vienos konferencija, vykusi lapkričio pradžioje, sutraukė kaip stebėtojus apie 200 lietuvių iš įvairių pasaulio kraštų. Apie šią konferenciją plačiai informavo spaudoje kun. dr. Juozas Prunskis ir kt. Tikimės, kad kitame Į Laisvę numeryje savo įspūdžius iš konferencijos parašys ten dalyvavusi Gintė Damušytė.

Pauliaus Jurkaus kūrybos šventė buvo surengta New Yorke, rugsėjo 13-14 dienomis. Apie autoriaus literatūrinę kūrybą kalbėjo iš Los Angeles atvykęs Bernardas Brazdžionis. Buvo surengta ir Pauliaus Jurkaus tapybos darbų paroda. Paulius jau daugelį metų redaguoja Darbininką, rašo poeziją ir prozą bei tapo. Neseniai išleista jo nauja apsakymų apie Vilnių knyga ,,Kai Vilniaus liepos žydi". Bičiuliui Pauliui Į Laisvę linki dar daug kūrybingų metų.